Biosäkerhet Covid-19

Under pågående Covid-19 utbrott ställs många frågor om hur humant provmaterial ska hanteras och hur riskbedömningar ska göras.

Coronavirus

Viruset är ett mycket infektiöst smittämne och för att undvika laboratoriesmitta måste arbete med SARS-CoV-2 eller arbete med blod och annat humant provmaterial smittat med viruset ske med stor försiktighet.

Med anledning av detta har KIs Biosäkerhetskommitté  satt upp riktlinjer för hantering av SARS-CoV-2 och provmaterial med misstänkt/konfirmerad smitta med SARS-CoV-2.

”Riktlinjer vid Karolinska Institutet för hantering av SARS-CoV-2, samt blod och annat humant provmaterial med misstänkt/konfirmerad smitta med SARS-CoV-2”  ligger nu som dokument på medarbetarportalen under Biosäkerhet/Biosafety

  • Odling av SARS-CoV-2 och hantering av uppodlat material ska ske i BSL-3.
  • Sortering av celler med känd eller misstänkt SARS-CoV-2 smitta ska ske i BSL-3.
  • Hantering av human vätska från lavage eller aspirat såsom BAL och nasofarynxaspirat ska ske i BSL-3.
  • PBMC preparerat från smittat blod som sätts i kultur ska hanteras i BSL-3.
  • All hantering av blod och annat humant provmaterial med misstänkt/konfirmerad smitta med SARS-CoV-2 måste ske i mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II fram till att materialet inaktiverats