Infektionssjukdomar vid KI DS

På infektionskliniken bedrivs forskning på Malaria, Mycoplasma pneumoniae, Clostridium difficile, Giardia intestinalis, Hepatit, multiresistenta bakterier, Tuberkulos och sårbehandling. Forskningen görs i samarbete med andra grupper nationellt och internationellt och inkluderar kliniska prövningar, molekylära metoder och odling av bakterier och parasiter.

Bacteria

Forskningsområden

Malaria- mycoplasma- giardia- och clostridieforskning

Fokuserar på epidemiologi, resistens och utveckling av nya behandlingsstrategier och bedrivs av Karl Hagman, Oscar Bladh, Måns Stefansson och Johan Ursing.

Hepatitforskning

Bedrivs av Magnus Hedenstierna, Charlotta Millbourn och Tony Carlsson med fokus på behandling av Hepatit C och effekterna av framgångsrik behandling på lång sikt.

Multiresistenta gram negativa bakteriers epidemiologi och fagterapi

Malin Vading forskar på multiresistenta gram negativa bakteriers epidemiologi och fagterapi.

Sårbehandling

Helene Anderssons forskningsområde är sårbehandling och hon utvecklar nu metoder för sårbehandling med fluglarver.

Aktuella studier

Mycoplasma pneumoniae

1. Sjukhusvårdad M. pneumoniae pneumoni i Stockholms Läns Landsting 2013-2017- Klinik och epidemiologi. Datainsamling är snart färdig.

2. En retrospektiv kohort studie med patienter från Stockholms läns landsting samt Lund och Malmös sjukhus (2013-2017) för att utvärdera effekten av kortison tillägg för behandling av allvarlig M. pneumoniae pneumoni. Datainsamling är snart färdig.

3. En öppen multicenter randomiserad klinisk prövning för att utvärdera effekten av kortison tillägg vid allvarlig syrgaskrävande M. pneumoniae pneumoni. Inkludering pågår

Clostridioides difficile

1. Säkerhet och tolerabilitet av frusen, autolog, fekal mikrobiota inokulering efter antibiotika behandling. En dubbelblind placebokontrollerad study på friska frivilliga forskningspersoner – Analyser pågår

2. Epidemiolgi, behandling och behandlingsresultat av recidiverande C. difficile infektioner vid akutsjukhusen i Stockholms Läns Landsting (2014-2018) – Data insamling pågår

3. Etablering av en biobank bestående av donerad mikrobiota för behandling av patienter med återkommande C difficile infection och för att möjliggöra framtida kliniska studier. Biobanken är under uppbyggnad.

4. En klinisk prövning för att identifiera dosen microbiota som behövs för att bota patienter med återkommande C. difficile infektion. Studien startar 2020

Malaria

1. Artemether-lumefantrine eller dihydroartemisnin-piperaquine för behandling av barn under 15 år med okomplicerad P. falciparum malaria – en öppen kontrollerad randomiserad klinisk prövning utan observerat intag. Data analyseras.

2. Epidemiologi av P. falciparum infektion inom Bandim Health and Demographic Surveillance Site 2013-2019. Data insamling snart komplett

3. Frekvens av resistens associerade genetiska förändringar bland barn med P. falciparum malaria som sökt vård vid Bandim hälsocentral 2012-2019. Genotypning pågår.

4. Frekvens av resistens associerade genetiska förändringar bland personer med P. falciparum malaria som sökt vård i Ujjain, Madhya Pradesh Indien. Manuskript bearbetas

5. P. falciparum med och utan resistensanlag för klorokin överlever höga doser klorokin genom att gå i dvala men elimineras på ett tidsberoende sätt. Manuskript bearbetas

Giardia intestinalis

1. En epidemiologisk kartläggning av förekomsten av nitroimidazolresistent giardia planeras.

2. Studier för att utvärdera klorokins behandlingseffekt på giardia i Guinea-Bissau och Cuba startar hösten 2020

Medverkande i forskningen

Johan Ursing Docent, överläkare johan.ursing@ki.se

Malin Vadin Med dr, överläkare malin.vading@ki.se

Magnus Hedenstierna Med dr, överläkare magnus.hedenstierna@sll.se

Helene Andersson Med dr, sjuksköterska helene.andersson@ki.se

Specialistläkare Oscar Bladh, oscar.bladh@sll.se

ST-läkare Måns Stefansson mans.stefansson@regionsormland.se

Doktorander

Specialistläkare Charlotta Millbourn, charlotta.millbourn@ki.se

Specialistläkare Karl Hagman, karl.hagman@ki.se

Utvalda publikationer

Diabetes and Cirrhosis Are Risk Factors for Hepatocellular Carcinoma After Successful Treatment of Chronic Hepatitis C.
Hedenstierna M, Nangarhari A, Weiland O, Aleman S
Clin. Infect. Dis. 2016 09;63(6):723-9

5-Nitroimidazole refractory giardiasis is common in Matanzas, Cuba and effectively treated by secnidazole plus high-dose mebendazole or quinacrine: a prospective observational cohort study.
Cañete R, Noda AL, Rodríguez M, Brito K, Herrera E, Kofoed PE, et al
Clin. Microbiol. Infect. 2019 Dec;():

High-Dose Chloroquine for Uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria Is Well Tolerated and Causes Similar QT Interval Prolongation as Standard-Dose Chloroquine in Children.
Ursing J, Rombo L, Eksborg S, Larson L, Bruvoll A, Tarning J, et al
Antimicrob. Agents Chemother. 2020 Feb;64(3):

Forskningsansvarig

Profile image

Johan Ursing

Lektor/Överläkare
JU
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-11-13