Skip to main content

Ansökan om etisk prövning

Innan du får påbörja ett djurförsök ska det planerade försöket godkännas av en djurförsöksetisk nämnd. Forskargruppsledare ansöker om etisk prövning via Jordbruksverkets e-tjänst.

Det är obligatoriskt att använda Jordbruksverkets e-tjänst för att ansöka om ett etiskt godkännande för att påbörja ett djurförsök eller göra tilläggs-/ändringsansökningar.

Tilläggsansökningar via DO

Från 15 juli 2018 kan tilläggs-/ändringsansökningar som inte har en negativ inverkan på djuren gå via det lokala djurskyddsorganet (för mer information se 5 kap 4§ i L150 (SJVFS 2019:9)).

E-tjänst

Till e-tjänsten för ansökan (länk till Jordbruksverkets webbplats).

Du loggar in i tjänsten med e-legitimation.

Så här ansöker du - steg för steg

Föreståndaren för djurens välfärd och skötsel, Elisabet Andersson, ansvarar för djurförsöksetiska frågor vid Karolinska Institutet. För frågor rörande djurförsöksetiska ansökningar och tillstånd, mejla animalethics@km.ki.se.

Proceduren nedan är generell för ansökan av djurförsöksetiskt tillstånd.

  1. Kontakta först den ansvariga experten på din djuravdelning och tala om att du vill skicka in en ansökan om etisk prövning av djurförsök.

  2. Planera ditt försök och författa ett utkast (OBS! endast inför samrådet, ansökan måste göras i e-tjänsten). Utformandet av ansökan ska ske i samråd med veterinär, experten och representant för djuravdelningen/alla djuravdelningar som berörs av försöket (även avdelningar där endast en mindre del av försöket utförs). Samrådet samordnas av experten.

  3. Revidera din ansökan enligt råden du fått i samrådet. För att underlätta processen i djurförsöksetiska nämnden rekommenderas att du låter ansvarig expert och veterinär läsa igenom ansökan en sista gång.

  4. Logga in i Jordbruksverkets e-tjänst och ansök. Det är du som är försöksledare som ska ansöka och skicka in ansökan. Om du som försöksledare inte samråder med veterinär och expert före du skickar in din etiska ansökan kan du bli nekad av tillståndshavaren på KI att utföra försök vid KI:s djuranläggningar.

  5. En ansökningsavgift ska betalas till Jordbruksverket. Du betalar avgiften för ansökan i Jordbruksverkets webbutik. När du betalar med kort, eller beställer en faktura, så får du ett ordernummer. Det är ordernumret som är nödvändigt för att nämnden ska behandla ansökan, och det ska du fylla i när du ansöker i e-tjänsten. Fakturan måste inte vara betald för att nämnden ska behandla ansökan. Avgift för ansökan om etiskt godkännande (länk till jordbruksverket.se)

  6. Stockholmsnämnden skickar ut ett mail till alla som inkommit med en ansökan till nämnden. Mailet skickas i regel inom två veckor från att en ansökan inkommit, och innehåller en större mängd allmän information samt vid behov anmärkningar som är specifika för varje ansökan. En sökande som inte fått ett sådant informationsmail, trots att tre veckor har passerat sedan ansökan gjordes, bör kontrollera sin ansökan i e-tjänsten. Vanligtvis beror problemet på att ansökan inte har färdigställts i e-tjänsten eller att något tekniskt fel har uppkommit. Kontakta vid behov nämnden.

Notera följande:

  • Om du saknar möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta Jordbruksverket och ansöka om dispens.
  • Ett (1) etiskt tillstånd kan aldrig gälla anläggningar hos flera tillståndshavare (t.ex. två myndigheter: KI och SLL eller två universitet. Det finns ett nytt övergripande verksamhetstillstånd som gäller för alla djuranläggningar inom KI. Hör därför av dig till Komparativ medicin (km@ki.se) om du planerar ett projekt som inbegriper flera anläggningar inom KI, för att ta reda på vilket verksamhetstillstånd du kan söka på. Det gäller både avel och användning. Obs! Som beskrivet ovan gäller de övergripande gemensamma tillståndet endast anläggningar med KI som huvudman, inte landstingsanknutna anläggningar (SLL).

När tillståndet är klart

Efter att beslut har fattats och tillståndet är klart ska detta finnas på anläggningen.

I samband med projektstart vid någon av Komparativ medicins djuranläggningar ska ett andra samråd ske i samband med projektstart. Experten ansvarar för samrådet där veterinär och tekniker samt alla från forskargruppen som ska arbeta under det etiska tillståndet medverkar. Samrådet kan hållas enkelt och kort, men kan också kräva uppföljande avstämningsmöten och syftar till att försöket ska kunna genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vid KM:s anläggningar krävs att du bifogar: projektbeskrivning, riskbedömning(ar) och vid behov en biosäkerhetsbeskrivning (blanketterna Checklist project plan, BARA, HUMRA och Risk assessments of chemicals, se länkar nedan). Du ska också ha en plan för avbrytningspunkter för djur i försök och andra aspekter som är relevanta i ett djurvälfärdsperspektiv.

I vissa fall finns krav på att en utvärdering i efterhand ska göras, detta gäller bland annat alla ansökningar gällande försök med avsevärd svårighetsgrad eller av särskilt intresse, läs mer om det under Djurförsöksetiska nämnder.

Tillägg till ansökan

Godkända ansökningar kan behöva kompletteras i efterhand. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om avgifter för tillägg till ansökan om etisk prövning.

Tillägg till ansökan, utan inverkan på djuret

Godkända ansökningar kan behöva kompletteras i efterhand. Då det gäller ett tillägg utan ökat lidande för djur i försök kan tillägg sökas hos ditt Djurskyddsorgan. Se KM:s webbsida under Djurskyddsorgan och skicka in ansökan på särskild blankett till awb@ki.se.

Dokument