Skip to main content

Enheten för kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi

Målet med vår forskning är att förstå sambanden mellan kost- och övriga levnadsvanor och risken att drabbas av eller förhindra sjukdom.

Missing ALT text.

Genom att undersöka miljö- och beteendemässiga, genetiska och epigenetiska faktorer som påverkar insjuknande i kronisk sjukdom bidrar vi till IMMs övergripande målsättning samt finner nya tillvägagångssätt för prevention. Vi arbetar tvärvetenskapligt med både enkätforskning och forskning på biomarkörer för att förstå samband och undersöka mekanismer bakom kroniska sjukdomar.

Vår forskning fokuserar främst på de stora folksjukdomarna:

 • Cancer (i bröst, prostata, tjocktarm, livmoder, äggstockar, njurar, urinblåsa, bukspottkörtel och magsäck)
 • Hjärt-kärlsjukdomar (hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer och aortabråck)
 • Diabetes
 • Benskörhet och frakturer
 • Fetma
 • Åldersberoende grå starr
 • Reumatism
 • Bukspottkörtelinflammation
 • Njursjukdom

och hur dessa påverkas av:

 • Kosten (kostmönster, livsmedel, näringsämnen och bioaktiva substanser i maten)
 • Miljöföroreningar i kosten
 • Kosttillskott
 • Fysisk aktivitet
 • Alkohol och rökning
 • Fetma, metaboliskt syndrom, diabetes

En hälsosam kost och en regelbunden fysisk aktivitet kan på sikt ge stora folkhälsovinster med lägre insjuknande och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och cancer. Vi behöver dock mer detaljerad kunskap om hur kost- och övriga levnadsvanor påverkar kroniska sjukdomar och vilka de bakomliggande biologiska mekanismerna är. Med hjälp av enkät- och biomarkörsbaserade studier har vi kunnat göra många nya framsteg inom detta område, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Den här typen av forskning är viktig eftersom en ökad kunskap om sambanden mellan levnadsvanor och kronisk sjukdom i förlängningen leder till säkrare folkhälsorekommendationer.

Populationsbaserade prospektiva kohortstudier

I våra studier använder vi data från fyra uppföljningsstudier (kohorter):

 1. Svenska mammografikohorten (SMC)
 2. Svenska mammografikohorten - kliniska subkohorten (SMC-C)
 3. Kohorten av svenska män (COSM)
 4. Kohorten av svenska män - kliniska subkohorten (COSM-C)

Gå till den engelska versionen av den här sidan för mer information.

 

Enhetschef

Forskargrupper

Personal

Melle Säve-Söderbergh                         Doktorand

Organisation

Enheten är en enskild administrativ enhet utan några formella subenheter. Enhetschefen har ansvar för att koordinera de vetenskapliga aktiviteterna samt övergripande enhetsadministration. Seniora forskare har ansvar för att leda och genomföra specifika forskningsprojekt med hjälp av ett stort engagemang från postdocs och doktorander. Enheten träffas regelbundet en gång per vecka för att dela information och för att diskutera forskning och administrativa frågor. Enheten träffas varannan vecka för att presentera preliminära vetenskapliga data, viktiga forskningsämnen, diskutera nyligen publicerade intressanta artiklar och öva på presentationer. När viktiga forskningsproblem uppstår har enheten även spontana möten.

Historia

Enheten för nutritionsepidemiologi är en del av institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. I februari 1995 bildades den första svenska enheten för nutritionsepidemiologi på institutionen för cancerepidemiologi vid Uppsala universitet med Alicja Wolk som enhetschef. År 1997 flyttades institutionen från Uppsala till Karolinska Institutet och bildade en ny institution som fick namnet medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). I april 2002 flyttade enheten nutritionsepidemiologi till IMM där den väl kompletterade den miljömedicinska forskningen. Sedan dess har enheten kraftigt expanderat och Alicja Wolk och hennes medarbetare vidareutvecklar forskningen inom nutritionsepidemiologi.

Finansiering

Forskningen vid enheten finansieras framförallt av de statliga forskningsråden. Underhåll, utveckling och uppföljning av de fyra kohorterna (SMC, SMC-C, COSM, COSM-C) är finansierat av Vetenskapsrådets (VRs) satsning på forskningsinfrastruktur. Forskningsprojekt med specifika hypoteser är finansierade av VR (Medicin), forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) samt Cancerfonden. Deltagande i stora internationella studier är finansierat av EU- och NCI-anslag.
 

Projekt

Gå till den engelska versionen av den här sidan för mer information.