Skip to main content

Forskningsområdet hjärtmedicin vid KI DS

Hjärtmedicin arbetar processinriktat runt varje sjukdomsområde och vår forskning följer detta. Vi lägger stor vikt på nära samarbete och interaktion mellan våra forskargrupper och samarbete med andra forskare både nationellt och internationellt.

Forskningen som bedrivs inom kardiovaskulär medicin samt sjukhusets verksamhetsområde hjärtmedicin har som målsättning att:

  • Bedriva kliniskt viktig unik forskning i internationell toppklass;
  • Ha fokus på vanliga allvarliga behandlingsbara sjukdomsgrupper;
  • Att använda nydanande metoder och teknologier.

Våra sex forskargrupper (arytmi, hjärtsvikt, hemostas och trombos, kranskärlssjukdom, vaskulär medicin och hypertoni, pedagogik och utveckling) presenteras kort nedan.

Forskningsansvariga för kardiovaskulär medicin och för verksamhetsområdet hjärtmedicin och är Professor Tomas Jernberg respektive Professor Thomas Kahan.

Arytmi

Forskargruppen arbetar framförallt inom två områden: förmaksflimmer och kammararytmier.

  1. vi studerar screening för förmaksflimmer som en metod att förebygga ischemisk stroke.
  2. den prognostiska betydelsen av ventrikulära extraslag hos i övrigt friska personer undersöks.
  3. vi undersöker kännedom om gällande internationella riktlinjer avseende behandling med implanterbar defibrillator (icd) och hur dessa skall implementeras för att undvika allvarliga komplikationer

Medverkande i forskningen

Mårten Rosenqvist professor, överläkare (gruppansvarig) marten.rosenqvist@ki.se
Johan Engdahl docent, överläkare johan.engdahl@sll.se
Leif Friberg docent leif.friberg@ki.se
Viveka Frykman-Kull med dr, överläkare viveka.frykman.kull@sll.se
Faris Al Khalili med dr, specialistläkare faris.al-khalili@ki.se
Annika Kinch Westerdahl med dr, leg sjuksköterska annika.kinch-westerdahl@sll.se
Johanna Sjöblom med dr, överläkare johanna.sjoblom@sll.se
Piotr Sobocinski med dr, ST-läkare piotr.sobocinski-doliwa@sll.se
Emma Svennberg med dr, ST-läkare emma.svennberg@sll.se
Faris Ghazal doktorand, specialist i allmänmedicin faris.ghazal@ki.se
Peter Giesecke doktorand, ST-läkare peter.giesecke@sll.se
Katrin Kemp-Gudmundsdottir doktorand, ST-läkare katrin.kemp-gudmundsdottir@sll.se
Tove Fredriksson doktorand, AT-läkare tove.fredriksson@sll.se

Raffaele Scorza

doktorand, överläkare raffaele.scorza@sll.se
Maria Wahlström doktorand, leg sjuksköterska maria.wahlstrom@ki.se

Utvalda publikationer

Evolution of left ventricular ejection fraction after acute myocardial infarction: implications for implantable cardioverter-defibrillator eligibility.
Sjöblom J, Muhrbeck J, Witt N, Alam M, Frykman-Kull V
Circulation 2014 Aug;130(9):743-8

Mass Screening for Untreated Atrial Fibrillation: The STROKESTOP Study.
Svennberg E, Engdahl J, Al-Khalili F, Friberg L, Frykman V, Rosenqvist M
Circulation 2015 Jun;131(25):2176-84

Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation.
Friberg L, Rosenqvist M
Eur. Heart J. 2018 Feb;39(6):453-460

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt studeras ur flera synvinklar. Epidemiologiska studier kring hjärtsvikt vid hjärtinfarkt i kvalitetsregistret Swedeheart. Vi studerar biomarkörer för kardiell fibros hos patienter med kronisk hjärtsvikt.

Vidare leder vi ett unikt samarbetsprojekt i Stockholm vid nydebuterad hjärtsvikt med gemensam strukturerad diagnostik och biobank av blod och vävnad med fokus att hitta nya biomarkörer (exempelvis fibrosmarkörer, mikropartiklar) och sjukdomsmekanismer vid hjärtsvikt med bevarad hjärtfunktion (PREFERS).

Med SciLife Lab utvecklar vi ny metodik för analys av myokardvävnad (spatiell transkriptomik) samt bioinformatik och RNA-analyser. Gruppen utvecklar hjärtultraljudsdiagnostik vid hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom och deltar i flera kliniska studier.

