Enheten för Arbetsmedicin

This page in English

Målet med vår forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Vår verksamhet inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. Vi deltar i utbildning av läkare, företagshälsovårdens olika personalkategorier och specialistläkare i arbets- och miljömedicin. Enheten är nära knuten till Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Arbetsmedicinska enheten har tre forskargrupper:


Arbetsmedicinsk epidemiologi och kemisk exponeringsbedömning – OCEAN (Occupational epidemiology and chemical exposure assessment)

Forskningen är inriktad på arbetsmedicinsk epidemiologi och metoder för exponeringsbedömning. Fokus har länge legat på kemisk exponering i arbetet, cancer och hjärt-och kärlsjukdomar, men nyligen har vi lagt bullerexponering respektive graviditetspåverkan till vårt forskningsprogram. Exempel på forskningsfynd inkluderar kvantifiering av risken för lungcancer och hjärtinfarkt vid exponering för motoravgaser och partiklar i arbetet, kontrollerat. Vi har förbättrat metoder för exponeringsbedömning och har utvecklat och tillämpat jobbexponeringsmatriser (Job Exposure Matrices, JEMs) för ett stort antal exponeringsfaktorer i arbetslivet.


Arbetsliv, ergonomi, psykosociala faktorer och hälsa – WEPH (Working life, ergonomics, psychosocial factors, and health)

Forskargruppen fokuserar på muskuloskeletala och psykiska besvär orsakat av ogynnsamma förhållanden i arbetet och på arbetsmarknaden. Ett forskningsområde är att undersöka exponeringar i arbetslivet och besvär från rörelseorganen samt att utveckla metoder för utvärdering av ergonomiska interventioner. Ett annat forskningsområde är att uppskatta hur sociala och psykosociala faktorer tidigt i livet påverkar senare hälsa och social framgång. Vi undersöker också i vilken utsträckning sådana faktorer, i sig själva eller i kombination med andra faktorer, kan bidra till skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper, yrken, utbildningsgrupper, och grupper med olika psykosociala arbetsmiljöer.


Arbete och stress, fysiologiska reaktioner – WASP (Work and stress, physiological responses)

Gruppen fokuserar på stressreaktioner i arbetet och riskuppfattning kring nya miljöexponeringar. Vi utvärderar fysiologiska markörer för psykologisk stress i relation till individ- och arbetsrelaterade riskfaktorer och bedömer interventionsprogram som erbjuds av exempelvis företagshälsovården. Sömnkvalitet skattas med sömndagbok och actigraph-upptagningar och hjärtfrekvensvariabilitet analyseras utifrån 24-timmarsinspelningar. Pågående forskning omfattar också studier om sömnkvalitet som en prognostisk markör för välbefinnande och sjukfrånvaro. WASP är en del av Stockholm Stress Center.


Ett hållbart nytt arbetsliv – trender, hälsoeffekter och styrning

Den svenska arbetsmarknaden genomgår snabba förändringar som utmanar rådande system när det gäller att säkra goda och hållbara arbetsförhållanden. ”Ett hållbart nytt arbetsliv” är ett multidisciplinärt forskningsprogram som syftar till att studera hälsoeffekterna av olika arbetsförhållanden i ett livsloppsperspektiv samt trender i svenska arbetsförhållanden och effekter av olika styrmedel på arbetsmarknaden.  

 

Enhetschef

Professor

Maria Albin

Enhet: Arbetsmedicin
E-post: maria.albin@ki.se

 

Personal

Seyed Farhad AbtahiPostdoc
Katarina AiliAnknuten
Maria AlbinProfessor
Vanda BarkstedtForskningsassistent
Annika Bergman RentzhogDoktorand
Carolina BigertAnknuten
Theo BodinPostdoc
Dennis BorgströmForskningsassistent
Emma CedstrandAnknuten
Lingjing ChenAnknuten
Anna CoorayAnknuten
Madeleine EklundAdministratör
Xuelong FanDoktorand
Mikael ForsmanProfessor, adj
Karin GrahnAnknuten
Sara Maria GunnareAnknuten
Per GustavssonProfessor/överläkare
Annika GustavssonAnknuten
Tomas HemmingssonProfessor, gäst
Lena HillertUniversitetslektor/överläkare
Christer HogstedtAnknuten
Gun JohanssonAnknuten
Johanna JonssonDoktorand
Katarina KjellbergAnknuten
Bertina KreshpajFOU-praktikant
Ola LeijonAnknuten
Marie LewnéAnknuten
Carl LindPostdoc
Annika Lindahl NorbergAnknuten
Jasmin Luco CastroAnknuten
Ingvar LundbergAnknuten
Filip NorlénDoktorand
Cecilia OrellanaPostdoc
Nils PlatoAnknuten
Ida-Märta RhénAnknuten
Torkel RönnbladForskningsassistent
Jenny SelanderForskarassistent
Mattias SjöströmAnknuten
Jouni SurakkaAnknuten
Alborz Tavosian Anknuten
Allan ToomingasForskare
Cecilia VidenrosDoktorand
Helen WahlkvistAnknuten
Catharina WesselingAnknuten
Pernilla WiebertAnknuten
Sarah WiklundAnknuten

 

Projekt 

Ett hållbart nytt arbetsliv - trender, hälsoeffekter och styrning

Övriga projektbeskrivningar finns enbart på engelska.

Länkar

Hjärt-kärlsjukdomarYrkesmedicin