Enheten för kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi

Vår forskning är inriktad på att öka kunskapen om etiologin för allvarliga kroniska sjukdomar, huvudsakligen ett brett spektrum av hjärt-kärlsjukdomar inklusive kardiometaboliska störningar, men också cancer, frakturer, lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar och mag-tarmsjukdomar. Vi bedriver också forskning om exponeringar i relation till födelseutfall.

Vi studerar framför allt modifierbara exponeringar, såsom kost, nutrition och andra levnadsvanor samt miljöföroreningar i mat och dricksvatten. Vi undersöker också genetisk känslighet och hur biomarkörer, som indikatorer på sjukdom eller på exponering, kan prediktera sjukdom. Det övergripande målet är att förbättra kunskapen om sjukdomsetiologi för att bättre informera hälsofrämjande och förebyggande insatser inom primär- och sekundärprevention. Forskningsframsteg ger en fastare grund för både nationella och internationella rekommendationer samt bidrar med kunskap om kopplingen mellan hållbar hälsa och miljömässig hållbarhet.

Vi arbetar på ett tvärvetenskapligt sätt med såväl frågeformulärbaserade data, biomarkörer och genetisk information. Mendelska randomiseringsstudier hjälper oss att bekräfta resultat från frågeformulär och biomarkörbaserade studier. Flera olika befolkningsbaserade kohortmaterial ligger till grund för vårt arbete i kombination med data från nationella hälsoregister och andra register. Kvinnor och män studeras vanligtvis separat, med hänvisning till att genus och biologiskt kön kan påverka patogenesen av många sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdomar och cancer. För att summera den ackumulerade kunskapen utför vi metaanalyser.

Enhetschef

Forskargrupper

Susanna Larsson

Senior forskare

Alicja Wolk

Professor
08-524 861 70

Personal

Melle Säve-Söderbergh                         Doktorand

Epidemiologiska studiematerial

Vi administrerar två epidemiologiska databaser med tillhörande biobanker (1 & 2). Den svenska mammografikohorten (3) etablerad vid Uppsala universitet och kohorten för svenska män (4) samt två kliniska undergrupper (5-6), som grundades vid Karolinska Institutet hade under årtionden utvecklats och underhållits vid enheten (PI: Prof Alicja Wolk). Sedan 2019 skapar dessa kohorter (3-6) med tillhörande biobanker den svenska infrastrukturen för medicinsk befolkningsbaserad livskurs och miljöforskning (SIMPLER) (www.simpler4health) med stöd av Vetenskapsrådet och samordnas av Uppsala universitet. Vi administrerar också samarbetena COMPREHEND (7) och SCAPIS-Women (8)

  1. The Cohort of 60-year-olds
  2. The Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)
  3. The Swedish Mammography Cohort (SMC)
  4. The Cohort of Swedish Men (COSM)
  5. The Swedish Mammography Cohort - Clinical (SMC-C)
  6. The Cohort of Swedish Men - Clinical (COSM-C)
  7. COMPREHEND (Combined Cohorts of Menopausal women – studies of Register-based Health outcomes in relation to hormonal Drugs)
  8. SCAPIS-Women

Projekt

De pågående forskningsprojekten vid vår enhet listas nedan.

Health effects of exposure to undesired substances via food and drinking water

Ageing with elegans – determinants of healthspan

Dietary factors and lifestyle in prevention of type 2 diabetes and cardiovascular complications

Risk assessment of benefits and risks and multidisciplinary risks

Diet quality and combined diet and lifestyle in prevention of cardiovascular disease

Diet, lifestyle and cancer incidence and mortality (nytt kommande tema)

Genes and cancer (nytt kommande tema)

Diet, lifestyle and mortality (nytt kommande tema)

Diet, lifestyle and COPD (nytt kommande tema)

Environment – Diet – Health Nexus

Chemicals safety: A detailed review on the retinoid system

Novel biomarkers and their role in risk prediction of cardiovascular disease

Studies of determinants of myocardial infarction fatality

Gene-lifestyle interactions behind cardiovascular disease

The climacteric transition and the use of hormone therapy in relation to risk of future chronic diseases (nytt kommande tema)

Premenstrual and menopausal-related disorders, premature menopause, and pregnancy-related conditions in relation to cardiovascular disease risk. (nytt kommande tema)

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-06-01