Psykosociala aspekter av assisterad befruktning och (in)fertilitet efter cancer

Vår forskning handlar om fertilitet och föräldraskap som för många är viktiga delar livet. När förmågan att få barn är (eller riskerar bli) nedsatt kan medicinska åtgärder ge personer möjlighet att bevara fertiliteten eller att bli föräldrar med hjälp av assisterad befruktning. Vi vill öka kunskapen om fertilitetsrelaterade aspekter av cancerbehandling och de psykosociala aspekterna av assisterad befruktning med donerade könsceller.

Forskningsansvarig

Profile image

Claudia Lampic

Anknuten till Forskning

Många cancerbehandlingar har en negativ påverkan på förmågan att få egna barn i framtiden.

Inom forskningsprogrammet Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer undersöker vi sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som behandlats för cancer och utvärderar effekten av ett webbaserat självhjälpsprogram avsett att minska sexuella problem och fertilitetsoro.

Vi bedriver också forskning om hur fertilitetsrelaterade aspekter upplevs och kommuniceras inom cancervården, både ur patienters och läkares/sjuksköterskors perspektiv: Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård.

Vår forskning om assisterad befruktning fokuserar på Psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation för berörda grupper, d.v.s. för donatorerna, mottagarna och barnen. I Sverige tillåts endast identifierbara donatorer, vilket innebär att barn som föds med hjälp av donerade könsceller i mogen ålder har rätt att få veta vem donatorn är. Aktuell forskning inkluderar den longitudinella ’Swedish Study on Gamete Donation’ och en nationell studie som undersöker de psykosociala aspekterna av att unga vuxna får tillgång till information om sin donator.

För information om forskningsstudier, medarbetare, samarbeten och finansiering följ länk till respektive forskningsprogram/projekt.

CL
Innehållsgranskare:
Jennifer Frithiof
2023-06-07