Intervju med Marie Klingberg Allvin

Hej och grattis till din professur.

Dina kollegor på institutionen för kvinnors och barns hälsa skulle vilja veta lite mer om dig och ditt arbete.

Marie Klingberg Allvin
Marie Klingberg Allvin

Vem är du? 

Jag har en sjuksköterskeexamen ifrån Karolinska Institutet (KI) (1998). Efter min barnmorskeexamen (2001) kom jag tillbaka och då som doktorand vid Institutionen för Folkhälsovetenskap . Det var inom ramen för den Nationella Forskarskolan i Vård och Omsorg ) som jag påbörjade min forskarutbildning vid KI hösten 2001 med arbetsplats på Högskolan Dalarna. Jag är uppvuxen i Leksand, Dalarna. 2002 blev jag anställd vid Högskolan Dalarna och i den rollen har jag varit doktorand och senare lärare och ansvarig för barnmorskeutbildningen. Mellan åren 2013-2018 hade jag högskoleövergripande uppdrag kopplat till internationalisering, jag var ledamot i fakultetsnämnden, prorektor och avslutningsvis sista året  vikarierande rektor. Sommaren 2018 flyttade familjen; Agnes 15 år, Adam 12 år Patrik, min man, och jag till Michigan, USA på grund av Patriks arbete. Jag är sedan 2018 adjungerad professor vid University of Michigan.

Kan du beskriva din forskning? 

Jag disputerade på en avhandling med fokus på graviditetsutfall och vårdbehov bland ungdomar i Vietnam, 2007 vid institutionen för folkhälsovetenskap, KI. Forskningen efter disputation har koncentrerats kring kvinnors tillgång till säkra aborter och preventivmedel i låginkomstländer där mödradödligheten är som högst. Resultat baserat på interventionsstudier i Uganda och Kenya har påvisat att barnmorskor kan ta ett större ansvar vid abort och preventivmedelsrådgivning samt att förenklad medicinsk abort på landsbygden i Indien är effektivt och säkert. Jämfört med läkarna är barnmorskorna betydligt fler och mer lättillgängliga för kvinnorna i exempelvis Uganda, särskilt på landsbygden. Forskningen visar att satsar man på att utbilda och involvera barnmorskorna i post-abortvård så ökar man tillgängligheten till säker behandling och därmed kan riskerna för mödradödlighet minska. År 2010 startade jag ett utbildnings- och forskningssamarbetet med partners i Somaliland som genererat en bred kunskapsbas som bidrar till att fylla kunskapsluckor i Somaliland och Sverige. Samarbetet sker i nära samverkan med omgivande aktörer såsom hälsoministeriet, universitet och barnmorskeförbund i Somaliland samt kommun och landsting i Sverige. Samhällsnyttan står i fokus i de projekt som genomförts och bedrivs och skapar förutsättningar för att nyförvärvad kunskap kommer till nytta på bästa sätt.  Forskningen ger transkulturella perspektiv och är viktigt ur ett integrationsperspektiv. Det här är ett exempel på hur jag vill driva samarbete kring utbildning och forskning som bidrar till kapacitetsutveckling i ett lågresurs sammanhang och även inom svensk utbildning och hälso- och sjukvård i Sverige.

Inom vilket ämne är din professur och vad hoppas du kunna åstadkomma som professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa?

Min professur är inom reproduktiv hälsa och är en särskild satsning för att integrera utbildning och forskning inom området. Som tidigare programansvarig för barnmorskeutbildning och som prorektor med ansvar för att stärka både utbildning och forskning, genom att bygga sammanhållna akademiska miljöer, har jag byggt upp en erfarenhet som jag tror kan gagna vår institution.  Jag har varit drivande i utveckling och genomförandet av en nätbaserad masterutbildning för barnmorskor i Somaliland och Bangladesh som förväntas stärka barnmorskeutbildning, förbättra vården och på sikt minska mödra-och barnadödligheten. Jag kommer att fortsatt arbeta med krosskulturella perspektiv för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa globalt och lokalt genom både utbildning och forskning, vilket är nödvändigt för att möta samhällets utmaningar och hållbarhetsmålen Agenda 2030. Mina 15 års erfarenhet av utvecklingen av nätbaserat lärande vill jag använda och hoppas att hitta institutionsövergripande samarbeten kring det.  Kvinnors tillgång till säker abort och preventivmedel begränsas av lagar, inställning i samhället och den politiska viljan att satsa på kvinnors hälsa vid graviditet. Abort är en direkt följd av oplanerade graviditeter som kan förebyggas om det finns tillgängliga preventivmedel och rådgivning. Jag vill fortsätta bidra med ny kunskap som påvisar vad som krävs för att öka antalet vårdgivare som tillhandahåller säker och effektiv vård vid abort och preventivmedelsrådgivning ur ett globalt perspektiv. Mina samarbetspartners är forskare ifrån McMaster University, Kanada, University of Michigan, Usa och de lokala universiteten i Somalia och Kongo. Teamet är interdisciplinärt med kompetenser inom hälsosystem, hälsoekonomi, hälso-och sjukvård, vårdkvalitet och kliniska studier. 

Har du några dolda talanger/fritidsintressen?

Vår flytt till USA har skapat mer tid för familjen och även möjligheter för mina barn att kombinera skola med sport. Med två barn som är aktiva inom fotboll och hockey så går min fritid till att skjutsa, stötta och peppa. Det är oerhört givande och upplyftande att följa sina barn inom deras respektive sport och se hur dom utvecklas och anpassar sig till nya sammanhang. Jag har växt upp i Leksand, ett slags hockey mecka, min man arbetar för Pittsburgh Penguins och en del av vår tid går åt till att följa deras framgångar och ibland förluster. Under Covid19 pandemin har jag börjat spela golf igen vilket är en trivsam aktivitet för hela familjen.

Stort tack för dina svar och välkommen som professor vid KBH.

Izabela Lewalski
2023-10-26