Skip to main content

Forskare vid Innovativ vård får anslag från Vetenskapsrådet

Forskare vid Innovativ vård får anslag från Vetenskapsrådet för forskning där man kombinerar patientrapporterade data med biomarkörer för att tidigare kunna upptäcka lungcancer

Bakgrund

Lungcancer är en av de vanligaste och mest dödlig cancersjukdomarna. Kirurgisk behandling i tidigt sjukdomsstadium förbättrar överlevnaden, men 80% av patienterna diagnostiseras idag i sena sjukdomsstadier med dålig prognos. Tidigare forskning har visat att personer med lungcancer kan uppleva symtom flera år innan diagnosen ställs vilket tyder på att tiden från första symtom till diagnos och behandling skulle kunna förkortas avsevärt. Genom detta innovativa tvärvetenskapliga samarbetsprojekt, vill vi kombinera omvårdnadsforskning om patienters upplevelser med molekylärbiologisk forskning för att bidra till kunskap med mål att tidigare kunna upptäcka lungcancer och lindra besvär.

Design och metoder

Projektet fokuserar på tidiga förändringar och symptom vid lungcancer. Intervjuer med ett 60-tal patienter under utredning för olika lungsjukdomar har legat till grund för utvecklingen av ett interaktivt, individualiserat och datorbaserat frågeformulär, Peklung, som efterfrågar vanliga hälsoförändringar som förekommer innan diagnos av lungcancer Patienter besvarar Peklung via en pekplatta och har nu under perioden 2014–2015 använts för att samla in data från knappt 700 patienter som besökt Karolinska universitetssjukhuset för utredning för misstänkt lungcancer. Vid testtillfället togs också blodprover för analys av biomarkörer. Svaren på frågeformulären kommer att analyseras med målet att 1) skilja ut symptombilderna för lungcancer och andra lungsjukdomar respektive tidiga och sena stadier av lungcancer och 2) bidra till biomarkörforskning (från blodprov) för lungcancerdiagnostik samt processer som är kopplade till svåra symtom, t ex om olika beskrivningar av trötthet står för olika eller samma biologiska processer.

Patientnytta

Genom att kombinera forskning kring subjektiva symtomupplevelser med forskning kring biologiska sjukdomsmarkörer avser vi att generera kunskap som a) leder till att lungcancer upptäcks tidigare vilket ger förutsättningar för minskat lidande vid såväl botbar som obotbar lungcancer, b) bidra till framtagande av riktlinjer för tidigare och säkrare diagnostik.

Postdoc sökes

Till detta projekt söker vi nu en postdoc med en kombinerad bakgrund inom vårdvetenskap och biokemi.

Projektledare: Lars E. Eriksson (lars.eriksson@ki.se)

Medsökande: Carol Tishelman och Britt-Marie Bernhardson, institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI samt Maria Pernemalm och Janne Lehtiö, institutionen för onkologi-patologi, KI/Science for Life Laboratory

Anslagsperiod: 2017-01-01 – 2019-12-31

Projektanslag: 3 000 000 SEK