Problemlösningssamtal mellan medarbetare och chef: kan insatsen minska sjukfrånvaro? – PRIME

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Den psykiska ohälsan orsakar lidande och ekonomisk förlust för individen. Sjukskrivningar får dessutom konsekvenser för arbetsgivaren och samhället. Det förebyggande arbetet är därför ytterst viktigt.

Information till dig som deltar i studien

dekorativ bild
Foto: N/A
dekorativ bild
Foto: N/A

Sammanfattning

Psykisk ohälsa är idag i Sverige den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och leder dessutom till längre sjukskrivningar än andra diagnoser. Forskning ger stöd för att insatser på arbetsplatsen kan resultera i minskat antal sjukskrivningsdagar för anställda.  Det behövs dock mer forskning kring vilka insatser som är mest gynnsamma.

Vi är en grupp forskare vid Karolinska institutet, Högskolan i Gävle och universitetet i Groningen, Nederländerna, som forskar på effekter av arbetsplatsinriktade insatser. Syftet med projektet är att utvärdera en samtalsinsats mellan chef och medarbetare, där medarbetaren är i riskzon för sjukskrivning pga. psykisk ohälsa, samt insatsens effekter på sjukfrånvaro.

Hur går studien till?

Studien genomförs vid flera företag inom privat sektor. Första linjens chefer och medarbetare i riskzon för sjukskrivning pga. psykisk ohälsa deltar i insatsen.

Vi samlar in uppgifter om bl. a. din hälsa, arbetsmiljö och hur din arbetsplats arbetar med att stödja medarbetare att vara kvar i arbete. Uppgifter samlas in via register, enkäter och intervjuer.

Insamlade data förvaras vid Karolinska Institutet. Deltagandet är konfidentiellt, dvs din arbetsgivare, chef eller medarbetare kommer inte känna till dina svar. När resultaten presenteras kommer det inte gå att se vad du har svarat.

Hur får jag information om studiens resultat?

Du kan kontakta projektledaren för att få information om studiens resultat. Se också nedan under publikationer.

Finansiär och forskare

Projektet finansieras av AFA Försäkring. 

Forskargruppen: Elisabeth Björk-Brämberg, Gunnar Bergström, Ute Bultmann, Pia Svedberg och Anna Frantz.

Publikationer

Info om publikationer kommer att läggas här.

Kontaktpersoner/ Ansvariga för studien

Elisabeth Björk Brämberg

Projektledare, Docent
08-52487412

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Anna Frantz

Biträdande projektledare, doktorand
08-52487556

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

JC
Innehållsgranskare:
2022-06-22