Skip to main content

Hantering av animaliska biprodukter

Alla produkter från djurriket som inte är avsedda som livsmedel, och ännu inte bearbetats eller behandlats till framställda produkter, definieras som animaliska biprodukter (ofta förkortat abp) (1).

Inom forskningsverksamhet gäller detta exempelvis proteiner (över 10 kDa), vissa antikroppar2, cellkulturer och serum som har animaliskt ursprung. Här ingår även annan vävnad samt hela eller delar av döda djur (till exempel organ från försöksdjur).

Alla djurprodukter omfattas dock inte av förordningen3. Exempel på vad som inte omfattas:

  • CE-certifierade produkter räknas som icke smittförande och undantas från bestämmelserna (ansvaret för smittskydd ligger hos företaget).
  • användandet döda vilda djur, eller delar av vilda djur, som inte misstänks vara infekterade med sjukdomar som kan överföras till människor eller djur.
  • ägg, embryon och sperma avsedda för avel.

Använda animaliska biprodukter i forskningsändamål

För att använda animaliska biprodukter och därav framställda produkter i forsknings- och diagnostiska ändamål måste man ha tillstånd från Jordbruksverket4. Syftet är bland annat att säkra spårbarheten.

Karolinska Institutet är registrerad som anläggning för hantering av animaliska biprodukter för forskningsändamål (ej diagnostik) och har tillstånd för användning av dessa. Tillståndet finns tillgängligt genom att kontakta Komparativ medicin på km@ki.se.

Importera animaliska biprodukter i forsknings- och undervisningsändamål

För införsel från EU samt Norge, Island och Schweiz krävs inget importtillstånd. Transportören måste dock vara godkänd för att transportera animaliska biprodukter.

För införsel från länder utanför EU, Norge, Island och Schweiz krävs ett importtillstånd. Karolinska Institutet har ett sådant gällande följande avsändar- och ursprungsländer: USA, Kanada, Taiwan, Japan, Singapore, Kina. Ryssland, Israel, Australien och Sydafrika. Importtillståndet gäller prover från mus, råtta, gris, kanin, hamster, marsvin och zebrafisk från de angivna avsändar- och ursprungsländerna.

Tillståndet lämnas ut för enstaka importer. Institutioner/grupper inom KI kan även ha egna importtillstånd för ofta förekommande importer. På begäran skickas en tidsbegränsad kopia på tillståndet för införsel till dig, mejla i god tid Komparativ medicin på km@ki.se.

Tillståndet medför kravet att KI/Komparativ medicin för ett kontinuerligt register över dessa importer, vilket på begäran ska kunna visas upp för Jordbruksverket. Du måste därför uppge:

  • avsändar- och ursprungsland
  • vilken typ av animalisk biprodukt du vill föra in
  • din institution

För samtliga typer av införsel gäller att ett handelsdokument i original, utfärdat av avsändaren, ska finnas med vid transport. Handelsdokumentet ska sparas hos dig som mottagare i minst två år. Detta gäller både nationella och internationella transporter.

En kopia på det mottagna handelsdokumentet ska efter mottagandet skickas till Komparativ medicin, km@ki.se.

Exportera animaliska biprodukter i forsknings- eller undervisningsändamål

Ett handelsdokument i original, utfärdat av dig, ska finnas med vid utförseln. Mottagaren av produkterna måste spara handelsdokumentet i två år. Detta gäller animaliska biprodukter för både nationella och internationella transporter. Andra regler kan gälla för mottagare i länder utanför EU. Notera att om handelsdokument saknas kan mottagaren vägra att ta emot produkten.

Endast de standardiserade handelsdokumenten som laddas ned från Jordbruksverkets hemsida får användas. En kopia på det ifyllda handelsdokumentet ska sedan skickas till km@ki.se

Under transporten måste en etikett finnas på förpackningen, behållaren eller fordonet, som anger:

  • vilken kategori av material sändningen gäller (kategori 1, 2 eller 3)
  • tydlig läsbar skrift på förpackningen, behållaren eller fordonet med texten: ”För forsknings- och diagnostiska ändamål”.

_________________________________________

1Regleras genom förordning EG nr 1069/2009 samt Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2011:21.

2Affinitetsrenade antikroppar ses inte som animalisk biprodukt och räknas inte som animalisk biprodukt.

3Läs mer om vad som inte omfattas av bestämmelserna: artikel 2 EG nr 1069/2009

4Gäller inte forskning med animaliska biprodukter som uppstått inom en djuravdelning om användningen sker inom djuravdelningen.