Vill du vara med och förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats?

Stress och psykisk ohälsa är vanligt förekommande på våra arbetsplatser idag och är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Vi vet också att lärare och fritidspedagoger är en utsatt grupp som står för en stor andel av långtidssjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa. Nu har er kommun och era grundskolor möjlighet att delta i ett forskningsprojekt, med syfte att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Skolbänk framför tavla

Om projektet

Vi är en grupp forskare på Karolinska Institutet som de senaste två åren stöttat kommuner och grundskolor med det praktiska arbetet för att förebygga psykisk ohälsa. Arbetet grundar sig i evidensbaserade riktlinjer, framtagna av oss på KI, och har gett positiva resultat i de skolor vi samarbetat med. Riktlinjerna baseras på den bästa tillgängliga forskning som finns i nuläget och är i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Nu söker vi nya kommuner och skolor som är intresserade av att delta i ett forskningsprojekt där vi fortsatt undersöker hur man på bästa sätt kan implementera riktlinjerna i ordinarie verksamhet och därmed förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Projektstart sker september 2021 för samtliga medverkande.

Kan vi vara med?

Alla kommunala grundskolor med kommunanställd skolpersonal, till exempel: lärare, fritidspedagoger, rektorer och administrativ personal är välkomna att anmäla sitt intresse.

Enstaka skolor, gymnasieskolor och fristående skolor kan tyvärr inte medverka i projektet. Personal som inte är anställd av kommunen, till exempel: städpersonal och kökspersonal, kan inte heller medverka i projektet.

Vad innebär det att vara med i forskningsprojektet?

Medverkande skolor och kommuner får under ett års tid stöd i arbetet att förebygga psykisk ohälsa. Det praktiska deltagandet innefattar:

  • En inledande heldagsutbildning med fokus på kunskap om riktlinjens rekommendationer, samt på skapande av en plan för ett mer systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete med inriktning på psykisk ohälsa som passar er skolans behov.
  • Fem individuellt anpassade workshops utspridda under året. Varje workshop innehåller en teoretisk del kopplat till riktlinjerna och är i övrigt anpassade efter ert individuella arbetsmiljöarbete.  

Att delta kommer bidra till:

  • Minskning av riskfaktorer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen och på längre sikt även minskning av sjukskrivningar
  • Kompetensutveckling kring hur arbetsplatser kan arbeta mer effektivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:en 2015:4)
  • Kompetensutveckling för personal i form av deltagande i en forskningsstudie
  • Aktivt bidragande till kunskapsutveckling inom området

Är du intresserad?

Om du vill veta mer om projektet eller anmäla ditt intresse till studien, hör av dig till Lydia på telefon eller mejl!

Lydia Kwak

Lektor
070-748 24 14
C6 Institutet för miljömedicin