Skip to main content

Sällskapet Barnavård

Sällskapet Barnavård utlyser drygt tre miljoner kronor till ansökan om stöd för forskning, forskarutbildning och vidareutbildning inom ämnesområdet barnsjukdomar.

                                                                                                                                                                   

Bidrag till forskarutbildning och forskning kan sökas av doktorander och av forskare i början av sin postdoktorala forskarkarriär (högst 8 år efter disputation) genom att fylla i ansökningsblankett för 2019. Det är även möjligt att söka start-stipendium för forskarstuderande som ännu inte är registrerade.

 

Sökande som tidigare fått stöd från Sällskapet ska fylla i vetenskaplig rapport (i blanketten) samt bifoga rapport från stipendieinspektor som beskriver hur medlen använts (vilka tidsperioder som stipendiaten utnyttjat stipendier, driftkostnader, etc.)

 

Forskningsanslag för drift- och lönekostnader ska förvaltas av Karolinska

Institutet. Indirekta kostnader till KI (s.k. INDI; beräkna 22 %) ska ingå i kostnadskalkylerna.

 

Ansökningar om personliga skattebefriade stipendier för forskarutbildning omfattande en sammanhängande period av 2- 6 månader är välkomna. För start-stipendium beräknas 13 000 kr/mån, för doktorand 22 000 kr/mån och för post-dok 25 000 kr/mån.  

 

Elektroniska ansökningsblanketter bifogas detta meddelande, och kan också rekvireras från jennifer.frithiof@ki.se

 

En ansökan med bifogad CV, inklusive relevant publikationslista (max fyra sidor), skickas till: sbv@kbh.ki.se

 

Ett original och två kopior med CV, häftade och hålade, skickas samtidigt till:

Sällskapet Barnavård

Jennifer Frithiof

Tomtebodavägen 18A, vån 8

171 77 Stockholm

 

Senast den fredagen 28 februari 2020.

 

Beslut om utdelning kommer att meddelas under april månad.

 

Hans Forssberg

Ordförande

 

hans.forssberg@ki.se

 

Documents