Fortsatta hälsoutmaningar hos individer med intellektuell funktionsnedsättning kopplad till förtida död

Risken för förtida död hos personer med intellektuell funktionsnedsättning har generellt minskat i moderna välfärdssamhällen. Dock har personer med intellektuell funktionsnedsättning fortsatta hälsoutmaningar som leder till en ökad risk för prematur mortalitet, även när det gäller unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det visar en populationsbaserad studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften JAMA Network Open.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär påtagliga svårigheter med slutledningsförmåga, problemlösning, abstrakt tänkande, omdöme, och förmåga att lära av erfarenheter. Intellektuell funktionsnedsättning påverkar de flesta livsområden och personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver anpassningar för att skola, arbetsliv och andra viktiga livsområde ska fungera. Graden av intellektuell funktionsnedsättning (från lindrig till mycket svår IF) påverkar både symptomen och funktionsnedsättningen i vardag. I moderna välfärdssamhällen arbetar man för att individer med IF ska kunna vara delaktiga i viktiga situationer i sin vardag, inklusive delaktighet i sin egen hälsa samt hälso- och sjukvård.

Agnieszka Butwicka Foto: Gunilla Sonnebring

- Vi vet från internationella studier att överdödligheten minskat hos personer med IF under de senaste decennierna. Men vi visste inte mycket om hälsoutmaningar för yngre personer med lindrig IF som aldrig levt på de stora institutioner som succesivt stängdes under 70- och 80 -talen, säger studiens sistaförfattare Agnieszka Butwicka, läkare och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet.

Att analysera mortalitet är enligt världshälsoorganisationen WHO ett bra sätt att studera effektiviteten hos ett lands hälso- och sjukvårdssystem. Vidare kan man analysera om sjukvården är jämlik mellan olika grupper. Den aktuella studien var ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Högskolan i Halmstad, och använde sig av svenska nationella hälso- och utbildningsregister. I studien ingick över 50.000 individer med IF och hundratusentals matchade referens- eller jämförelsepersoner från den generella populationen.

Tatja Hirvikoski. Photo: Martin Hammar Foto: Martin Hammar

-  Unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning hade nästan tre gånger högre risk att dö under studiens uppföljningsperiod, jämfört med deras referenspersoner från den generella populationen. Många av dödsorsakerna var potentiellt behandlingsbara, såsom epilepsi, säger studiens förstaförfattare Tatja Hirvikoski, docent vid KIND (Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) och institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Forskare genomförde separata analyser för personer med måttlig till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Även i gruppen med svårare former av IF visade epilepsi vara en viktig riskfaktor. Dessutom vad det många som haft sjukdomar som kan vara relaterade till dysfagi, det vill säga svårigheter med att äta, dricka och svälja, vilket gör att mat eller vätska hamnar i luftvägarna.

- Det är viktigt att känna igen tecken på ohälsa och otillräckliga vårdinsatser. Hälso- och sjukvården behöver vara tillgänglig för alla grupper och det behövs anpassningar till personens funktionsnedsättning. Vi saknar idag nationella kliniska riktlinjer för personer med olika svårighetsgrad av intellektuell funktionsnedsättning, säger Tatja Hirvikoski.

 

För mer information, kontakta:
Tatja Hirvikoski, docent KIND (Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet)
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Tel: 070-832 76 37 E-post: Tatja.Hirvikoski@ki.se


Agnieszka Butwicka, MD/PhD MEB (Medicinsk epidemiologi och biostatistik), Karolinska Institutet
E-post: agnieszka.butwicka@ki.se

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Forte, Karolinska Institutet samt Region Stockholm. Ingen av forskarna hade någon intressekonflikt till den aktuella studien.

 

Publikation: 

Association of Intellectual Disability With All-Cause and Cause-Specific Mortality in Sweden.
Hirvikoski T, Boman M, Tideman M, Lichtenstein P, Butwicka A
JAMA Netw Open 2021 Jun;4(6):e2113014