Lagar och föreskrifter om djurförsök

Här hittar du svenska och europeiska lagar och föreskrifter för djurförsök. Här finns också länkar till Karolinska Institutets lokala regler.

Gemensamt EU-direktiv

Användandet av djurförsök i forskning och skyddet av laboratoriedjur regleras inom EU av ett gemensamt EU-direktiv (Directive 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål). Den svenska lagstiftningen anpassades till EU-direktivet den 1 januari 2013.

EU-direktivet sätter ett större fokus på att den som utför djurförsök ska ha artspecifik utbildning i försöksdjursvetenskap, det vill säga särskild kompetens för arbete med ett visst djurslag.

EU-direktivet förstärker också arbetet med 3R-principen i forskning med djurförsök. Att minska antalet djur som används (Reduce), förfina metoderna (Refine) eller ersätta djurförsök med alternativa metoder (Replace) ska vara en aktiv del i varje forskningsprojekt där djurförsök ingår.

Etiskt tillstånd

Djurförsök får bara utföras om det finns ett etiskt tillstånd som har utfärdats av en etisk kommitté. Ett tillstånd är giltigt i upp till fem år och kan omfatta flera forskningsprojekt. Det är försöksledaren/forskargruppsledaren som söker tillstånd genom att skicka in en ansökan om etisk prövning av djurförsök. Läs mer om ansökan om etisk prövning av djurförsök

Djurförsök som utförs inom ramen för ett etiskt tillstånd ska journalföras.

Utbildningskrav för djurförsök

Djurförsök får bara utföras av personal/forskare som har den utbildning i försöksdjursvetenskap som krävs. Ett flertal personer (forskare och djurtekniker) kan utföra praktiska tekniker, till exempel olika invasiva procedurer, inom ramen för ett försök.

All personal som arbetar i försöket måste identifieras i projektplanen eller journalen och varje person måste inneha de kvalifikationer som krävs. Läs mer om utbildningskrav för djurförsök.

Roller och ansvar

Det är innehavaren av det etiska tillståndet (försöksledaren/forskargruppsledaren) som är juridiskt ansvarig för alla aktiviteter/verksamheter som utförs inom ramen för det etiska tillståndet.

Varje djuranläggning har en av Jordbruksverket utsedd ansvarig föreståndare. Den ansvariga föreståndaren har till uppgift att övervaka arbetet med försöksdjuren och säkerställa att det sker i enlighet med lagstiftningen.

Inspektörer från Länsstyrelsen genomför årliga inspektioner och kan stänga en anläggning om den inte lever upp till lagstiftningens krav.

En djuranläggning behöver tillstånd från Jordbruksverket för att få stalla och använda djur i forskning, och för att få stalla och använda genetiskt modifierade djur (GMA). För att få tillstånd måste djuranläggningen ha en utsedd anläggningsveterinär och en ansvarig föreståndare.

Lista över lagar, förordningar och föreskrifter

Karolinska Institutets regler och riktlinjer

För interna regler och riktlinjer, se KM Facilities (för KM personal och forskare).

Komparativ Medicin
2024-01-10