Inflammatoriska sjukdomar

Alarminer är preformerade, kroppsegna, intracellulära molekyler, vilka momentant kan frisättas som Mayday-alarm för att signalera hotande eller uppkommen cellskada.

Forskningsprojekt

HMGB1 är det prototypiska alarminet och utgör en målmolekyl för framtida anti-inflammatorisk terapeutisk intervention. HMGB1 är intracellulärt ett nukleärt protein i alla celler hos djur och växter och det är till 99% identisk i alla däggdjur. HMGB1 frisätts extracellulärt i stor mängd vid systemiska inflammatoriska sjukdomar. Terapeutisk intervention med HMGB1-antagonister har visat mycket goda effekter i prekliniska modeller av steril och infektiös inflammation.

Projektets mål

  • Utveckla en neutraliserande HMGB1-blockerande Affibody®-molekyl som ny terapi mot stroke. Vi koordinerar ett EU-FP7-stöttat projekt som syftar till att begränsa neuroinflammationen, som uppkommer till följd av ischemi och nekros vid stroke.
  • Komma till kliniska behandlingsstudier av inflammatoriska systemsjukdomar med vår nyligen humaniserade monoklonala antikropp (2G7), som neutraliserar extracellulärt HMGB1 i alla dess isoformer.
  • Klarlägga verkningsmekanism för rekombinant HMGB1 box A protein, som fungerar som en potent antagonist till extracellulärt HMGB1. Då vi klarlagt verkningsmekanismen kan vi utveckla funktionella in vitro tester, vilket är en förutsättning för kliniska studier.

Projektledare

Profile image

Ulf Andersson

Professor Emeritus/Emerita
Izabela Lewalski
2023-09-11