Digitalisering, valfrihet och kvalitet inom primärvården

Två av de större förändringar som har skett på hälso- och sjukvårdsmarknaden i Sverige under senare tid är införandet av vårdval och introduktionen av digitala vårdtjänster. I detta projekt kommer vi att angripa frågeställningar kopplade till dessa områden.

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att bidra till kunskap inom området digitalisering, valfrihet och kvalitet inom primärvården för att hjälpa beslutsfattare att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet. I projektet undersöker vi kvalitetsmått inom primärvården och analyserar om patienter tar vårdens kvalitet i beaktande i sitt val av vårdgivare. Vi analyserar även effekterna av digitala vårdbesök och bestämningsfaktorer för digitalt vårdutnyttjande

Resultat i korthet

I projektets första delstudie undersökte vi ett potentiellt kvalitetsmått inom primärvården: detektionsgrad. Måttet detektionsgrad anger hur stor andel av de som har fått en av fyra olika diagnoser inom slutenvården som registreras med samma diagnos inom primärvården inom en tvåårsperiod. Vi använde registerdata från Region Stockholms vårddatabas VAL och kunde visa att en högre detektionsgrad var associerat med en högre förskrivning av rekommenderade läkemedel. Det innebär att måttet har potential som en kvalitetsindikator för primärvården.

I den andra delstudien analyserade vi bestämningsfaktorer för val av vårdcentral i allmänhet och i synnerhet om kvalitetsindikatorer tycks påverka valet. Syftet var att testa ett av de grundantaganden som införandet av vårdval vilar på - att ökad valfrihet leder till ökad kvalitet. Studien är ännu inte publicerad, men preliminära resultat visar att kvalitetsindikatorer påverkar valet av mottagning i viss utsträckning. Avstånd är dock den viktigaste faktorn vid valet av vårdcentral och ett lågt vårdbehov vid den listade befolkningen påverkade sannolikheten att välja en mottagning i högre utsträckning än de testade kvalitetsmåtten.

I kommande arbeten kommer vi att fokusera på digitala vårdbesök. Vi kommer dels att undersöka vilka faktorer som påverkar digitalt vårdutnyttjande och dels analysera i vilken utsträckning digitala besök avlastar primärvården i stort.

Fortsatt arbete

Projektet beräknas pågå fram till hösten 2021.

Rapporter och publikationer

Recording a diagnosis of stroke, transient ischaemic attack or myocardial infarction in primary healthcare and the association with dispensation of secondary preventive medication: a registry-based prospective cohort study.
Dahlgren C, Geary L, Hasselström J, Rehnberg C, Schenck-Gustafsson K, Wändell P, et al
BMJ Open 2017 Sep;7(9):e015723

Kontaktperson

Profile image

Cecilia Dahlgren

Anknuten till Forskning
CD
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29