Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi

Ann Gardulf är klinisk forskare med fokus på primära immunbrister. Hon studerar de kliniska effekterna av patienters behandling som t ex förekomst av infektioner, patienters behandlings- och livssituation, deras livskvalitet samt behandlingsalternativens kostnader (hälsoekonomi). Hon är även aktiv som forskare inom området vårdkvalitet och säkerhet.

Dr Gardulf var den som utvecklade den snabba subkutana gammaglobulinbehandlingen. Den är idag allmänt använd över hela världen och den första artikeln publicerades i The Lancet 1991. Hon är en av grundarna av den svenska föreningen för sjuksköterskor inom immunbristvård (SISSI, Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening) liksom till den internationella sjuksköterskeföreningen (INGID, International Nursing Group for Immunodeficiencies).

Dr Gardulf är även aktiv som forskare inom området kvalitet och säkerhet i vården. Som ett pågående exempel på forskning inom detta område kan nämnas det arbetet en forskargrupp med forskare från sju svenska universitet och högskolor genomfört och som resluterat i ett instrument för att mäta sjuksköterskors kompetens (The Nurse Professional Competence (NPC) Scale, Nurse Education Today 2013). Forskargruppen arbetar nu för att implementera instrumentet för att kunna följa kompetensen hos sjuksköterskor från det att de nyutexaminerade och sedan över tid i kliniskt arbete.

Primära immunbrister är ungefär lika vanliga som diabetes och >200 olika typer av primära immunbrister har identifierats. I Sverige beräknas 40-50 000 barn, vuxna och äldre vara drabbade. Trots att Sverige ligger i framkant inom detta forskningsområde har endast cirka 2000 personer diagnostiserats. Det finns alltså ett mycket stort mörkertal och ett stort behov av en ökad medvetenhet och kunnande om primära immunbrister inom svensk sjukvård. Den vanligaste typen av primär immunbrist är en brist på de livsviktiga antikropparna vilket gör att den drabbade individen inte kan försvara sig mot bakterier på ett normalt sätt. Personer med en antikropssbrist får upprepade och långdragna bakteriella infektioner i lungorna, bihålorna och/eller mellanörat. Infektionerna kan förebyggas och patienterna hjälpas tillbaka till ett friskare liv med bättre livskvalitet om de regelbundet får gammaglobulin. Gammaglobulin är ett koncentrat av färdiga antikroppar från frisk blodgivare. I Sverige ger sig cirka 80% av alla barn och vuxna gammaglobulinet själva i hemmet som subkutana infusioner (underhudsfettet) en gång i veckan med hjälp av en bärbar infusionspump. Övriga 20% får sin gammaglobulinbehandling på specialistkliniker på sjukhusen och då i regel som dropp direkt i blodbanan (intravenösa infusioner).

Rätt kompetens är en mycket viktig förutsättning för en trygg och säker vård. I Sverige finns sedan 2005 en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor fastställd av Socialstyrelsen men fram till 2013 har svenska sjuksköterskors kompetens aldrig utvärderats i relation till uppsatta kompetenskrav. Detta kan nu göras tack vare den nya NPC skalan.

Ann Gardulf

Anknuten till Forskning
Zain
H5 Laboratoriemedicin

Aktuella externa uppdrag

Ledamot i bedömningsgrupp Vinn-Verifiering för stöd till samverkan akademi och industri för kommersialiseringsstrategier. Bedömningsgruppen arbetar på uppdrag av statliga Vinnova.

Externa bidragsgivare

ALF-anslag

Undervisningsuppdrag

Undervisar varje termin alla sjuksköterskestudenter vid Karolinska Institutet i basal och klinisk immunologi. För de sjuksköterskestudenter som väljer kursen ”Sjukdomars patofysiologi och prevention” undervisar Dr Gardulf i ämnet primära immunbristsjukdomar.

ALPI-studien

Att leva med primär immunbrist - Rapporter

Utvalda publikationer

Primära immunbrister/lgG behandling

Health-related quality of life (HRQL) in immunodeficient adults with selective IgA deficiency compared with age- and gender-matched controls and identification of risk factors for poor HRQL.
Jörgensen GH, Gardulf A, Sigurdsson MI, Arnlaugsson S, Hammarström L, Ludviksson BR
Qual Life Res 2014 Mar;23(2):645-58

Clinical symptoms in adults with selective IgA deficiency: a case-control study.
Jorgensen GH, Gardulf A, Sigurdsson MI, Sigurdardottir ST, Thorsteinsdottir I, Gudmundsson S, et al
J. Clin. Immunol. 2013 May;33(4):742-7

Clinical symptoms in adults with selective IgA deficiency: a case-control study.
Jorgensen GH, Gardulf A, Sigurdsson MI, Sigurdardottir ST, Thorsteinsdottir I, Gudmundsson S, et al
J. Clin. Immunol. 2013 May;33(4):742-7

Efficacy and safety of home-based subcutaneous immunoglobulin replacement therapy in paediatric patients with primary immunodeficiencies.
Borte M, Bernatowska E, Ochs HD, Roifman CM,
Clin. Exp. Immunol. 2011 Jun;164(3):357-64

Does IgG therapy prevent Alzheimer's disease?
Hammarström L, Hansen S, Gardulf A
J. Neuroimmunol. 2009 Oct;215(1-2):122-4

Kvalitet och säkerhet i vården

Development and validation of a new tool measuring nurses self-reported professional competence--the nurse professional competence (NPC) Scale.
Nilsson J, Johansson E, Egmar AC, Florin J, Leksell J, Lepp M, et al
Nurse Educ Today 2014 Apr;34(4):574-80

Validation of a disease-specific questionnaire for measuring parent-reported health-related quality of life in children with allergies.
Uwe N, Eva Ö, Ann-Charlotte E, Gun N, Ann G
Scand J Caring Sci 2012 Dec;26(4):679-87

Education for dialysis patients lowers long-term phosphate levels and maintains health-related quality of life.
Gardulf A, Pålsson M, Nicolay U,
Clin. Nephrol. 2011 Apr;75(4):319-27

Documented assessments and treatments of patients seeking emergency care because of pain.
Lewén H, Gardulf A, Nilsson J
Scand J Caring Sci 2010 Dec;24(4):764-71

Standardized care plans in Swedish health care: their quality and the extent to which they are used.
Olsson PT, Petersson H, Willman A, Gardulf A
Scand J Caring Sci 2009 Dec;23(4):820-5

AG
Innehållsgranskare:
2022-10-17