Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Vi är ett tvärvetenskapligt team som forskar om metoder för att identifiera risker för ohälsa och främja hälsa på arbetsplatsen och i privatlivet. Det finns stora fördelar med att investera i arbetsmiljö och hälsorelaterade insatser för både individen, arbetsgivaren, samhället och det avgörande att forskningsresultat snabbt kommer till användning och gör nytta. Vi bedriver därför även implementeringsforskning där vi undersöker de bästa sätten att föra in ny kunskap i olika typer av verksamheter.

Vi forskar för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Vi arbetar med att främja evidensbaserad praktik (Läs här om evidensbaserad praktik) i hälsofrämjande insatser på arbetsplatser genom att:

 • utveckla och utvärdera metoder för att främja hälsa, arbetsförmåga och produktivitet.

 • utvärdera metoders kostnadseffektivitet

 • utarbeta stöd för effektiv implementering

 • utveckla metoder för arbetshälsoekonomiska analyser

 • utvärdera insatser utifrån ett arbetshälsoekonomiskt perspektiv

Vår inriktning är organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetshälsoekonomi och två huvudsakliga diagnosområden (rörelseapparaten och psykisk ohälsa) vilka är de två dominerande orsakerna till sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga.

Enheten arbetar aktivt med att utveckla kunskapen inom arbetshälsa och metoder för företagshälsa. Forskningen bedrivs i partnerskap med bl.a. företagshälsan och arbetsmarknadens parter inom såväl offentlig som privat sektor. Tillsammans med andra universitet har vi skapat Kompetenscentret för företagshälsa.

Dessutom erbjuder vi utbildningar på master och doktorand nivå inom Arbete och Hälsa samt inom interventions- och implementeringsforskning.

Projekt:

 

Vi forskar om besvär från rörelseapparaten inklusive idrottsmedicin

En inriktning vid enheten är forskning om smärta och skador från rörelseapparaten inklusive rygg och nacke samt idrottsskador, och hur det är kopplat till psykologi och psykisk ohälsa.

Flera studier pågår med fokus att:

 • förstå mekanismerna bakom belastningsrelaterade och traumatiska skador

 • kartlägga prevalens, incidens och förlopp av smärta och värk i rörelseapparaten

 • utveckla och utvärdera förebyggande och behandlande insatser för smärta och skador i rörelseorganen, inklusive hälsoekonomiska aspekter

 • förstå mekanismerna bakom effektiva interventioner

 • identifiera riskfaktorer för smärta och skador i rörelseorganen

Forskningen bedrivs i partnerskap med nätverk av kliniker samt med olika idrottsförbund,bl.a. Svenska Handbollförbundet, Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Tennisförbundet.

Läs mer om forskargruppen MATRix (MAnual Therapy Research).

Läs mer om forskargruppen MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center).

Projekt:

 

Vi forskar om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är mycket vanligt och ökar främst hos unga, och är den dominerande orsaken idag till sjukfrånvaro. Vi forskar för att finna sätt att främja hälsa och förebygga stress och psykisk ohälsa.

Flera studier pågår med fokus att:

 • förstå och identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa

 • utveckla och utvärdera metoder för att minska sjukskrivning pga psykisk ohälsa och öka återgång i arbete

 • utveckla och utvärdera metoder för att förebygga och åtgärda stress och psykisk ohälsa där arbetsplatsen och arbetsförmåga är en central del

 • undersöka eventuell påverkan av kön och genus

 • utvärdera metoders kostnadseffektivitet

 • utveckla och utvärdera metoder för att effektiv kunskapsöverföring från forskning till praktisk användning

 • förstå mekanismerna bakom mobbning och trakasserier

Projekt:

 

 

Vi forskar om implementering

En inriktning vid enheten är implementeringsforskning som syftar till att främja implementering av evidensbaserade metoder inom olika verksamheten, bl.a. arbetsplatser och skolor.

