Tidigare infektionsdiagnos ökar inte risken för LADA

Trots ett samband mellan infektioner under tidig barndom och utvecklingen av typ 1-diabetes fann man inget signifikant samband mellan en tidigare infektionsdiagnos och utvecklingen av LADA.

En nyligen publicerad svensk populationsbaserad fall-kontrollstudie vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet hade syftet att undersöka det möjliga sambandet mellan infektionssjukdomar och utvecklingen av latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA). LADA har likheter med typ 1-diabetes, och tidigare studier har antytt att infektioner är en riskfaktor för typ 1-diabetes som debuterar i barndomen.

Födelsekohortstudier, såsom TEDDY, TRIGR, MIDIA, BABYDIET och DIABIMMUNE, har visat ett samband mellan typ 1-diabetes och luftvägsinfektioner samt bakteriella infektioner i tidig barndom. Dessutom har enterovirus, en grupp som orsakar luftvägs- och gastrointestinala infektioner, konsekvent förknippats med typ 1-diabetes.

I studien, som omfattade 597 fall av LADA och 2386 matchade kontroller, användes nationella och regionala patientregister för att bedöma förekomsten av infektionssjukdomar. 

Resultaten visade ingen signifikant ökning av prevalensen av infektionssjukdomar hos personer med LADA inom 1 till 10 år före diabetesdiagnosen. I synnerhet gav inte luftvägs-, mag-tarm-, hudherpetiska och andra infektionssjukdomar en ökad risk för LADA. 

I studien observerades konsekventa uppskattningar för infektionssjukdomar i olika exponeringsfönster, förutom en ökad risk i samband med infektioner i nedre luftvägarna och andra infektionssjukdomar under året före diabetesdiagnosen. Detta tyder på en potentiell mottaglighet för infektioner i samband med hyperglykemi. Analyser som begränsades till LADA-fall med HLA-högriskgenotyper och höga GADA-nivåer visade liknande resultat. Studien fann inte heller några signifikanta samband mellan självrapporterade infektionssjukdomar och LADA, med undantag för en minskad risk för gastrointestinala infektioner.

Sammantaget tyder forskningen på ett nyanserat samband mellan infektionssjukdomar och LADA, vilket understryker behovet av ytterligare forskning om det komplexa samspelet mellan infektion och autoimmun diabetes hos vuxna.

Försteförfattare på den nya artikeln är Jessica Edstorp i ESTRID-gruppen.

Publikation

Does a prior diagnosis of infectious disease confer an increased risk of latent autoimmune diabetes in adults?
Edstorp J, Rossides M, Ahlqvist E, Rasouli B, Tuomi T, Carlsson S
Diabetes Metab Res Rev 2023 Dec;():e3758

Miranda Beck
2023-12-22