Svenska rapporter

Jensen I, Björklund C, Aboagye E, Bodin L, Hagberg J. Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin - En studie om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM). Karolinska Institutet. Stockholm 2018.

Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

Aboagye E, Nordkvist P, Jensen I, Wåhlin C, Hermansson U, Lohela-Karlsson M. Kostnadsjämförelse mellan tre rehabiliteringsprogram för anställda med alkoholproblem: ett arbetsgivarperspektiv. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM). Karolinska Institutet. Stockholm 2016.

Lohela-Karlsson M, Martinsson C, Kwak L, Bergström G, Hellman T. Viktiga incitament för svenska arbetsgivare vid genomförande av arbetsmiljöinsatser (eng.Important incentives for Swedish employers to implement work environmental interventions). Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016

Hermansson U. och Företagshälsans riktlinjegrupp. Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen. En sammanställning från Företagshälsans riktlinjegrupp 4/2016. Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016.

En kartläggning av förutsättningar för arbetsplatsnära insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa - en kartläggning av forskningen.

Evidensbaserad praktik i företagshälsovården. Nationell undersökning om kunskap, attityder, hindrande och stödjande faktorer - en treårsuppföljning.

Effekter av hälsoundersökningar via arbetsplatsen - vad säger den vetenskapliga evidensen?

Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö

Checklista - tidiga indikationer för mobbning

Metoder för företagshälsovården att främja goda matvanor och fysisk aktivtet på arbetsplatsen

En processutvärdering av multimodala team inom ramen för rehabiliteringsgarantin

JC
Innehållsgranskare:
2022-09-22