Rekrytering av kliniker till forskningsprojekt

Ländryggsbesvär (LBP) är vanligt förekommande, påverkar en stor del av befolkningen och är en av de största hälsoekonomiska bördorna globalt.
Evidens för effektiva insatser som kan förhindra återfall av LBP har hittills varit begränsat till träning och rådgivning.

Man som böjer sig med ryggvärk

En tidigare studie som genomförts vid Karolinska Institutet har visat att förebyggande manuell behandling kan minska antalet dagar med aktivitetsbegränsande ländryggsbesvär för  de patienter (med en särskild psykologisk profil) som upplever en bättre effekt till lägre kostnad genom denna förbyggande strategi.

Det övergripande målet med detta forskningsprojekt är att utveckla ett instrument som kan identifiera patienter lämpade för förebyggande manuell behandling, d.v.s. den grupp där behandlingen är mest kostnadseffektiv.

Varför ska jag delta?

 1. Genom att delta i denna studie får du en möjlighet att lära dig hur du på ett systematiskt sätt kan identifiera psykosociala riskfaktorer i ditt kliniska arbete, ett förfarande som vanligtvis är komplext men som förhoppningsvis på detta sätt kan förenklas.
 2. Resultaten från den systematiska anamnesen kan användas för att evidensförankra kliniska beslut om förebyggande behandling och långsiktiga strategier samt komma att underlätta samtalet med patienten.

Metod

Tjugo konsekutiva patienter med ländryggsbesvär kommer rekryteras vid första besöket vid mottagningen. Kliniker och patient får fylla i varsitt formulär efter besöket.

 1. Klinikern identifierar huruvida patienten  passande som studiedeltagare:
  • Har besvär från ländryggen.
  • Har  sammantaget upplevt besvären mer än 30 dagar de senaste 12 månaderna. 
  • Kan läsa och skriva svenska. 
 2. Patienten tillfrågas  om hen  kan tänka sig delta i projektet genom att svara på en enkät efter besöket.
 3. Under anamnesen använder sig klinikern av en strukturerad och enkel intervjuguide för att samla in och värdera information om patientens upplevda smärtupplevelse. Till hjälp har vi utvecklat ett beslutsstöd som relativt lätt kan memoreras eller användas som lathund under anamnesen.
 4. Efter besöket fyller klinikern i ett kort formulär där en kortfattad klinisk bedömning rapporteras tillsammans med patientens psykologiska grupptillhörighet. Formuläret tar ca 1–2 minuter att fylla i.
 5. Efter besöket fyller även patienten i en enkät som förväntas ta cirka 10 minuter att fylla i.
 6. När samtliga patienter har rekryterats skickas samtliga enkäter till Karolinska Institutet i ett förfrankerat kuvert.
Logga till MAINTAIN-projektet

Syfte

Det finns två mål med datainsamlingen:

 1. att utreda hur väl kliniker utifrån en strukturerad anamnes, kan klassificera patienter lämpade för förebyggande manuell behandling.
 2. att testa patienter lämpade för förebyggande manuell behandling kan identifieras genom andra kliniska instrument som är bättre lämpade för klinisk verksamhet.

Hur skall beslutsstödet användas?

I filmen nedan går Andreas Eklund igenom hur beslutsstödet utvecklats och skall användas i studien som en struktur i anamnesen.

Hur gör jag för att delta?

Är du intresserad så fyll i formuläret nedan så kontaktar ansvarig forskare Andreas Eklund dig för att diskutera din medverkan i projektet.

Andreas Eklund

Lektor, biträdande