Studier pågår med fokus att:

 • utveckla och utvärdera riktlinjer inom arbetshälsa

 • utveckla och utvärdera implementeringsstrategier

 • utvärdera implementeringsprocessen

Projekt:

 

Enhetschef

Lydia Kwak

Lektor
070-748 24 14
Kwak
C6 Institutet för miljömedicin

Medarbetare

Nyheter

Augusti 2021: Intervju med professor Irene Jensen angående framtidens arbetsplats

Juni 2021: Ny rapport om arbetsmiljö och produktivitet inom akademin

September 2020: En ny rapport svarar på frågan om det finns genusspecifika faktorer som bör beaktas vid rehabiliteringsinsatser som avser att förebygga sjukfrånvaro för arbetsrelaterad psykisk ohälsa eller underlätta arbetsåtergång vid sjukfrånvaro

Mars 2020: Ny forskning visar att arbetsmiljön på universiteten påverkar forskares prestation.

Februari 2020: KI rektor Ole Petters bloggar om IIRs studie

November 2019: Seminarium - Att förebygga eller minska psykisk ohälsa genom insatser i arbetslivet

Oktober 2019: Psykologiska faktorer viktiga vid prevention av ländryggsbesvär med hjälp av manuell behandling. 

Oktober 2019: AI. En ny robot ska ge svar på frågor om arbetsmiljön.

Juni 2019: Rapport, insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa.

Mars 2019: Forskare vid IIR vinner "The Scott Haldeman Award for Outstanding Research".

Februari 2019: Överföring av ansvaret för nationella riktlinjer för företagshälsan

Oktober 2018: I media - Universitetsläraren uppmärksammar Irene Jensens forskningsstudie om psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation.

September 2018: Ny publikation - Förebyggande kiropratorbehandling effektiv vid ryggsmärta

September 2018: Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin - En studie om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation

Artikel i DN 180429: Forskaren: ”Mobbning på jobbet måste stoppas direkt”

Atikel i DN 180401: Många statligt anställda mobbar och trakasserar sina chefer

Maj 2018: Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018

April 2018: Professor Irene Jensen intervjuas i Arbetsgivarpodden. Är medarbetarenkäter ett effektivt sätt att följa upp arbetsmiljön på?

Mars 2018: Ny industridoktorand

Mars 2018: Organisatoriska insatser på arbetsplatsen

December 2017: Ny publikation - Stillasittande ökar risken för förtida död mer än tidigare trott

Oktober 2017: Vi söker manliga deltagare till en intervjustudie

Oktober 2017: Inbjudan till seminarium om evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

September 2017: Ny publikation om konomiska effekter av hälso- och arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen

September 2017: Disputation, akademisk avhandling för avläggande av medicine doktorstexamen försvaras av Emmanuel Aboagye. Avhandlingens titel: From health outcomes to value assessments – Preference-based assessment of interventions & valuation of productivity cost in working adults.

September 2017: Ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser

September 2017: Licentiatseminarium, akademisk avhandling för avläggande av medicine licentiatexamen försvaras av Camilla Martinsson. Avhandlingens titel: Occupational safety and health interventions – incentives and economic consequences.

Augusti 2017: Docent Iben Axén intervjuas om förlopp av ryggsmärta och patientnära forskning i Chiropractic Science.

Juni 2017: Post Doc Andreas Eklund intervjuas om förebyggande behandling, psykologiska faktorer och förlopp av ryggsmärta i Chiropractic Science.

Mars 2017: Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

Februari 2017: Medicinsk Yoga på arbetsplatsen - upplevd stress och arbetsförmåga - en förstudie

 

Svenska rapporter

Klicka här för att komma till publikationslistan.

 

Kompetenscentret för företagshälsa

Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Bildspel för presentation av Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Info till arbetsgivare om ländryggsbesvär

Ryggboken

 

Webbutbildningar

Evidensbaserad praktik, intro av Irene Jensen