Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa (Samverkansprojektet)

Bakgrund

Psykisk ohälsa, som mild till måttlig depression, ångest eller reaktion på stress, var 2016 den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Tidigare forskning ger stöd för att samverkan med arbetsgivaren resulterar i minskat antal sjukskrivningsdagar för anställda, sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk. Den svenska primärvården har börjat tillämpa samverkan med arbetsgivare, bland annat mot bakgrund av evidensläget och riktlinjer från Försäkringskassan. Eftersom majoriteten av målgruppen (personer sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa) har sin vård och behandling inom primärvården behöver samverkan studeras utifrån vad som möjliggör respektive hindrar samverkan mellan arbetsgivare och primärvård.

Samverkan mellan den anställde, arbetsgivaren och primärvården förutsätter viss informationsspridning om den anställde som kan gå utöver det som vanligtvis sker inom hälso- och sjukvården, exempelvis information om den anställdes sociala situation. Vidare innebär samverkan mellan vårdgivare och arbetsgivare en potentiell förändring av roller och uppdrag. Andra faktorer av betydelse för resultatet av samverkan är relaterade till den anställdes hälsostatus och arbetsgivaren (tex interaktion på arbetsplatsen, risk för stigmatisering samt kommunikation mellan den anställde och arbetsgivaren). Samverkan mellan primärvård, den anställde och dennes arbetsgivare kan därför ha etiska implikationer och vara integritetskänslig, uppfattas påverka autonomin men samtidigt vara viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv för den anställde.

Syfte

Syftet med studien är att beskriva möjliggörande och hindrande faktorer för samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare som syftar till ökad arbetsåtergång, utifrån den anställdes, arbetsgivares, primärvårdens, företagshälsovårdens och Försäkringskassans perspektiv. Ytterligare ett syfte är att göra en etisk analys av införandet av samverkan och belysa etisk problematik i relation till den anställdes hälsa och livskvalitet, personliga integritet, autonomi, jämlikhet och professionella roller.

Metod

Kvalitativ intervjustudie. Studien omfattar anställda som är eller har varit sjukskrivna pga psykisk ohälsa, arbetsgivare, vårdgivare, rehabiliteringskoordinatorer, företrädare för företagshälsovård samt handläggare vid Försäkringskassa. I studien tillämpas ett strategiskt urval avseende ålder, kön, yrke och utbildningsbakgrund. Omkring 45 – 60 individuella intervjuer kommer att genomföras.

Intervjuguider utvecklas utifrån CFIR-guiden och fokuseras på faktorer som möjliggör respektive hindrar införandet av samverkan mellan primärvård och arbetsgivare, samt hur deltagarna upplever och hanterar dessa faktorer. Vidare innehåller intervjuguiderna frågor om etisk problematik som kan uppstå relaterat till patienters autonomi, integritet, risker kopplade till informationsöverföring och förändrade roller för primärvård, arbetsgivare. Dataanalys med innehållsanalys och normativ analys.

Förväntat resultat

Projektets målsättning är att bidra till kunskapsutvecklingen om samverkan, hur denna samverkan kan utvecklas utifrån de olika aktörernas preferenser samt belysa etiska aspekter av betydelse för införandet. För att öka möjligheterna till att lyckas med ett införande av samverkan i den kliniska vardagen behövs kunskaper om och förståelse för vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar implementering. Projektet avser därför att bidra till kunskapsutvecklingen om kontextuella faktorer, där exempelvis anställdas och arbetsgivares perspektiv på samverkan framkommer, samt hur samverkan kan utformas och genomföras med respekt för enskilda individers integritet och autonomi.

Finansiär

AFA Försäkring

Publikationer

Inga ännu.

Kontaktperson

JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-28