Prevention av återkommande och långvarig ryggsmärta

Ländryggsbesvär är ett vanligt förekommande och kostsamt problem. I många fall är det ett återkommande problem och för vissa ett ihållande besvär. Trots detta är det lite känt rörande förloppet över tid. Det är lätt att anta att skundärprevention av ett återkommade sjukdomstillstånd är lämpligt för att minimera episoder av värk och aktivitetsbegränsning.

Bakgrund

När det kommer till ländryggsbesvär finns det begränsat med evidens för åtgärder med sekundär eller tertiär preventivt syfte.  För att kunna undersöka en större grupp individer har en ny metod för frekvent data inhämtning använts, textmeddelanden via mobiltelefoner. Mätningar veckovis ge en detaljerad bild av förloppet över tid på både individ och gruppnivå. Metoden är kostnadseffektiv, användarvänlig och har visat sig resultera i hög svarsfrekvens. 

I en randomiserad kontrollerad studie som är kulmen av en långsiktig strategisk forskningssatsning, the Nordic Maintenance Care Program, har en manuell preventiv insats undersökts (Chiropractic maintenance care (MC)). I en serie publikationer har resultaten presenterats och fångat ett stort internationellt intresse. Den preventiva insatsen (MC) består av regelbundna behandlingar/vårdbesök hos kiropraktor utspridda över en längre period med syftet att förhindra återfall. Metoden tycks effektiv för en specifik sub-grupp av patienter med hög aktivitetsbegränsnig, affektiv smärta, låg upplevt kontroll och med en relativt passiv livsstil. Jämfört med en kontrollgrupp upplevde dessa individer färre dagar med smärta, fler smärtfria veckor, mindre akuta återfall utan fler behandlingar. För närvarande pågår en full hälsoekonomisk utvärdering av proceduren.   

Finansiering

  • European Chiropractors' Union
  • Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
  • The Danish Chiropractic Association

Publikationer

The Nordic maintenance care program: maintenance care reduces the number of days with pain in acute episodes and increases the length of pain free periods for dysfunctional patients with recurrent and persistent low back pain - a secondary analysis of a pragmatic randomized controlled trial. Eklund A, Hagberg J, Jensen I, Leboeuf-Yde C, Kongsted A, Lövgren P, Jonsson M, Petersen-Klingberg J, Calvert C, Axén I. Chiropr Man Therap. 2020 Apr 21;28(1):19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32316995

The Nordic Maintenance Care Program: Does psychological profile modify the treatment effect of a preventive manual therapy intervention? A secondary analysis of a pragmatic randomized controlled trial. Eklund AJensen ILeboeuf-Yde CKongsted AJonsson MLövgren PPetersen-Klingberg JCalvert CAxén I. PLos One 2019 Oct 10;14(10):e0223349 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31600269

The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain—A pragmatic randomized controlled trial Andreas Eklund, Irene Jensen, Malin Lohela-Karlsson, Jan Hagberg, Charlotte Leboeuf-Yde, Alice Kongsted, Lennart Bodin, Iben Axén PLos One 13(9): e0203029. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0203029

Analyzing repeated data collected by mobile phones and frequent text messages. An example of low back pain measured weekly for 18 weeks.
Axén I, Bodin L, Kongsted A, Wedderkopp N, Jensen I, Bergström G
BMC Med Res Methodol 2012 Jul;12():105

The use of weekly text messaging over 6 months was a feasible method for monitoring the clinical course of low back pain in patients seeking chiropractic care.
Axén I, Bodin L, Bergström G, Halasz L, Lange F, Lövgren P, et al
J Clin Epidemiol 2012 Apr;65(4):454-61

Clustering patients on the basis of their individual course of low back pain over a six month period.
Axén I, Bodin L, Bergström G, Halasz L, Lange F, Lövgren P, et al
BMC Musculoskelet Disord 2011 May;12():99

The Nordic Maintenance Care Program: when do chiropractors recommend secondary and tertiary preventive care for low back pain?
Axén I, Jensen I, Eklund A, Halasz L, Jørgensen K, Lange F, et al
Chiropr Osteopat 2009 Jan;17():1

 

Profile image

Iben Axén

Senior Forskare
+46852483228
Profile image

Andreas Eklund

Biträdande Lektor
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-11-13