Skip to main content

Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. En implementeringsstudie inom skolor

Bakgrund

Förebyggandet av psykosociala risker på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för att säkerställa ett hållbart arbetsliv för anställda. Otillräcklig hantering av psykosociala risker kan resultera i psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. De beräknade kostnaderna för psykisk ohälsa var 2013 cirka 70 miljarder kronor per år i Sverige när utgifter för hälso- och sjukvård, socialförsäkring och förlorad produktivitet för arbetsgivare läggs samman. De yrkesgrupper som står för den största delen av kostnaderna är medarbetare inom arbetsplatserna skola, vård och omsorg. Mellan 2009 och 2014 har långvariga sjukskrivningar fördubblats inom dessa yrkesgrupper. Speciellt utsatta är lärare, förskollärare och fritidspedagoger som står för en hög andel av långtidssjukskrivningar. För att uppnå ett hållbart arbetsliv inom skola krävs ett strukturerat och systematiskt förebyggande arbete av psykosociala risker.

I september 2015 lanserade vi det första svenska evidensbaserade underlaget för att stödja det förbyggande arbetet för psykosocial ohälsa: Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Riktlinjerna är baserade på bästa tillgängliga internationella evidens och har tagits fram i ett tvärprofessionellt samarbete mellan arbetsgivare, företagshälsan och forskare. I projektet ”Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. En implementeringsstudie inom skolor” kommer vi att undersöka hur man på bästa sätt kan implementera dessa riktlinjer i skolors ordinarie verksamhet och därmed förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att stödja skolor i att implementera och vidmakthålla tillämpningen av Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen inom deras verksamhet. Ytterst syftar projektet till att bidra till att förebygga den psykiska ohälsan bland medarbetare inom skolan.

Metod

Studien kommer att genomföras i samarbete med skolor i Sverige (n= 18). Rekrytering kommer att ske via intresseanmälan. Alla anställda i deltagande skolor kommer att informeras och erbjudas deltagande i projektet. För att kunna utvärdera effekter av implementeringsmetoder och arbete med vidmakthållande, används en randomiserad kontrollerad studiedesign. Alla deltagande skolor kommer att få utbildning. En del skolor kommer att få ytterligare stöd med att arbeta strukturerat och systematiskt med att förebygga de risker som genererar psykisk ohälsa. Det sker bland annat genom workshops, arbetsmaterial och regelbundna team-träffar på arbetsplatsen. I forskningsprojektet fördelas skolorna slumpmässigt till att få utbildning eller utbildning plus ytterligare stöd, för att det vetenskapligt ska gå att utvärdera effekterna. Vi kommer att genomföra en effekt- och processutvärdering. Datainsamlingen kommer att ske på organisations-, skolledares- och medarbetarnivå och omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa data.

Förväntat resultat

Denna studie kommer att ge ny kunskap kring hur arbetsgivare kan arbeta effektivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Detta förväntas på sikt bidra till ett hållbart arbetsliv genom minskat psykisk ohälsa och sjukskrivning inom arbetslivet.

Material

En inspelad presentation med information om projektet finns under följande länk.

Projekttid

2017-2019

Finansiär

AFA Försäkring

Kontakt

Forskare: Lydia Kwak

Telefon: 0707482414

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

E-post: lydia.kwak@ki.se