Studie om att stärka unga utan arbete eller studier med en app

Studien ”Hur kan jag påverka min framtid? - En randomiserad kontrollerad interventionsstudie för att stärka psykisk hälsa bland unga vuxna som varken arbetar eller studerar” undersöker effekten av att använda en app för psykiskt välmående.

händer som slår in ett nummer på en telefon.

Syftet med studiet är att få kunskap om en app för psykiskt välmående kan bidra till att unga vuxna som inte arbetar, studerar eller praktiserar kan stärka psykologiska färdigheter och förmågor. Vidare om det i längden kan påverka möjligheten till att få jobb eller återgå till studier. Studien utförs vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Vem kan delta i studien?

Du kan delta i studien om du:

  • är i åldern 16-24 år och inte har studerat, arbetat eller praktiserat (eller gjort det mindre än 20 timmar/vecka) de senaste två månaderna
  • har en mobiltelefon som du kan ladda ner en app på
  • har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ta del av innehållet i appen

Anmäl intresse för att delta

Intaget till studien är tyvärr stängt så det är inte längre möjligt att anmäla intresse för att vara med.

Anmälan är inte bindande. När du har anmält intresse kommer du att kontaktas av Lisa Blom som är samordnare för studien. Därefter får du en länk skickad till dig med mer information och där kan du välja att säga ja till att vara med i studien.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att uppge varför. Det kommer inte att påverka dina framtida kontakter med verksamheter som kan hjälpa dig att hitta ett jobb eller börja studera.

Hur går studien till?

Om du väljer att vara med så kommer du:

  • antingen få registrera dig i en app som har tagits fram för att stärka psykisk hälsa
  • eller ta del av kortare filmer om psykisk hälsa som skickas till dig en gång i veckan.

Vilka deltagare som tar del av appen respektive filmerna fördelas slumpmässigt och det går inte att välja vilken grupp som just du ska vara med i.

Du som är registrerad i appen kommer att du får ta del av 6 olika moment under en period av 6 veckor. Momenten kommer att handla om självmedkänsla, stress, acceptans, relationer, problemlösning och mål i livet.

Du som använder appen kommer också att bjudas in till digitala gruppträffar som du kan välja om du vill vara med på där du får möjlighet att höra andras berättelser och kan dela med dig av dina. Du kommer även att få möjlighet till individuellt möte med gruppledare om du vill. Användandet av appen beräknas ta cirka 15 minuter per vecka och gruppträffarna cirka 45 minuter.

Du som får ta del av kortare filmer kommer att en gång i veckan få filmer, med liknande innehåll som appen, skickade till dig via mejl. Deltagandet kommer ta cirka 10-15 minuter per vecka för de som tittar på filmerna.

Uppföljning via frågeformulär vid tre tillfällen

Oavsett om du tar del av appen eller filmerna så kommer du vid tre tillfällen få en länk till ett frågeformulär som vi ber dig att svara på så uppriktigt som möjligt: första gången innan studien sätter igång, sedan efter åtta veckor, och tredje gången sex månader efter studiens början. 

Innehåll i frågeformuläret

Frågeformuläret börjar med frågor om din bakgrund och nuvarande situation och sedan följer frågor kring dina känslor och tankar och hur du upplever att du hanterar dessa. Det beräknas ta ungefär 20 minuter att besvara frågeformuläret vid varje tillfälle.

Information från användning av appen

Vi kommer även att samla in information från appen kring tidsåtgång och vilka moduler som använts. Detta är för att kunna se eventuella effekter på din hälsa till hur du har använt appen. Vi kommer inte att ha tillgång till det du väljer att dela med dig av i appen utan den informationen stannar hos dig.

Alla deltagare (app eller filmer) får även skatta hur mycket tid per vecka som de använt för att vara med i studien.

Presentkort till deltagare

Om du väljer att delta får du ett presentkort på gogift.com värt 750 kr som kan användas till i stort sett vad som helst. Presentkortet delas ut efter att du fyllt i det tredje frågeformuläret 6 månader efter studiens början. Ersättningen är skattepliktig.

Varför genomför vi denna studie?

Det finns många orsaker till att ungdomar och unga vuxna har svårt att studera färdigt, vidareutbilda sig eller komma in i arbetslivet. Arbetslöshet och att hamna utanför skolan kan både vara en följd av, och leda till, att unga vuxna mår dåligt psykiskt. Därför vill vi ta reda på om det går att använda en app för att unga ska kunna må bättre.

Vad händer med deltagares uppgifter i studien?

Som beskrivits ovan kommer information om dig att samlas in, både från frågeformulär som du själv fyller i och användardata för de deltagare som använder appen.

All information kommer att hanteras och förvaras i säkra databaser på Karolinska Institutet och kommer att sparas i fem år för att sedan förstöras. I den information som sparas om dig i databasen har din identitet ersatts av en kod och ingen utanför studien kan ta del av informationen. En lista med ditt namn och kod kommer att förvaras separat inlåst i ett skåp.

Resultatet av studien kommer redovisas på gruppnivå och kan inte kunna kopplas till enskilda individer. Om du vill ta del av studieresultatet kan du kontakta ansvariga för studien, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller har frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Profile image

Lene Lindberg

Huvudansvarig för studien
Profile image

Lisa Blom

Samordnare för studien
852483293
Profile image

Jenny Rickardsson

Ansvarig för appen
LB
Innehållsgranskare:
2023-04-04