Skip to main content

Inflammatoriska sjukdomar

Alarminer är preformerade, kroppsegna, intracellulära molekyler, vilka momentant kan frisättas som Mayday-alarm för att signalera hotande eller uppkommen cellskada.

Projektledare

Professor, senior

Ulf Andersson

E-post: Ulf.Andersson@ki.se

Forskningsprojekt

HMGB1 är det prototypiska alarminet och utgör en målmolekyl för framtida anti-inflammatorisk terapeutisk intervention. HMGB1 är intracellulärt ett nukleärt protein i alla celler hos djur och växter och det är till 99% identisk i alla däggdjur. HMGB1 frisätts extracellulärt i stor mängd vid systemiska inflammatoriska sjukdomar. Terapeutisk intervention med HMGB1-antagonister har visat mycket goda effekter i prekliniska modeller av steril och infektiös inflammation.

Våra närmaste mål är att:

  • Utveckla en neutraliserande HMGB1-blockerande Affibody®-molekyl som ny terapi mot stroke. Vi koordinerar ett EU-FP7-stöttat projekt som syftar till att begränsa neuroinflammationen, som uppkommer till följd av ischemi och nekros vid stroke.
  • Komma till kliniska behandlingsstudier av inflammatoriska systemsjukdomar med vår nyligen humaniserade monoklonala antikropp (2G7), som neutraliserar extracellulärt HMGB1 i alla dess isoformer.
  • Klarlägga verkningsmekanism för rekombinant HMGB1 box A protein, som fungerar som en potent antagonist till extracellulärt HMGB1. Då vi klarlagt verkningsmekanismen kan vi utveckla funktionella in vitro tester, vilket är en förutsättning för kliniska studier.