Enheten för Experimentell astma- och allergiforskning

Mekanismer och biomarkörer vid astma

Organ baths for functional studies investigating smooth muscle contractility

Personer med astma lider av upprepade episoder av förträngningar av luftvägarna. Detta orsakar stort lidande med oro, ångest och nedsatt funktion i det dagliga livet. Det som triggar astmaattackerna är ofta allergiska reaktioner, virusinfektioner eller luftföroreningar. Att astmatiker reagerar så starkt på dessa reaktioner beror på att de har överkänsliga luftvägar. Orsaken till denna luftvägshyperreaktivitet är hittills okända interaktioner mellan miljö och arv. Detta kompliceras ytterligare av att det finns flera fenotyper av astma.

Fokus för vår grupp är att definiera de mekanismer och molekyler som orsakar sammandragningarna och överkänsligheten i luftvägarna. Det initiala målet är att dessa undersökningar ska leda till att med speciella interventioner kunna hjälpa astmatikerna med dessa problem.  Med hjälp av den förvärvade kunskapen om mekanismerna som orsakar sammandragningarna och överkänsligheten i luftvägarna är nästkommande mål att följa signalvägarna uppströms för att finna de grundläggande orsakerna till varför detta uppkommer.

För att kunna genomföra forskningsmålen använder vi oss av en translationell forskningsstrategi. Den inbegriper ett utbyte av resultat från experiment på olika nivåer såsom funktionella luftvägsundersökningar in vivo och in vitro, studerande av vävnadsstrukturer, utsöndringsmönster, immunologiska och inflammatoriska processer samt uttryck av gener och proteiner. För detta används human vävnad, djurförsök och isolerade celler från både djur och människa.

En viktig del av forskningsverksamhet är att definiera de olika fenotyperna av astma. Under de senaste 15 åren har en betydande del av arbetet kommit att handla om hur viktiga lipidmediatorer är för mekanismer vid astma. Vi har också visat att mätning av dessa är ett kraftfullt verktyg för fenotypning vid kliniska studier av astma. Genom samverkan med nationella och internationella forskargrupper undersöks för närvarande markörer från olika kliniska kohorter (ENFUMOSA, BIOAIR, GA2LEN, U-BIOPRED, BIOCROSS och 3TR).

Forskargrupper

Personal

Anna Persson
2024-02-01