Barns exponering för kemikalier i förskolemiljön

​​​​​​​Barn utsätts för den relativt högsta exponeringen för många miljökemikalier. Samtidigt är barn ofta mer känsliga för kemikaliers skadliga effekter då de fortfarande utvecklas.

Flera av kroppens mest komplexa organsystem och funktioner utvecklas kontinuerligt under fosterstadiet och uppväxten, vilket gör foster och barn särskilt känsliga för miljöpåverkan. Barnens närmaste miljö är av betydelse för exponeringen. Fyraåringar spenderar en betydande del av sin tid i förskolan och förskolemiljön kan därför vara viktig för barnens exponering för miljökemikalier.

För att få en uppfattning om barns exponering för kemikalier i förskolemiljön genomförs ett projekt som mäter halter av ftalater, bisfenoler, polycykliska aromatiska kolväten, organofosfater och bromerade flamskyddsmedel i damm från 100 förskolor i Stockholm. För att identifiera betydande faktorer för exponeringen samlas även information om t.ex. golvmaterial, möbler, leksaker, städrutiner och förskolornas kemikaliearbete.

Med syfte att undersöka dammexponeringens betydelse för barns totala exponering för ftalater och bisfenoler analyseras även urinprov från drygt 100 fyraåringar som går på någon av 30 utvalda förskolor. För att utvärdera betydelsen av hand-till-mun exponering för bromerade flamskyddsmedel och organofosfater analyseras även handavtorkningsprov från barnen.

I ett relaterat projekt mäts även polycykliska aromatiska kolväten i inom- och utomhusluft på ett urval av förskolorna.

Resultaten av studien kommer att ge djupare kunskap om barns exponering för kemikalier i förskolemiljön och bidra till att identifiera kemikalieåtgärder som bör prioriteras.

Projektet är ett samarbete mellan forskare på IMM, Karolinska Institutet (Kristin Larsson och Marika Berglund) och Stockholms Universitet, Svenska Miljöinstitutet (IVL) samt Lunds Universitet.

Kontaktperson

Marika Berglund, Docent

 

Finansiering

  • Naturvårdsverket
  • Stockholm Stads Miljöförvaltning

 

Publikationer

Brominated Flame Retardants and Organophosphate Esters in Preschool Dust and Children's Hand Wipes.
Larsson K, de Wit CA, Sellström U, Sahlström L, Lindh CH, Berglund M
Environ. Sci. Technol. 2018 04;52(8):4878-4888

Phthalates, non-phthalate plasticizers and bisphenols in Swedish preschool dust in relation to children's exposure.
Larsson K, Lindh CH, Jönsson BA, Giovanoulis G, Bibi M, Bottai M, et al
Environ Int 2017 May;102():114-124

Exposure determinants of phthalates, parabens, bisphenol A and triclosan in Swedish mothers and their children.
Larsson K, Ljung Björklund K, Palm B, Wennberg M, Kaj L, Lindh CH, et al
Environ Int 2014 Dec;73():323-33