Skip to main content

Forskning vid Institutet för Miljömedicin

Laboratorium

Forskning vid Institutet för Miljömedicin bedrivs inom fyra större områden; epidemiologi, toxikologi, fysiologi, och arbets- och milöjmedicin, som i sin tur är indelade i flera enheter.

Arbets- och miljömedicin

Kemiska och fysikaliska hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön. Evidensbaserade metoder för hälsofrämjande insatser i arbetsmiljön.

 • Arbetsmedicin
 • Arbets- och miljödermatologi
 • Interventions- och implementeringsforskning

Epidemiologi

Betydelsen av genetik, miljö och kostvanor för bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdom, astma/allergi, diabetes, reumatoid artrit och multipel skleros.

 • Biostatistik
 • Epidemiologi
 • Kardiovaskulär epidemiologi
 • Miljömedicinsk epidemiologi
 • Nutritionsepidemiologi

Fysiologi

Inriktning mot biomarkörer och sjukdomsmekanismer vid astma, allergi och KOL samt luftvägseffekter av luftburen exponering.

 • Experimentell astma- och allergiforskning
 • Immunologi och kronisk sjukdom
 • Lung- och luftvägsforskning

Toxikologi

Identifikation och karakterisering av molekylära och biokemiska processer av betydelse för uppkomst av toxiska effekter och sjukdom.

 • Arbetsmiljötoxikologi
 • Biokemisk toxikologi
 • Metaller & hälsa
 • Miljömedicinsk riskbedömning
 • Molekylär toxikologi
 • Toxikologi

Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet genomsyrar så gott som all verksamhet vid Institutet för Miljömedicin (IMM), både vad gäller ren forskningsverksamhet samt riskbedömningar och framställande av kriteriedokument. Dessutom deltar forskare vid IMM i ett stort antal expertgrupper och kommittéer inom sina resp. områden. Flera av institutets avnämarmyndigheter har vittnat om betydelsen av IMM:s insatser på den internationella arenan.

Det är angeläget att Sverige har en aktivt drivande roll inom exvis EU och att IMM deltar i expertgrupper och andra relevanta organ. EU framstår som en betydelsefull aktör, men det är naturligtvis av stor vikt att även samarbeta med icke-EU-länder inom t ex WHO.

IMM är ett s.k. WHO Collaborating Centre och granskar i den egenskapen blivande WHO-riskbedömningsdokument om olika kemiska ämnen samt deltar aktivt i framtagandet av sådana dokument och medverka i olika arbetsgrupper.

Andra viktiga internationella samarbeten sker exempelvis inom ramen för den vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden (SCOEL, Scientific Committe on Occupational Exposure Limits), den Nordiska Expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG), International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), samt U.S. National Academies kommitté för biologisk monitoring.

EU-projekt vid IMM

Övriga länkar

Vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden (SCOEL, Scientific Committe on Occupational Exposure Limits)
Nordiska Expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG)