Veterinära resurser och djurhälsa

Vid en försöksdjursverksamhet ska det enligt djurskyddslagen finnas en utsedd försöksdjursveterinär som ger råd och anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas. På KI finns en chefsveterinär samt anläggningsveterinärer knutna till respektive djuranläggning.

Veterinärerna deltar i tillsynen av försöksdjuren och i samrådet vid försöksplanering. Veterinärerna arbetar med förebyggande djurhälsovård, smärtlindring, kirurgi, pre-/postoperativ vård och bedömning av djurens välbefinnande.

Veterinärerna bevakar också anläggningens smittskydd genom att besluta om import av djur, hälsoinventering och handlingsplan vid smittutbrott.

Vänd dig till veterinären på din djuranläggning

När du har frågor av veterinärmedicinsk karaktär vänder du dig till veterinären på din djuranläggning. Det ska i första hand göras via den funktionsmejladress som anläggningen har, se Enheter och servicefaciliteter.

Kontakta den djurvårdande personalen eller ansvarig föreståndare på din anläggning om du inte vet vem som är din anläggningsveterinär.

Kontakta anläggningsveterinären vid

 • Upptäckt av ett sjukt eller skadat djur
 • Inför försök med avsevärd svårighetsgrad, eller annat försök där den djurförsöksetiska nämnden beslutat det eller veterinären bedömt det lämpligt
 • Import/export av djur
 • Samråd kring etisk ansökan och försöksplanering
 • För rådgivning inför utformning av försök och ingrepp
 • Frågor kring smärtlindring, sövning och kirurgi eller övrigt kring djurhälsa
 • Frågor kring vad som står i det etiska tillståndet
 • Frågor om gällande lagstiftning
 • Beställning av narkotiska preparat
 • Återanvändning av djur/byte av etiskt tillstånd
 • Misstänkt smitta
 • Smittutbrott

Mer om veterinärernas uppdrag

Veterinärerna på Komparativ medicin bistår dig som forskar eller arbetar med försöksdjur vad gäller djurhälsa, djurhållning, smittskydd och planering av djurförsök, samt beslutar om importer av djur. Veterinären beslutar om återanvändning av djur, om inte den djurförsöksetiska nämnden redan fattat ett sådant beslut.

Veterinärerna tar fram skriftliga planer för bland annat förebyggande djurhälsovård, smärtlindring, kirurgi, postoperativ vård och bedömning av djurens välbefinnande. Med dessa planer som grund bedrivs den rådgivning som behövs för försöksdjurens psykiska och fysiska välbefinnande.

Veterinären bevakar smitt- och djurskyddet och deltar både i försöksplaneringen och i tillsynen av djuren. Veterinären ställer diagnos på sjuka eller skadade försöksdjur och behandlar och förebygger uppkomst av dessa. Man utfärdar också hälsointyg i samband med export.

Om ett djur är sjukt eller skadat ska försöksdjursveterinären alltid kontaktas.

Försöksdjursveterinären på din djuranläggning ska tillsammans med föreståndaren och den djurvårdande personalen delta i samrådet när du ska skicka in ansökan om etisk prövning av djurförsök.

Planera och utföra hälsoinventering

Komparativ medicin följer FELASA:s rekommendationer för hälsoinventering av försöksdjur. Provtagningen och omfattningen bestäms av veterinärerna baserat på dessa rekommendationer. I dagsläget utförs hälsoinventering varannan till var tredje månad beroende på barriärnivå. Då skickas prover för analys från varje djurrum i hela anläggningen. Detta koordineras och anvisas av anläggningsveterinären.

Råd och stöd efter kontorstid

Försök som kräver anläggningsveterinärens närvaro eller rådgivning ska bedrivas på ordinarie arbetstid, eller i annat fall enligt överenskommelse.

Djuranläggningarna på Karolinska Institutet har olika rutiner för vem som ska kontaktas om du behöver akut hjälp på anläggningen efter ordinarie arbetstid. Kontakta chefen för din djuranläggning för att få veta vad som gäller.

Laboratorier som testar djurhälsan

Sverige

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Ort: Uppsala

Webbplats: http://www.sva.se

Europa

BioDoc, Biomedical Diagnostics (tar enbart emot prover, ej levande djur)

Ort: Hannover, Tyskland

Webbplats: http://biodoc-online.com 

Charles River

Ort: Lyon, Frankrike

Webbplats: http://www.criver.com

IDEXX laboratories

Ort: Ludwigsburg, Tyskland

Webbplats: http://www.idexxbioresearch.com

GIM mbH

Ort: Berlin, Tyskland

Webbplats: http://www.gim-brandenburg.de 

GVG Diagnostics

Ort: Leipzig, Tyskland

Webbplats: http://www.gvg-diagnostics.de

MicroBios GmbH

Ort: Reinach, Schweiz

Webbplats: http://www.microbios.ch 

Komparativ Medicin
2024-01-31