Skip to main content

Enheten för Arbetsmedicin

Målet med vår forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Vår verksamhet inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. Vi deltar i utbildning av läkare, företagshälsovårdens olika personalkategorier och specialistläkare i arbets- och miljömedicin. Enheten är nära knuten till Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Arbetsmedicinska enheten har tre forskargrupper:


Arbetsmedicinsk epidemiologi och kemisk exponeringsbedömning – OCEAN (Occupational epidemiology and chemical exposure assessment)

Forskningen är inriktad på arbetsmedicinsk epidemiologi och metoder för exponeringsbedömning. Fokus har länge legat på kemisk exponering i arbetet, cancer och hjärt-och kärlsjukdomar, men nyligen har vi lagt bullerexponering respektive graviditetspåverkan till vårt forskningsprogram. Exempel på forskningsfynd inkluderar kvantifiering av risken för lungcancer och hjärtinfarkt vid exponering för motoravgaser och partiklar i arbetet, kontrollerat. Vi har förbättrat metoder för exponeringsbedömning och har utvecklat och tillämpat jobbexponeringsmatriser (Job Exposure Matrices, JEMs) för ett stort antal exponeringsfaktorer i arbetslivet.


Arbetsliv, ergonomi, psykosociala faktorer och hälsa – WEPH (Working life, ergonomics, psychosocial factors, and health)

Forskargruppen fokuserar på muskuloskeletala och psykiska besvär orsakat av ogynnsamma förhållanden i arbetet och på arbetsmarknaden. Ett forskningsområde är att undersöka exponeringar i arbetslivet och besvär från rörelseorganen samt att utveckla metoder för utvärdering av ergonomiska interventioner. Ett annat forskningsområde är att uppskatta hur sociala och psykosociala faktorer tidigt i livet påverkar senare hälsa och social framgång. Vi undersöker också i vilken utsträckning sådana faktorer, i sig själva eller i kombination med andra faktorer, kan bidra till skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper, yrken, utbildningsgrupper, och grupper med olika psykosociala arbetsmiljöer.


Arbete och stress, fysiologiska reaktioner – WASP (Work and stress, physiological responses)

Gruppen fokuserar på stressreaktioner i arbetet och riskuppfattning kring nya miljöexponeringar. Vi utvärderar fysiologiska markörer för psykologisk stress i relation till individ- och arbetsrelaterade riskfaktorer och bedömer interventionsprogram som erbjuds av exempelvis företagshälsovården. Sömnkvalitet skattas med sömndagbok och actigraph-upptagningar och hjärtfrekvensvariabilitet analyseras utifrån 24-timmarsinspelningar. Pågående forskning omfattar också studier om sömnkvalitet som en prognostisk markör för välbefinnande och sjukfrånvaro. WASP är en del av Stockholm Stress Center.


Ett hållbart nytt arbetsliv – trender, hälsoeffekter och styrning

Den svenska arbetsmarknaden genomgår snabba förändringar som utmanar rådande system när det gäller att säkra goda och hållbara arbetsförhållanden. ”Ett hållbart nytt arbetsliv” är ett multidisciplinärt forskningsprogram som syftar till att studera hälsoeffekterna av olika arbetsförhållanden i ett livsloppsperspektiv samt trender i svenska arbetsförhållanden och effekter av olika styrmedel på arbetsmarknaden.

Enhetschef

Professor

Maria Albin

Enhet: Arbetsmedicin
E-post: maria.albin@ki.se

Personal

Seyed Farhad AbtahiPostdoc
Katarina AiliAnknuten
Kathryn AlbadarinDoktorand
Maria AlbinProfessor
Magnus AlderlingAnknuten
Ingegärd Anveden BerglindAnknuten
Fanny BergmarkForskningsassistent
Carolina BigertAnknuten
Theo BodinLektor, biträdande
Emma CedstrandDoktorand
Jörgen EklundForskare
Jenni ErvastiAnknuten
Daniel FalkstedtAnknuten
Xuelong FanDoktorand
Mikael ForsmanProfessor, adjungerad
Karin GrahnForskarstuderande
Sara Maria GunnareAnknuten
Annika GustavssonAnknuten
Per GustavssonProfessor/överläkare
Ann HammarströmAnknuten
Lotta Hartler AhlinAnknuten
Tomas HemmingssonAnknuten
Lena HillertUniversitetslektor/överläkare
Christer HogstedtAnknuten
Carin HåkanstaProjektledare
Gun JohanssonAnknuten
Johanna JonssonDoktorand
Manzur KaderPostdoc
Katarina KjellbergAnknuten
Bertina KreshpajDoktorand
Ola LeijonAnknuten
Marie LewnéAnknuten
Carl LindPostdoc
Marie-Louise LindAnknuten
Kaj LindecrantzForskare
Maria LindholmAnknuten
Anette LinnersjöAnknuten
Claudia LissåkerPostdoc
Jasmin Luco CastroAnknuten
Nuria Matilla-SantanderAnknuten
Filip NorlénDoktorand
Cecilia OrellanaPostdoc
Nils PlatoAnknuten
Ida-Märta RhénAnknuten
Jenny SelanderForskarassistent
Mattias SjöströmAnknuten
Ann-Marie StrömbergAnknuten
Jouni SurakkaAnknuten
Alborz Tavosian Anknuten
Håkan TinnerbergAnknuten
Allan ToomingasForskare
Cecilia VidenrosAnknuten
Helen WahlkvistAnknuten
Catharina WesselingAnknuten
Pernilla WiebertAnknuten
Sarah WiklundAnknuten
Liyun YangForskarstuderande

Projekt

Ett hållbart nytt arbetsliv - trender, hälsoeffekter och styrning

Smarta kläder för kostnadseffektiva valida riskbedömningar och direkt ergonomisk feedback

Smarttelefon-baserad mätning, riskanalys och intervention av kraft och rörelse vid handintensivt arbete

Övriga projektbeskrivningar finns enbart på engelska.