Medverkande i forskningen

Hans Persson docent, överläkare (gruppansvarig) hans.persson@ki.se
Mahbubul Alam docent, överläkare mahbubul.alam@ki.se
Mattias Ekström post doc, överläkare mattias.ekstrom@ki.se
Liyew Desta med dr, bitr överläkare liyew.desta@ki.se
Johan Löfsjögård doktorand, bitr överläkare johan.lofsjogard@ki.se
Dmitri Matan doktorand, bitr överläkare dmitri.matan@ki.se
Nashmil Hashemi doktorand, överläkare nashmil.hashemi@ki.se

Utvalda publikationer

24354348

Usefulness of Collagen Carboxy-Terminal Propeptide and Telopeptide to Predict Disturbances of Long-Term Mortality in Patients ≥60 Years With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction.
Löfsjögård J, Kahan T, Díez J, López B, González A, Ravassa S, et al
Am. J. Cardiol. 2017 06;119(12):2042-2048

Risk and predictors of readmission for heart failure following a myocardial infarction between 2004 and 2013: A Swedish nationwide observational study.
Desta L, Jernberg T, Spaak J, Hofman-Bang C, Persson H
Int. J. Cardiol. 2017 Dec;248():221-226

Hemostas och trombos

Vår forskning fokuserar på hemostas och trombos, särskilt arteriell trombos men även venös tromboembolism och antitrombotisk behandling. Vår forskning innefattar patientnära klinisk forskning, mekanistisk och experimentell forskning, samt metodutveckling.

Medverkande i forskningen

Håkan Wallén professor, överläkare (gruppansvarig) hakan.wallen@ki.se
Bruna Gigante docent, specialistläkare bruna.gigante@ki.se
Mika Skeppholm med dr, överläkare mika.skeppholm@sll.se
Hanne Ehrlinder doktorand, ST-läkare hanne.ehrlinder@sll.se
Viktor Taune doktorand, ST-läkare viktor.taune@sll.se

Utvalda publikationer

24063505

25025694

28347811

Kranskärlssjukdom

Gruppen bedriver en bred omfattande forskning inom akut och kronisk kranskärlssjukdomar. Vi använder oss av en rad olika metoder, inklusive epidemiologiskt inriktade registerstudier, prospektiva observationsstudier, randomiserade studier, experimentella studier, avancerad bildgivning och laboratorieförsök.

Vi studerar riskfaktorer för utveckling av ateroskleros, aterotrombotiska komplikationer och störd mikrocirkulation i kranskärl. Vi undersöker diagnostisk och prognostisk betydelse av olika metoder och strategier, inklusive biokemiska markörer, beslutsstöd och ekokardiografi.

Betydelsen av diabetes och kronisk njursvikt och dess behandling vid akut och kronisk kranskärlsjukdom undersöks. Hos patienter med manifest kranskärlssjukdom studerar vi prognostiska faktorer och effekter av olika behandlingar.

Medverkande i forskningen

Tomas Jernberg professor, överläkare (gruppansvarig) tomas.jernberg@ki.se
Rickard Linder med dr, överläkare rickard.linder@sll.se
Pia Lundman med dr, överläkare, pia.lundman@ki.se
Jonas Persson med dr, överläkare jonas.persson@sll.se
Bassem Samad docent, överläkare bassem.abdel-samad@sll.se
Reidar Winter professor, överläkare reidar.winter@sll.se
Henrik Blåeldh-Löfmark doktorand, överläkare henrik.blaeldh-lofmark@sll.se
Sofia Cederström doktorand, ST-läkare, sofia.cederstrom@sll.se
Robert Edfors
Sam Kafian doktorand, överläkare, sam.kafian@sll.se
Lina Ljung doktorand, specialistläkare lina.ljung@ki.se
Ida Löfman doktorand, bit överläkare ida.lofman@ki.se
Moa Simonsson doktorand, leg läk moa.simonsson@ki.se

Utvalda publikationer

25688782

20528971

25025694

SCAPIS

SCAPIS är en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 50 och 64 år från 2013 till 2018. Syftet med SCAPIS är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar. Läs mer på ki.se/kids/scapis

Vaskulär medicin och hypertoni

Ett huvudintresse är hur neurohormonella mekanismer påverkar struktur och funktion i hjärta och blodkärl, inklusive endotelfunktion. Relationer mellan obstruktiv sömnapnésjukdom och kärlfunktion undersöks.

