Enheten för Arbetsmedicin

Målet med vår forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön.

Foto: Getty Images

Vår verksamhet inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. Vi deltar i utbildning av läkare, företagshälsovårdens olika personalkategorier och specialistläkare i arbets- och miljömedicin. Enheten är nära knuten till Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm.

Den arbetsmedicinska enheten har fem huvudsakliga inriktningar:

Arbetsmedicinsk epidemiologi och kemisk exponeringsbedömning – OCEAN (Occupational epidemiology and chemical exposure assessment)

Forskningen är inriktad på arbetsmedicinsk epidemiologi och metoder för exponeringsbedömning. Fokus har länge legat på kemisk exponering i arbetet, cancer och hjärt-och kärlsjukdomar, men nyligen har vi lagt bullerexponering respektive graviditetspåverkan till vårt forskningsprogram. Exempel på forskningsfynd inkluderar kvantifiering av risken för lungcancer och hjärtinfarkt vid exponering för motoravgaser och partiklar i arbetet, kontrollerat. Vi har förbättrat metoder för exponeringsbedömning och har utvecklat och tillämpat jobbexponeringsmatriser (Job Exposure Matrices, JEMs) för ett stort antal exponeringsfaktorer i arbetslivet.

Arbetsliv, ergonomi, psykosociala faktorer och hälsa – WEPH (Working life, ergonomics, psychosocial factors, and health)

Forskargruppen fokuserar på muskuloskeletala och psykiska besvär orsakat av ogynnsamma förhållanden i arbetet och på arbetsmarknaden. Ett forskningsområde är att undersöka exponeringar i arbetslivet och besvär från rörelseorganen samt att utveckla metoder för utvärdering av ergonomiska interventioner. Ett annat forskningsområde är att uppskatta hur sociala och psykosociala faktorer tidigt i livet påverkar senare hälsa och social framgång. Vi undersöker också i vilken utsträckning sådana faktorer, i sig själva eller i kombination med andra faktorer, kan bidra till skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper, yrken, utbildningsgrupper, och grupper med olika psykosociala arbetsmiljöer.

Arbete och stress, fysiologiska reaktioner – WASP (Work and stress, physiological responses)

Gruppen fokuserar på stressreaktioner i arbetet och riskuppfattning kring nya miljöexponeringar. Vi utvärderar fysiologiska markörer för psykologisk stress i relation till individ- och arbetsrelaterade riskfaktorer och bedömer interventionsprogram som erbjuds av exempelvis företagshälsovården. Sömnkvalitet skattas med sömndagbok och actigraph-upptagningar och hjärtfrekvensvariabilitet analyseras utifrån 24-timmarsinspelningar. Pågående forskning omfattar också studier om sömnkvalitet som en prognostisk markör för välbefinnande och sjukfrånvaro. WASP är en del av Stockholm Stress Center.

Ett hållbart nytt arbetsliv – trender, hälsoeffekter och styrning

Den svenska arbetsmarknaden genomgår snabba förändringar som utmanar rådande system när det gäller att säkra goda och hållbara arbetsförhållanden. ”Ett hållbart nytt arbetsliv” är ett multidisciplinärt forskningsprogram som syftar till att studera hälsoeffekterna av olika arbetsförhållanden i ett livsloppsperspektiv samt trender i svenska arbetsförhållanden och effekter av olika styrmedel på arbetsmarknaden.

Det nya arbetslivet

De ständiga förändringarna i ekonomin och de tekniska framstegen har lett till framväxten av en mängd osäkra och atypiska anställningsformer som påverkar hälsa och arbetsmiljö. Upprepade ekonomiska nedskärningar och förändrad organisation inom välfärdssektorn har dessutom lett till ökade psykosociala risker för en stor del av arbetskraften, särskilt den kvinnliga. I denna forskargrupp strävar vi efter att fördjupa förståelsen för hur osäkra anställningar och olika psykosociala stressfaktorer på arbetsplatsen, inte minst våld på arbetsplatsen, påverkar individer, familjer och samhällen och hur dessa bidrar till ojämlikhet i arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. Vi använder flera olika metoder inklusive kvantitativ, kvalitativ, och deltagande forskning. Gruppen har också omfattande internationellt samarbete med forskare från bland annat Belgien, Spanien, Chile, USA och Kanada.

Enhetschef

Profile image

Jenny Selander

Senior Forskare

Forskargrupper

Profile image

Theo Bodin

Biträdande Lektor
+46852487202
Profile image

Emma Brulin

Biträdande Lektor
0730526602
Profile image

Daniel Falkstedt

Senior Forskare
Profile image

Jenny Selander

Senior Forskare

Personal

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2024-02-07