Skip to main content

Enheten för Miljömedicinsk epidemiologi

Missing ALT text.

Forskningen fokuseras kring nedanstående teman:

  • Orsaker till astma och allergi
  • Hälsoeffekter av luftföroreningar
  • Hälsoeffekter av buller
  • Molekylär epidemiologi
  • Hälsoriskbedömning

Flera epidemiologiska studier genomförs rörande hälsorisker knutna till luftföroreningar, bland annat effekter i hjärt-kärlsystemet och i luftvägarna. Kardiovaskulära effekter av trafikbuller undersöks även, särskilt samverkan med andra miljöfaktorer. En omfattande forskning belyser riskfaktorer för astma och allergi hos barn, bland annat baserat på en större födelsekohort (BAMSE).

Molekylärbiologiska analyser används i ökande utsträckning för att studera samverkanseffekter mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer samt för att bättre karaktärisera exponering och hälsoeffekter. Flertalet projekt bedrivs i internationellt samarbete och har som utgångspunkt att stärka underlaget för riskbedömning.

Enhetschef

Forskargrupper

Erik Melén

Professor/specialistläkare
08-524 875 08

Göran Pershagen

Professor, senior

Personal

Projekt

Projektbeskrivningar finns endast på engelska.