Anestesi och intensivvård på KI DS

Inom området för anestesi och intensivvård forskar vi inom följande områden:

Effekter av inhalerad kväveoxid och CPAP behandling hos nyfödda

Inom ramen för detta projekt undersöks effekten av kvävemonoxid (NO), en kroppsegen kortverkande kärlvidgare, på luftvägarna hos nyfödda.

Det är viktigt att kunna skilja på biverkningar knutna till NO alt. NO2 vid behandling av svår lungsvikt.

Resultat från tidigare studier ligger delvis till grund för de aktuella behandlingsrekommendationerna av svår lungsvikt hos nyfödda.

Forskare: Robert Lindwall

Behandling av patienter med kronisk andningssvikt

Till Nationellt Respirationscentrum, som är riksspecialitet, är patienter knutna med långvarigt, ibland livslångt behov av mekaniskt ventilationsstöd på grund av andningssvikt.

Ett forskningsprojekt pågår där det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka långvarigt respirator vårdade personers och deras närståendes erfarenheter och upplevelser av kommunikation vid respiratorbehandling i hemmet. Målet är att förbättra det kommunikativa omhändertagandet.

Vidare pågår ett omfattande samarbete med KTH om hur materialet hos trakealkanyler förändras över tid hos patienter med permanent trakeostomi. Målet med studien är att få bättre kunskaper om hur och vilka material som är att rekommendera vid långvarigt behov av trakeostomi.

Hos patienter med ryggmärgskador och barn som har nedsatt muskelkraft studeras om de kan lära sig att förbättra sin hostförmåga med tekniken glossopharyngeal breathing, så kallad grodandning. Syftet är att på så sätt öka hostförmågan och därmed minska risken för luftvägsinfektioner.

Forskare: Agneta Markström