Intervju med Jan-Bernd Stukenborg, lektor vid KBH 2021

Hej och grattis till ditt lektorskap.

Dina kollegor på institutionen för kvinnors och barns hälsa skulle vilja veta lite mer om dig och ditt arbete.

Jan-Bernd-Stukenborg
Jan-Bernd Stukenborg

Vem är du?

Jag är född I Tyskland och började 2004 arbeta i området reproduktiv medicin/biologi. Strax efter det beslöt jag mig för att skriva min masters- såväl som min doktorsuppsatts med fokus på manlig könscellsdifferentiering vid Institute for Reproductive Medicine (sedan 2008; Centre for Reproductive medicine and Andrology (CeRA)),vid University of Münster, Tyskland. Efter att doktorerat 2009, flyttade jag till Sverige och började som postdoktor i Olle Söders forskargrupp vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Efter min tid som postdoktor fortsatte jag mitt arbete i Olles grupp, erhöll docentskap i reproduktiv biologi vid Karolinska Institutet 2016 och startade min egen forskargrupp 2017. Sedan 2019 arbetar jag som forskargruppledare vid avdelningen för barnonkologi och barnkirurgi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Kan du beskriva din forskning?

Det övergripande målet för nuvarande och framtida forskning som min grupp bedriver är att utveckla strategier för att skaffa kunskap om manlig fertilitet. Dessa strategier fokuserar på upprättandet av nya odlingstekniker i kombination med in vivo-data som använder vårt biobanksmaterial som täcker humana prover av testikelvävnad från före och efter födseln och patientregisterdata. Den parallella beskrivningen av testikelfysiologi hos friska såväl som sub- och / eller infertila män i kombination med avancerade experimentella modeller är de viktigaste första stegen som behövs för att utveckla kliniska fertilitetsbevarande metoder hos pojkar och män, som inte kan eller kommer att kunna producera spermier, på grund av medicinsk behandling eller en sjukdom i sig.

Tre huvudsakliga vetenskapliga strategier för närvarande i fokus för vår forskning för att nå målet. Dessa är:

  • Att undersöka effekterna av medicinska behandlingar och potentiellt testikelskadande ämnen som används i det dagliga livet på långvarig fertilitet hos människor och därigenom definiera den testikelskadande risken för pojkar och män.
  • Att använda nya odlingsförhållanden, att definiera faktorer som är viktiga för underhåll, självförnyelse och differentiering av humana könsstamceller, för att utveckla strategier för att skydda vid exponering för gonadtoxiska ämnen / behandlingar.
  • Att använda pluripotenta- såväl som testikelstamceller för att etablera stamcellbaserade in vitro-tekniker, lämpliga för övervakning av specifika faser av könscellutvecklingen och manlig könscellsdifferentiering hos människor.

Inom vilket ämne är ditt lektorat och vad hoppas du kunna åstadkomma som professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa?

Mitt område är reproduktiv medicin / biologi. Under de kommande åren hoppas jag tillsammans med andra forskargrupper vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och Karolinska Institutet skapa nya nätverk och projekt för att lyfta ämnet manlig fertilitet.

Har du några dolda talanger/fritidsintressen?

Tja, min familj och mina gruppmedlemmar skulle säga "choklad och andra sockerinnehållande sötsaker (ju mer färgstarka och exotiska desto bättre)". Jag lämnar det okommenterat. Förutom dessa spekulationer är jag också en långdistanslöpare och intresserad av gamla böcker.

Stort tack för dina svar och välkommen som lektor vid KBH.