Disputation / Lic-examen

Inför ansökan om disputation/lic finns för institutionen särskilda rutiner som måste följas.

Ansökan disputation / lic-examen

"Dags att disputera"

"Dags för licentiatexamen"

1. Bokning av datum för disputation/lic-examen

DATUM för examen måste bokas hos institutionens handläggare i god tid. I särskilda fall (samma forskarutbildningsämne, samma forskningsområde) skall inte mer än en disputation äga rum samtidigt vid institutionen

2. Bokning av examenslokal

görs därefter av doktoranden själv, t.ex. via konferensservice på sjukhuset. Eventuellt kan enhetsadministratören vara behjälplig. OBS! Vid bokning uppges att det gäller "disputation vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa".

3. Underskrifter på ansökan

Innan ansökan om disputation / licentiatexamen lämnas in till disputationskommittén vid KI (senast 10-12 veckor innan examen), skall den tillstyrkas av prefekt och studierektor. - Kontakta handläggare i god tid, minst två veckor innan disputationskommitténs deadline, för hjälp med dessa underskrifter.

OBS! Efter tillstyrkan från institutionen är det dock doktorandens ansvar att ansökan lämnas till Disputationskommittén, KI Campus.

OBS! OM det blir någon ändring i ansökan i efterhand måste detta meddelas handläggaren vid institutionen för uppdatering av kalenderuppgifterna.

4. Disputations- /lic-protokollet

skickas efter disputationen till handläggaren för vidare befordran till ansvarig person på KI (blankett 11). Du får ett meddelande när du är aktuellt att ansöka om examenbevis.

5. Examensbevis

När avhandlingen är registrerad i Ladok kan du ansöka om examensbevis enligt information på denna sida:

Examensbevis och Diploma Supplement

Annonsering

Disputationen annonseras av institutionens webbredaktör, både i den externa KI-kalendern och i institutionens kalender. Kontakta KBH webb med all relevant information för annonsering. 

E-mailkonto

Cirka en månad efter disputationen upphör ditt doktorand-e-mailkonto. För att kunna bibehålla, eller återfå, ett konto krävs antingen att du blir anställd vid eller anknuten till institutionen. Ansökan om konto görs till institutionen av exempelvis enhetschef eller huvudhandledare.

Jelaine Legaspi
2024-04-24