Arbetsåtergång/förbättrad arbetsförmåga bland anställda med stress eller lättare psykisk ohälsa

Arbetsåtergång/förbättrad arbetsförmåga bland anställda med stress eller lättare psykisk ohälsa. En klusterrandomiserad utvärdering av en intervention utförd vid företagshälsovården.

Sammanfattning

I Sverige var under perioden 2005 till och med 2012 psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukpenning bland kvinnor i arbetsför ålder och bland män under 50 år. Studier av interventioner för psykisk ohälsa där arbetsåtergång är primärt visar på liten eller ingen effekt av vanligt förekommande insatser som medicinering eller psykologiska insatser. Insatserna fokuseras ofta på individens symtom och mindre på arbetssituationen. I Holland har riktlinjer tagits fram kring hur arbetsåtergång kan underlättas bland anställda med psykisk ohälsa. Dessa riktlinjer har företagshälsovården (FHV) som en viktig målgrupp. Interventionen i denna studie utförs vid FHV.

Syfte

Att utvärdera en individ och arbetsplatsinriktad intervention för anställda med arbetsrelaterad psykisk ohälsa avseende dess kostnadseffektivitet och effekt på sjukfrånvaro och hälsa. Ett andra syfte är att utvärdera följsamheten till interventionen bland berörd FHV-personal.

Metod

Anställda med arbetsrelaterad eller misstänkt arbetsrelaterad psykisk ohälsa inbjuds att delta. Tretton case managers har randomiserats till att endera ge insatsen eller till att ge sedvanliga åtgärder. Insatsen bygger på svensk och internationell forskning kring åtgärder för arbetsåtergång bland anställda med lättare psykisk ohälsa. Insatsen involverar både den anställde och arbetsgivaren och följer en tydlig struktur kring problemlösning, stegvis aktivering, återfallsprevention vid arbetsåtergång och uppföljning. Det primära utfallet är sjukfrånvaro (registerdata) under en 12-månaders uppföljningsperiod. Interventionens kostnadseffektivitet utvärderas. Deltagarnas psykiska ohälsa utvärderas också tillsammans med bl.a. företagshälsovårdens följsamhet till metoden.

Förväntat resultat

Insatsen syftar till minskad sjukfrånvaro och ökad arbetshälsa. Detta skulle innebära stora kostnadsbesparingar för samhället, minskat produktionsbortfall för arbetsgivare och möjlighet till bättre livskvalitet för den anställda.

Finansiär

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Kontakt

Profile image

Lotta Nybergh

Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-11-13