Tvillingforskning om orsaker till autismspektrumtillstånd och ADHD (RATSS) - vill du delta?

I studien Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden (RATSS) utforskas orsaker till autismspektrumtillstånd och ADHD med hjälp av tvillingpar. Välkommen att delta i RATSS-studien!

I studien Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden (RATSS) utforskas orsaker till autismspektrumtillstånd och ADHD med hjälp av tvillingpar. Välkommen att delta i RATSS-studien!

Forskare söker biologiska mekanismer bakom autism

Forskning visar att både autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD har huvudsakligen biologiska grundorsaker med starka genetiska komponenter. I nyligen publicerade studier har även miljöfaktorer visats ha en betydande roll i utvecklingen av dessa tillstånd. Exakt vilka mekanismer eller processer som orsakar tillstånden är ännu ej kartlagt. Varken biologiska tester för diagnostik eller effektiva behandlingsmetoder finns i dagsläget.

Syftet med RATSS-projektet är att genomföra grundläggande klinisk forskning för att öka kunskapen om vad som orsakar AST och ADHD. Projektet syftar till att vara ett direkt led i att hitta biomarkörer och generera starka hypoteser som kan bidra till utvecklandet av diagnostiska test och medicinska behandlingsmetoder.

Tvillingar kan ge ny kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Rekryteringen fokuserar på tvillingpar som är diskordanta för AST eller ADHD, dvs att den ena tvillingen i ett par har en diagnos och den andra inte. För att utesluta ospecifika tolkningar av resultaten, undersöks även tvillingar utan neuropsykiatriska funktionshinder, tvillingpar där båda har AST eller ADHD, samt tvillingpar med andra neuropsykiatriska funktionshinder. Eftersom enäggstvillingar är genetiskt mycket lika, kan alla skillnader i till exempel beteende, neurobiologi och (epi)genetik inom par där bara en tvilling har AST vara i hög grad relevanta för att förstå orsak och för utveckling av diagnostik och terapier.

Samarbetsprojekt som leds av Karolinska Institutet

Forskningsprogrammet genomförs vid Karolinska Institutet Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) och leds av professor Sven Bölte. Flertal andra institutioner inom Karolinska Institutet, det Svenska tvillingregistret, liksom flera internationella samarbetspartners är delaktiga i studien. RATSS är även en del av ett större europeiskt projekt vid namn EU-AIMS.

Forskningen genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset och KIND

Tvillingarna undersöks på KINDs mottagning på Gävlegatan 22 och på Karolinska Universitetsjukhuset i Solna. Läs mer om hur undersökningarna går till i vår informationsbroschyr.

Tre dagar med ersättning för utlägg

Vid deltagande i alla delar av studien beräknas deltagandet ta tre dagar. Vi bjuder på lunch de dagar ni besöker oss och ersätter er för övriga utlägg under vistelsen. Vi bokar resor och hotell för de familjer som inte bor i Stockholm. Föräldrar får ersättning för förlorad arbetsinkomst med 150 kr/förlorad arbetstimme.

Presentkort som tack

Som tack för deltagandet ersätter vi tvillingar som medverkar i alla undersökningar med 2000 kr/person (500 kr för psykologiska tester, 500 kr för prover, hudbiopsi och fotografering, 500 kr för magnetkameraundersökning, 500 kr för ryggvätskeprov). Detta utbetalas i form av presentkort.

 

Har du frågor eller vill anmäla intresse?

Välkommen med dina frågor eller din anmälan!

 

 

Karl Lundin Remnélius

Leg. Psykolog, doktorand
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa
Elin West
2023-03-07