Sällskapet Barnavård

Sällskapet Barnavård utlyser tre miljoner kronor till ansökan om stöd för forskning, forskarutbildning och vidareutbildning inom ämnesområdet barnsjukdomar.

Bidrag till forskarutbildning och forskning kan sökas av doktorander och av forskare i början av sin postdoktorala forskarkarriär (högst 8 år efter disputation) genom att fylla i ansökningsblankett för 2018. Det är även möjligt att söka start-stipendium för forskarstuderande som ännu inte är registrerade. Medel kan också sökas för bidrag för vidareutbildning av personal som arbetar inom barnsjukvård.

Sökande som tidigare fått stöd från Sällskapet ska fylla i vetenskaplig rapport (i blanketten) samt bifoga rapport från stipendieinspektor som beskriver hur medlen använts (vilka tidsperioder som stipendiaten utnyttjat stipendier, driftkostnader, etc.)

Forskningsanslag för drift- och lönekostnader ska förvaltas av Karolinska Institutet. Indirekta kostnader till KI (s.k. INDI; beräkna 23 %) ska ingå i kostnadskalkylerna.

Ansökningar om personliga skattebefriade stipendier för forskarutbildning omfattande en sammanhängande period av 2- 6 månader är välkomna. För ”start-stipendium” beräknas 12 000 kr/mån, för doktorander före ½-tidskontroll 15 000 kr/mån, efter ½-tid 18 000 kr/mån och för post-doc stipendier 21 000 kr/mån. 

Elektroniska ansökningsblanketter bifogas detta meddelande, och kan också rekvireras från Jennifer.Frithiof@ki.se.

Ansökan (ett original och fem (5)  kopior i pappersform och ett exemplar per e-mejl till sbv@kbh.ki.se ska vara inskickat senast onsdagen den 28 februari 2018 till:

Sällskapet Barnavård
Jennifer Frithiof
Tomtebodavägen 18A vån 8
171 77 Stockholm

Beslut om utdelning kommer att meddelas under april månad.

Hans Forssberg                                    
Ordf.
hans.forssberg@ki.se

Länkar