Rökning kan öka risken för typ 1-diabetes

Rökning i vuxen ålder tycks öka risken för typ 1-diabetes, med starkare effekt hos personer med diabetes i släkten. Detta understryker vikten av att undersöka påverkbara riskfaktorer för typ 1-diabetes i vuxen ålder.

En nyligen publicerad studie vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet visar att exponering för moderns rökning under graviditeten kan minska risken för att utveckla typ 1-diabetes i barndomen, men inte i vuxen ålder. Däremot fanns det stöd för att exponering för rökning i vuxen ålder kan öka risken för typ 1-diabetes i vuxen ålder.

Studien använde data från svenska register och analyserade prospektivt förekomsten av typ 1-diabetes i förhållande till moderns rökning under graviditeten och rökning hos vuxna. För analysen av mammans rökning inkluderade studien totalt 3 170 386 individer, av vilka det fanns 18 745 fall av typ 1-diabetes. När det gäller rökning bland vuxna ingick 1 608 291 personer, med 1 274 fall av typ 1-diabetes.

Grafiskt abstrakt
Grafiskt abstrakt Wei et al. 2023

Resultaten visar att prenatal exponering för rökning är förknippat med en lägre incidens av typ 1-diabetes i barndomen och ung vuxen ålder, särskilt i åldersgruppen 20-24 år. Riskkvoten för denna åldersgrupp var 0.76. Denna skyddande effekt observerades dock inte hos äldre personer. Riskkvoten i samband med rökning bland vuxna uppskattades dock till 1.14 totalt sett, vilket tyder på en ökad risk. Denna risk var ännu tydligare hos personer med diabetes i släkten, med en riskkvot på 1.34.

Enligt författarna stämmer dessa resultat överens med en studie på personer med LADA (latent autoimmun diabetes hos vuxna) där rökning var förknippad med en 30% högre risk. Vidare diskuterar de att de föreslagna mekanismerna inkluderar rökningens negativa effekter på insulinkänsligheten, vilket kan påskynda den autoimmuna processen vid typ 1-diabetes.

Dessa resultat ger insikter om ursprunget till typ 1-diabetes och belyser vikten av fosterutvecklingsperioden. Dessutom understryker studien vikten av att studera typ 1-diabetes som debuterar hos vuxna, eftersom den är vanligare hos vuxna än man tidigare trott, med en uppskattad medianålder för diagnos på 29 år.

Försteförfattare på den nya artikeln är Yuxia Wei i ESTRID-gruppen. 

Publikation

Prenatal and adult exposure to smoking and incidence of type 1 diabetes in children and adults-a nationwide cohort study with a family-based design.
Wei Y, Edstorp J, Feychting M, Andersson T, Carlsson S
Lancet Reg Health Eur 2024 Jan;36():100775

Miranda Beck
2023-12-05