Skip to main content

Fex-Can - Fertilitet och sexualitet efter cancer

Forskningsprogrammet Fex-Can undersöker sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som behandlats för cancer och utvärderar effekten av ett webbaserat självhjälpsprogram avsett att minska sexuella problem och fertilitetsoro.

Forskningsprojekt

Forskningsprogrammet innehåller fyra projekt:

  • Fex-Can Young Adults (YA), en kohort- och interventionsstudie för att minska fertilitetsoro och sexuella problem bland unga vuxna ett år efter diagnos i vuxen ålder
  • Fex-Can Childhood, en studie som kartlägger fertilitetsoro och sexuell dysfunktion hos unga vuxna som haft barncancer och som testar ett program för att minska oro/problem
  • Samskapande, ett långvarigt samarbete med patienter, närstående och vårdgivare som forskarmedverkare
  • Fex-Talk, en utbildningsinsats för att öka sjuksköterskors beredskap att samtala om fertilitet och sexualitet med cancerpatienter

För publikationer från programmet, var god se profilsidorna för Claudia Lampic och Lena Wettergren.

Fex-Can Young Adults (YA)

Projektet består av två delar. I den första delen identifierar vi ungefär 2000 unga personer (19-40 år gamla) ett år efter att de diagnostiserats med utvalda cancerdiagnoser (bröst-, äggstocks-, cervix- och testikelcancer, samt lymfom och hjärntumörer). Dessa personer tillfrågas om att besvara frågeformulär för att bl.a. mäta sexuell funktion och fertilitetsoro och kommer sedan att följas över flera år. En jämförelsegrupp från den allmänna befolkningen ingår för att se om personer med cancer har mer problem än unga vuxna i allmänhet. I projektets andra del testas ett webbaserat självhjälpsprogram för att minska sexuella problem och fertilitetsoro efter cancer. Programmet har visat sig fungera väl (Wiklander et al., 2017) och utvärderas i en pågående randomiserad kontrollerad studiedesign (RCT), se studiens registrering: http://www.isrctn.com/ISRCTN36621459.

Fex-Can Childhood

Detta projekt liknar Fex-Can YA men skiljer sig åt vad gäller de studerade grupperna och studiedesignen. Fex-Can Childhood fokuserar på unga (19-40 år gamla) som diagnostiserades med cancer som barn (alla diagnoser). I första delen av detta projekt kommer ett slumpmässigt urval av 5000 tidigare barncancerpatienter att identifieras ur Barncancerregistret och tillfrågas om att besvara ett frågeformulär för att mäta bl.a. sexuell funktion och fertilitetsoro. Resultaten från båda projekten kommer att jämföras med resultaten från en åldersmatchad grupp ur allmänbefolkningen. I den andra delen av Fex-Can Childhood kommer ett webbaserat självhjälpsprogram, liknande det som används i Fex-Can YA, att utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med en väntelist-kontrollgrupp.

Fex-Talk

Fex-Talk är en utbildningsinsats som vi har utvecklat för att öka sjuksköterskors beredskap att samtala om fertilitet och sexualitet med cancerpatienter. Den innehåller olika komponenter (video, föreläsning, rollspel, hemuppgift, reflektion och diskussion) enligt den erfarenhetsbaserade inlärningscykel presenterad av Kolb. Fex-Talk har getts inom ramen för kurser till sjuksköterskor I klinisk cancervård och inom specialistsjuksköterskeutbildning i onkologisk vård. Utbildningsinsatsen har utvärderats och resultaten tyder på att den ökade studenternas förståelse av patienters behov relaterade till sex och fertilitet och hjälpte dem att övervinna hinder för att initiera samtal om dessa ämnen med sina patienter. (Winterling J, Lampic C & Wettergren L, inskickat manuskript).

Samskapande

Vi använder oss sedan flera år av ’deltagarbaserad forskning’ där patienter och närstående är samarbetspartners i projektet, bl.a. i utvecklingen av det webbaserade självhjälpsprogrammet i Fex-Can YA (Winterling et al., 2016). I nästa steg planerar vi att bygga upp ett motsvarande långvarigt samarbete med en grupp kliniskt verksamma sjuksköterskor och läkare. Vi hoppas att detta kommer att öka relevansen av vår forskning samt förbättra möjligheterna att implementera våra resultat i vården.

Medarbetare i forskargruppen

Projektledare

Array

Claudia Lampic

Telefon: 08-524 823 70
Enhet: Avdelningen för reproduktiv hälsa
E-post: Claudia.Lampic@ki.se

Array

Lena Wettergren

Telefon: 08-524 836 50
Enhet: Avdelningen för reproduktiv hälsa
E-post: Lena.Wettergren@ki.se

Projektgrupp
Poorna Anandavadivelan
Lars E Eriksson
Kirsi Jahnukainen
Lisa Ljungman
Christoffer Malmström
Claire Micaux Obol

Övriga medarbetare
Johan Ahlgren
Kathryn Flynn
Per Ljungman
Kerstin Sjögren Fugl-Meyer
Jessica Gorman
Kristina Hellman
Lena-Marie Petersson
Karin Ekström Smedby
Olof Ståhl
Ung Cancer
Kenny Rodriguez-Wallberg
Kevin Weinfurt
Maria Wiklander
Jeanette Winterling

Finansiering

Barncancerfonden
Cancerfonden
FORTE
KID-medel
Nationella forskarskolan i vårdvetenskap
Radiumhemmets forskningsfonder
Vetenskapsrådet
Vårdalstiftelsen