Djurförsöksetiska nämnder

Djurförsök regleras av en djurförsöksetisk nämnd. Principen är att värdet av försöket ska vara större än det lidande djuret kan utsättas för, och det ska inte finnas någon alternativ metod.

Det finns sex regionala djurförsöksetiska nämnder. Varje nämnd består av 14 ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare eller försöksdjurspersonal, medan den andra hälften består av lekmän. Två av dessa kommer från djurskyddsorganisationer.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd

Stockholmsnämnden är Sveriges största nämnd och är indelad i två avdelningar med tolv ledamöter i varje avdelning.

Verksamhetsområde: den del av landskapet Uppland som ingår i Stockholms län.

Sammanträdesdatum

Sommar/Höst 2024

 • 18 juli
 • 15 augusti
 • 19 augusti
 • 16 september
 • 30 september
 • 21 oktober
 • 4 november
 • 18 november
 • 25 november

Tidplan ansökningar

För Stockholmsnämnden gäller att en ansökan ska avgöras senast 40 arbetsdagar efter att en fullständig och korrekt ansökan har kommit in till nämnden.

Ett bekräftelsemail på ansökan skickas i regel inom två veckor från att en ansökan inkommit. En sökande som inte fått ett sådant informationsmail, trots att tre veckor har passerat sedan ansökan gjordes, bör kontrollera sin ansökan i e-tjänsten. Vanligtvis beror problemet på att ansökan inte har färdigställts i e-tjänsten eller att något tekniskt fel har uppkommit. Kontakta vid behov nämnden.

Nämnden får förlänga handläggningstiden på 40 dagar med ytterligare 15 arbetsdagar om ärendet är så komplext att det behövs. Någon ”sista ansökningsdag” finns inte längre, men om en ansökan inkommer senast cirka 5-6 veckor innan ett visst sammanträde så kommer ansökan sannolikt att handläggas på det sammanträdet. Detta gäller även under sommaren och vid årsskiftet.

Ansökningar som beviljas förtur kan inkomma senare. Följande är i regel inte tillräckliga skäl för förtur:

 • Ansökan är bara en tilläggsansökan.
 • Ansökan är okontroversiell eller enkel.
 • Ett tidigare tillstånd går snart ut, vilket förbisetts av sökanden.

Kontakt

stockholm@rdn.jordbruksverket.se

Adress: Stockholms djurförsöksetiska nämnd, Stockholms tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm

Etiska ansökningar som gäller djurförsök där forskargruppen enbart verkar på campus Flemingsberg ska skickas till Linköpings djurförsöksetiska nämnd.

Linköpings djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområde: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Örebro län och Gotlands län.

Kontakt: Linköpings tingsrätt, Box 365, 581 03 LINKÖPING. Tel: 013-25 10 00

Centrala djurförsöksetiska nämnden

Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) är en överprövningsinstans för sökanden som fått sin ansökan om etiskt godkännande för djurförsök avslagen eller inskränkt/villkorad av den regionala nämnden. Läs mer på cdfn.se.

En överprövning är kostnadsfri och medför inte att tillståndet från den regionala nämnden (vid inskränkning/villkor) inte kan användas under tiden; tillståndet kan användas men endast med de villkor man beslutat om.

Utfall i CDFN är prejudicerande för de regionala nämnderna. I samband med en ansökan om överprövning kan den regionala nämnden ompröva sitt beslut. Då blir fallet inte prejudicerande utan beslutet fattas fortfarande på den regionala nämndens nivå.

Nämnden utvärderar också godkända ansökningar i efterhand om ett försök anses vara av betydande svårighetsgrad, av särskilt intresse eller avser försök med primater.

Utvärderingar i efterhand kan inbegripa samråd med Lokala djurskyddsorganet (DO) vid KI. Försöksledaren är skyldig att medverka vid en utvärdering.

Komparativ Medicin
2024-07-10