PREMIS

PREMIS är en longitudinell studie som syftar till att undersöka sambanden mellan olika anställningsformer på dagens arbetsmarknad och hälsa. Projektet startade under hösten 2016 och genomförs av Enheten för Arbetsmedicin på Karolinska Institutet. Resultaten från studien hoppas vi leder till både ökad kunskap om hur hälsan påverkas av olika anställningsformer och till förebyggande insatser i framtiden.

PREMIS Studie Logo

Om studien

Arbetsmarknaden består idag av en växande del osäkra anställningsvillkor och flexibla anställningar såsom vikariat, visstids-, och behovsanställningar. Vi vet ännu för lite om hur dessa anställningsformer kan påverka hälsan. Därför är detta ett aktuellt och viktigt forskningsområde.

PREMIS är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Universitat Pampeu Fabra i Barcelona och Universidad Católica de Chile, som också bedriver forskning om arbetsmarknadens påverkan på hälsan. Studien är finansierad av FORTE (forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Datainsamling

Under hösten 2016 till våren 2017 samlades data in från omkring 500 individer boende eller arbetande i Stockholms län utan fast heltidsanställning. Data samlades in med hjälp av en webbaserad enkät innehållandes frågor om hälsa, arbete och arbetsmiljö, ekonomi och livssituation. Därefter skickade deltagare vidare enkäten till 1-4 bekanta med liknande anställningsvillkor.

Denna typ av urvalsmetod kallas respondent-driven sampling (RDS). RDS baseras på så kallade ”frön” - personer som påbörjar datainsamlingen genom att vara de första som deltar i studien. Dessa frön rekryterar i sin tur bekanta från sina nätverk, som i sin tur besvarar enkäten och därefter rekryterar sina bekanta till att delta, och så vidare. Detta skapar flera led av kedjeliknande formationer av deltagare från målgruppen.

Exempel på led av kedjeliknande formationer av deltagare skapade av fröna A, B och C

Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå där inga enskilda svar lämnas ut.

Kontakt

Du kan nå PREMIS enligt kontaktuppgifterna nedan:

E-post: Johanna.Jonsson@ki.se

Adress:
PREMIS-studien
Enheten för arbetsmedicin, Institutet för Miljömedicin
Karolinska Institutet
Solnavägen 4
113 65 Stockholm

Vi kommer inte att kunna besvara några frågor om resultaten förrän de är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. När en publikation kommer ut kommer det att meddelas här på hemsidan.

Publikationer

Sedan studiens början har fyra vetenskapliga artiklar publicerats inom ramen för PREMIS-projektet:

Jonsson J, Stein ML, Johansson G, Bodin T, Strömdahl S. A performance assessment of web-based respondent driven sampling among workers with precarious employment in Sweden. PLoS One. 2019;14(1):e0210183. doi: 10.1371/journal.pone.0210183.

Jonsson J, Vives A, Benach J, Kjellberg K, Selander J, Johansson G, et al. Measuring precarious employment in Sweden: translation, adaptation and psychometric properties of the Employment Precariousness Scale (EPRES). BMJ Open. 2019;9(9):e029577. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029577.

Jonsson J, Matilla-Santander N, Kreshpaj B, Johansson G, Kjellberg K, Burström B, et al. Precarious employment and general, mental and physical health in Stockholm, Sweden: a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health. 2020;0(0):1403494820956451. doi: 10.1177/1403494820956451.

Jonsson J, Matilla-Santander N, Kreshpaj B, Orellana C, Johansson G, Burström B, et al. Exploring multidimensional operationalizations of precarious employment in Swedish register data – a typological approach and a summative score approach. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2020. doi: 10.5271/sjweh.3928.

Sekretess och användning av uppgifter

Så används lämnade uppgifter

För att minska antalet enkätfrågor och för att få svar på våra forskningsfrågor kommer kompletterande uppgifter även att tas från register. Människors hälsa påverkas av ärftlighet och familjeförhållanden och därför kommer uppgifter även att tas för föräldrar, syskon och barn. Information om kön, ålder, social bakgrund, släktförhållanden, civilstånd, födelseland, medborgarskap, boendeområde, utbildning, sysselsättning, inkomster, bidrag och sjuk- och aktivitetsersättning hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om sjukhusvård, födelseutfall och läkemedelsanvändning hämtas från Socialstyrelsen. Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms Läns Landsting (SLL) hämtas uppgifter om vård och vårdutfall, och från Försäkringskassan hämtas diagnoser vid eventuell sjukskrivning och förtidspension (sjuk- och aktivitetsersättning). Information från eventuell militär mönstring hämtas från Rekryteringsmyndigheten eller Krigsarkivet. Från Stockholms stad hämtas uppgifter om buller- och luftföroreningsnivåer i anslutning till bostaden. När du besvarar enkäten godkänner du också att även registerinformationen används. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter och därefter överlämnas materialet till Karolinska Institutet för fortsatt bearbetning och analys. Uppgifter som hör till undersökningen kan komma att användas av flera forskare, men utlämnande av data sker restriktivt och efter särskild prövning. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se nedan). Eftersom hälsoutvecklingen hos deltagarna följs över tid kommer undersökningen att ge viktiga svar på orsakerna till olika sjukdomar och besvär och hur dessa kan förebyggas. En ny enkät kan därför komma att skickas till dig om några år. Medverkan är alltid frivillig, och du bestämmer vid varje tillfälle om du vill delta. För att kunna skicka ut nya enkäter samt för att göra det möjligt att komplettera med aktuella registeruppgifter behåller vi ett register över de personer som deltar i studien. Uppgifterna sparas avskilda från enkätsvar och annan registerinformation.

Skydd av lämnade uppgifter

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och personer vid KI och SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Information om personuppgifter

KI är personuppgiftsansvarig för den behandling av uppgifter som KI gör. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av SCB. Du har rätt att en gång per kalenderår få kostnadsfri information i form av ett så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras av SCB och KI. En ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Läs mer på www.scb.se/pul. Om du skulle anse att KI eller SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen kan du begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade.

Ytterligare information från register

Du som deltagit i studien har samtyckt till att vi använder oss av kompletterande uppgifter från register. Avseende sysselsättning så kommer vi utöver information om din egen sysselsättning och inkomster även lägga på viss information om dina arbetsgivare, deras sektor, bransch och vissa ekonomiska nyckeltal.