Vi studerar samspelet mellan hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom (det kardiorenala syndromet), och sjukdomar i skelett och benomsättning, då osteoporos delar många riskfaktorer med hjärt-kärlsjukdom. Vi leder en unik integrerad multiprofessionell klinik för patienter med samtidig hjärtsjukdom, njursvikt och diabetes, där nya sätt att vårda patienter med komplex multisjuklighet studeras.

Riskbedömning för stroke vid förmaksflimmer och hypertoni studeras. Vi har påvisat ett samband mellan ischemisk stroke, mikroinfarkter i hjärtat och en bakomliggande cancer. Vi kartlägger nu bakomliggande mekanismer som rubbningarna i koagulation och immunsystem.

Vi studerar också för kardiovaskulär riskbedömning och prevention, utveckling av beslutsstöd och implikationer av riktlinjer, läkedelsförskrivning och följsamhet, samt hälsoekonomiska aspekter vid hjärt-kärlsjukdom.

Medverkande i forskningen

Thomas Kahan professor, överläkare (gruppansvarig) thomas.kahan@ki.se
Sara Aspberg med dr, överläkare sara.aspberg@sll.se
Mikael Ekholm med dr, överläkare mikael.ekholm@ki.se
Kristina Björklund Bodegård med dr, specialistläkare kristina.bjorklund-bodegard@sll.se
Majid Kalani med dr, överläkare majid.kalani@ki.se
Miriam Qvarnström PhD, apotekare miriam.qvarnstrom@ki.se
Jonas Spaak docent, specialistläkare jonas.spaak@ki.se
Adriano Atterman doktorand, specialistläkare adriano.atterman@sll.se
Helge Brandberg doktorand, ST-läkare helge.brandberg@sll.se
Christina Ekenbäck doktorand, specialistläkare christina-ekenback@sll.se
Andreas Jekell doktorand, bitr överläkare andreas.jekell@sll.se
Masih Khedri doktorand, examinerad läkare masih.khedri@ki.se
Kristina Lundwall doktorand, ST-läkare kristina.lundwall@sll.se
Josefin Mörtberg doktorand, bitr överläkare josefin.mortberg@sll.se
Hermine Rietz doktorand, ST-läkare hermine.rietz@sll.se
Fredrik Wallentin doktorand, överläkare fredrik.wallentin@sll.se
Ramin Zarrinkoub doktorand, specialistäkare ramin.zarrinkoub@ki.se
Nikolas Östlund Papadogeorgos doktorand, bitr överläkare nikolas.ostlund-papadogeorgos@sll.se

Utvalda publikationer

26941204

28195517

28582282

Pedagogik och utveckling

Pedagogik huvudområden är interprofessionell utbildning och lärande i klinisk miljö samt utveckling och utvärdering av nya utbildningsformer. Forskningen använder kvantitativ som kvalitativ metodik. Nydanande är etnografi och klarläggande av tröskelbegrepp.

Utveckling brister i patientsäkerhet kan ofta förklaras med misstag i den diagnostiska processen. Centralt mål är att förstå komplexiteten i beslutsfattandet för prevention och evidensbaserad praktik. Vi använder såväl klassisk som ny metodik, inkluderande analys med megavariat statistik, projection to latent structures (pls).

I samarbete med enheter för in vitro fertilisering (ivf) och våra epidemiologiska centra kartlägger vi översjuklighet i lungemboli och venös tromboembolism vid provrörsbefruktning. Vi använder flera centrala register och samarbetar avser mekanismer med science for life laboratory.

Medverkande i forskningen

Peter Henriksson professor, överläkare (gruppansvarig) peter.henriksson@ki.se
Nina Brodin med dr, leg fysioterapeut nina.brodin@ki.se
Wim Grooten docent, leg fysioterapeut wim.grooten@ki.se
Ann Hägg Martinell med dr, leg sjuksköterska ann.hagg.martinell@rkh.se
Anna Kiessling docent, överläkare anna.kiessling@ki.se
Hanna Lachmann klinisk lektor, leg sjuksköterska hanna.lachmann@shh.se
Terese Stenfors forskare terese.stenfors@ki.se
Eli Westerlund med dr, överläkare eli.westerlund@ki.se

Utvalda publikationer

12386042

21555748

23321489

Kontakt

Professor, adjungerad

Thomas Kahan

Telefon: 08-123 568 61
E-post: Thomas.Kahan@ki.se

Professor/överläkare

Tomas Jernberg

E-post: tomas.jernberg@ki.se