Kravprofil för prefekt vid KI SÖS

Inför rekrytering av ny prefekt vid institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) har rekryteringsgruppen, efter samverkan och förankring med fackliga representanter, studentrepresentanter samt institutionens ledningsgrupp enats om nedan kompetenskrav för prefektkandidaten.

KI övergripande krav

• Vetenskaplig och pedagogisk kompetens i för KI SöS relevanta områden för att kunna utveckla verksamheten 

• Stark förankring i vetenskapssamhället och nätverk inom akademin

• Förmåga och motivation att vara ledare för en institution utifrån dess särart

• Ha visioner om institutionens framtida strategier och utveckling

• Förmåga att sätta mål, genomföra beslut och förändringar med transparens och förankring

• God kommunikativ förmåga som ger motivation och engagemang

• Förmåga att skapa en kreativ och hälsosam arbetsmiljö med delegerat ansvarstagande

• Förmåga och motivation att framgångsrikt samarbeta med interna och externa partners och intressenter

• Utveckla innovation inom institutionen och universitetet som helhet

• Utveckla ett levande fundament för etik och kvalité inom institutionen och universitetet som helhet

• Förmåga att leda en akademisk verksamhet med hög forskningsaktivitet i en myndighet

• Hantera en komplex organisation med olika verksamhetskulturer och motsägelsefulla kravbilder

• I övrigt leva upp till kriterierna för ledarskap vid KI

Institutionens lokala krav

• Kandidaten ska ha en stark förankring i och erfarenhet av kliniskt arbete, och god kännedom om sjukvårdshuvudmannens organisation och verksamheter

• Prefektuppdraget kan inte kombineras med chefsuppdrag vid kliniska verksamheter

• Kandidaten ska bedriva sin egen huvudsakliga akademiska verksamhet vid KI SöS/Campus Syd

• Kandidaten ska verka för att utveckla forskningssamverkan och infrastruktur vid KI SöS och Campus Syd

• Kandidaten ska ha egen erfarenhet av undervisning inom grund- och forskarutbildning

• Kandidaten ska bidra till att utveckla och stimulera excellent undervisning i ett interprofessionellt perspektiv och dess integrering med institutionens forskningsuppdrag

• Kandidaten ska stimulera samverkan och integration mellan akademi och sjukvård mellan KI SöS och motsvarande kliniska verksamheter

• Kompetens motsvarande professorsnivå är eftersträvansvärt

• Kandidaten ska se detta uppdrag som sin huvudsakliga uppgift

• Kandidaten ska behärska myndighetsspråket svenska

Förordnandet som prefekt är ett uppdrag och inte att likställa med en anställning. Därmed förutsätter prefektuppdraget att innehavaren är tillsvidareanställd vid KI. 

 

AW
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-02-15