En mindfulnesskurs för gravida kvinnor ger minskade symptom av stress och depression samt ökat välbefinnande

En stor randomiserad kontrollerad studie med 197 deltagare som genomförts på Karolinska Institutet jämförde en mindfulnesskurs för gravida med en kurs i psykoprofylax. Studien visade på signifikant minskning av stress, depression, och ökning av välbefinnande bland kvinnorna, som till en början löpte en ökad risk för depression och stress under och efter graviditeten.

Maria Niemi
Från vänster: Eva Nissen, Richard Bränström, Gunilla Lönnberg, Wibke Jonas och Maria Niemi

Interventioner tidigt i livet som förebygger psykisk ohälsa och främjar god utveckling är av stor betydelse både ur individ- och folkhälsoperspektiv. Stress och psykisk ohälsa hos mamman under graviditet kan ha långsiktiga beteendemässiga, kognitiva och hälsomässiga effekter på barnet. Mindfulnessbaserade interventioner används i ökande grad i vårdsammanhang och har visat goda resultat för att minska stress, depression och öka psykiskt välbefinnande. Denna studie är den första stora randomiserade kontrollerade studien med en aktiv kontrollgrupp som studerar effekterna av en mindfulnesskurs bland gravida.

 

Till denna studie har vi rekryterat gravida kvinnor och deras partners via mödravårdscentraler i Stockholm. Deltagarna har fyllt i enkäter om deras psykiska välmående. Därefter har de lottats till en av två grupper – en grupp som fick en 8 veckor lång mindfulnesskurs, eller en jämförelsegrupp som fick en 3 veckor lång kurs i psykoprofylax. Efter genomgången kurs har deltagarna igen svarat på enkäter och i denna artikel publiceras resultaten från enkätsvaren före och efter kurserna. Enkäterna mätte framförallt deltagarnas upplevda stress och välbefinnande samt indikationer på depression. Det vi kunde konstatera var att deltagarna i mindfulnesskursen hade avsevärt minskade symptom på stress, depression och psykiskt välbefinnande i jämförelse med de som gått psykoprofylaxkursen.

För mer information:

Effects of a mindfulness based childbirth and parenting program on pregnant women's perceived stress and risk of perinatal depression-Results from a randomized controlled trial.
Lönnberg G, Jonas W, Unternaehrer E, Bränström R, Nissen E, Niemi M
J Affect Disord 2019 Oct;262():133-142

Jennifer Frithiof
2022-08-31