Enheten för Miljömedicinsk epidemiologi

Stockholm

Forskningen fokuseras kring nedanstående teman:

  • Orsaker till astma och allergi
  • Hälsoeffekter av luftföroreningar
  • Hälsoeffekter av buller
  • Hälsoeffekter av grönstruktur i omgivningsmiljön
  • Molekylär epidemiologi
  • Hälsoriskbedömning

Flera epidemiologiska studier genomförs rörande hälsorisker knutna till luftföroreningar, bland annat effekter i hjärt-kärlsystemet och i luftvägarna. Hälsoeffekter av trafikbuller och grönstruktur i omgivningsmiljön undersöks i flera studier. En omfattande forskning belyser riskfaktorer för astma och allergi hos barn, bland annat baserat på en större födelsekohort (BAMSE).

Molekylärbiologiska analyser används för att studera samverkanseffekter mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer samt för att bättre karaktärisera exponering och hälsoeffekter. Flertalet projekt bedrivs i internationellt samarbete och har som utgångspunkt att stärka underlaget för riskbedömning.

Enhetschef

Forskargrupper

Petter Ljungman

Senior forskare

Olena Gruzieva

Senior forskare

Personal

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2022-11-30