Enheten för Lung- och luftvägsforskning

This page in English

Miljöpåverkan på värdförsvaret vid kroniska lungsjukdomar

Inhalerade substanser utgör en viktig orsak för utvecklingen av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), den fjärde vanligaste sjukdomsrelaterade globala dödsorsaken enligt WHO. För KOL så är tobaksrökning den viktigaste riskfaktorn i industrialiserade länder medan eldning av biomassa anses vara en viktig riskfaktor i utvecklingsländer. På senare år har det uppmärksammats att cirka 15 % av alla KOL-fall i industrialiserade länder relaterar till yrkesrelaterade exponeringar, till exempel i bygg- eller lantbruksmiljö.

Inhalerade substanser utgör även en bidragande orsak vid astma, som i likhet med KOL är mycket vanlig i industriländerna. Astma och KOL uppvisar också gemensamma drag i bakomliggande patologi och komorbiditet, såsom kronisk bronkit och frekventa luftvägsinfektioner. För både KOL och i astma är dessa infektioner nära kopplade till det kliniska sjukdomsförloppet, i synnerhet för patienter som också har kronisk bronkit. Olyckligtvis finns det ingen effektiv läkemedelsbehandling för att motverka patienternas ökade mottaglighet för infektioner vid KOL och astma, inte heller vid kronisk bronkit.

Det är väl känt att både KOL och astma kännetecknas av en betydande ansamling av immunceller i luftvägarna. Ansamlingen av immunceller omfattar paradoxalt nog kroppens mest effektiva antibakteriella celler, makrofager och neutrofiler. Således ökar infektioner trots att fler antibakteriella immunceller finns på plats vilket gör det troligt att det är den funktionella samordningen av immunceller som inte fungerar korrekt vid KOL och astma, sannolikt också vid kronisk bronkit. Tyvärr saknas idag mekanistisk kunskap om de specifika aspekter på immuncellernas funktion som förändras vid dessa sjukdomar. 

Vi vet att störningarna i värdförsvaret vid KOL och astma är förknippade med en förändrad utsöndring av immunologiska signalsubstanser såsom cytokiner. Det finns stöd för att den här immunologiska störningen i sin tur relaterar till att receptorer för mikrobiella substanser förändras i sin funktion vid KOL och astma. Vår forskning är centrerad kring idén om att långvarig exponering för miljöfaktorer, såsom rök från tobak och annan biomassa, organiskt damm, små partiklar, bilavgaser samt vissa metaller, i sig orsakar den förändrade immunsignaleringen vid KOL och astma, kanske också för kronisk bronkit.

I vår forskningsenhet så karaktäriserar vi miljöpåverkan på värdförsvaret i humanstudier, framförallt i patientkohorter men också i translationella studier av exponeringsmodeller för kort- och långtidsexponering. Vi kartlägger underliggande cellulära och molekylära mekanismerna i primära humana celler i 3D-modeller och i genetiskt förändrade celler, samt när så krävs, också i djurmodeller in vivo. Med våra studier av lungornas värdförsvar kan vi identifiera nya mål för farmakoterapi, diagnos och monitorering för flera stora patientgrupper, samtliga i behov av förbättrat omhändertagande och preventiva åtgärder. 

Enhetschef

Professor/överläkare

Anders Lindén

Telefon: 08-524 822 17
Enhet: Lung och luftvägsforskning
E-post: anders.linden@ki.se

Personal

Karlhans CheForskarassistent, Postdoc
Melissa KovachForskare
Bettina LevänenSenior lab manager
Anders LindénProfessor/överläkare
Nikolaos Pournaras Anknuten

Projekt

För information om enhetens projekt hänvisas till engelsk webbversion.

Lungmedicin