Skip to main content

Forskargrupp - Göran Andersson

Vi forskar om TRAP som en tillväxtfaktor för mesenkymala celler (adipocyter, osteoblaster), TRAP och OPN vid cancer metastasering samt funktionell betydelse av OPN fosforylering, och kartläggning av funktionella fosforyleringssites.

Osteoklaster är benmärgs-deriverade celler som ansvarar för nedbrytningen eller resorptionen av mineraliserade vävnader inkl. ben. Tartrat-resistent surt fosfatas (TRAP) har sedan länge används som en markör för osteoklaster, men utan att enzymets roll har varit klarlagd. TRAP utsöndras från osteoklaster till resorptionsytan där proteinet osteopontin befinner sig och fungerar som en adhesionsfaktor för osteoklaster. TRAP kan modifiera fosforyleringen av OPN och stimulera övergången från en adherent till en migrerande cell.

TRAP har även visat sig fungera som en sk adipokin som styr differentieringen av pre-adipocyter till adipocyter. Här utsöndras enzymet från makrofager i fettväven, och har en låg enzymaktivitet pga avsaknad av proteolytisk processning. Parallellt med TRAP utsöndras även inflammatoriska mediatorer, vilket talar för en koppling till inflammation i fettväven.

En ökad expression av TRAP har också detekterats i ett flertal olika maligna tumörer, och har kopplats till en ökad invasions-och metastaseringsförmåga. Även substratet för TRAP, OPN, är upp-reglerad under tumör progressionen, och är en ogynnsam prognostisk prediktor. Defosforylering av OPN med TRAP kan därför leda till en snabbare spridning av cancer och TRAP skulle i så fall vara ett intressant nytt mål för behandling av cancer riktad mot metastaseringsprocessen.

Forskargruppsledare Göran Andersson

Professor

Göran Andersson

Telefon: 08-524 838 60
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Goran.Andersson@ki.se

Gruppmedlemmar

Göran AnderssonProfessor
Suchita Ramchandra DesaiDoktorand
Barbro Ek-RylanderForskare
Pernilla LångUniversitetsadjunkt
Laia Mira PascualDoktorand
Maria NorgårdLaboratorietekniker
Tuomas NäreojaForskarassistent
Anja ReithmeierAnknuten
Anh TranPostdoc
Sara WindahlForskare

Forskningstekniker

  • Cellodling
  • Histo- och immunohistokemi
  • Ljus- och fluorescencemikroskopi
  • Protein expression och rening
  • Analys av genmodifierade djur
  • Biokemiska och molekylärbiologiska analysmetoder

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, EU och Cancer- och Allergifonden.

Undervisningsuppdrag

Läkar-, tandläkar-, biomedicin-, sjuksköterske- och biomedicinska analytikerprogrammen.

Utvalda publikationer

23099324

22248481

20967488

21195739

21386798