Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för fältstudier. Syftet med MFS är att ge studenter möjlighet att lära sig mer om låg- och medelinkomstländer, utvecklingsfrågor samt att främja internationalisering.

Sedan starten av Minor Field Studies (MFS) programmet har Global Hälsa haft anslag till resestipendier. Första året beviljades två stipendier och programmet har sedan successivt vuxit till ca 13 om året och förhoppningen är att det skall fortsätta växa.

Global Hälsa vid Institutionen för Folkhälsovetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdet global hälsa. Verksamheten omfattar ett brett spektrum av globala hälsofrågor, där en gemensam nämnare är fattigdomsorsakade hälsoproblem. Global Hälsa samarbetar med ett stort antal institutioner inom Karolinska Institutet liksom med institutioner spridda över hela världen.

Organisation och administration

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) finansierar MFS-programmet och ansvarar för dess inriktning, utveckling och organisation. Administrationen handlas av Universitets- och högskolerådet (tidigare Internationella Programkontoret) som ansvarar för alla kontakter med deltagande institutioner samt anordnar årliga, obligatoriska förberedelseutbildningar för alla stipendiater.

Inom Global Hälsa ansvarar Claudia Hanson och Gaetano Marrone som MFS-handläggare för programmet och grundutbildningsadministrationen administrerar beviljade resestipendium inom ramen för MFS-programmet. Alla ansökningar granskas av handläggaren och därefter bedöms de som uppfyller formella krav av en urvalskommitté bestående av forskare med olika ämnesinriktning inom Global Hälsa.

Vid behov kan ansökningar även skickas för bedömning till forskare med specialkunnande inom ansökans ämnesområde eller land. Projektets frågeställning skall ha en generell samhällsmässig tillämpning och inte fokusera på isolerade frågeställningar utan relevans för låginkomstländer. Ansökningarna bedöms och prioriteras utifrån relevans för utvecklingsfrågor och det mottagande landet, studiens akademiska kvalité, genomförbarheten, studentens förutsättningar och handledarens kapacitet och kontakter (såväl i Sverige som i fält).

Stipendiet

För att bli beviljad ett resestipendium är det viktigt att fältstudien och uppsatsen har relevans för utvecklingsproblematiken och att ämnet har anknytning till Global Hälsas verksamhetsområden. Sökande från Karolinska Institutet har prioritet, men även sökande från andra universitet/högskolor kan komma ifråga.

Studien skall bedrivas inom av Sida godkända länder. Länder där Global hälsa har kontakter prioriteras.

Fältperioden skall omfatta 8 till 10 veckor (minst 56 dagar)och ge förutsättningar för insamling och bearbetning av data. Stipendiaten skall själv planera sin fältvistelse och tillsammans med sin svenska handledare ta kontakt med en lokal handledare liksom övriga nödvändiga kontakter utomlands.

För att vara berättigad att söka ett MFS-stipendium:

  • ska du ha minst 150 hp klara i din utbildning
  • din studie ska syfta till en C- eller D-uppsats eller motsvarande
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige får du inte göra din studie i ditt hemland. Om du är nordisk medborgare (men inte svensk medborgare) ska du ha varit fast bosatt i Sverige i minst 1 år.

Det är möjligt att arbeta tillsammans i ett gemensamt projekt, men det skall i ansökan, liksom i rapporten, klart framgå vem som har ansvar för vilken del i projektet och stipendiaterna skall lämna in varsin rapport.

Stipendiet på 27000 kronor utgör ett bidrag och beräknas inte täcka alla utgifter under fältperioden.

Förberedelsekurs

Alla som beviljats ett MFS-stipendium skall genomgå Universitets- och högskolerådets obligatoriska förberedelsekurs.

Det är viktigt att planera sin utresa så att man hinner få besked om stipendiet och gå kursen före utresan. Inga dispenser beviljas från kursen. Information om kursen, liksom ansökningsblankett finns på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Presentation av MFS på engelska

Ansökan

In view of the Corona outbreak, the social distancing recommendations and travel restriction, it has become very difficult to think about doing a Bachelor or Master’s studies in a low- or middle income country. However, we are still hopeful that the situation will change within the coming months.

We therefore would like to announce a call for MFS proposal with a deadline on the 30th of August 2020 for those of you who would like to plan for travelling in late 2020 or early 2021. We will review the application within 3 weeks, so you will get feedback before the end of September to enhance planning. The common application procedure will be followed.

A word of caution: we want to provide the opportunity to apply, however, as you know, the situation is uncertain. We will need to make a risk assessment closer to the time of the field visit. Thus, you will need to accept uncertainty and we will encourage students strongly to develop in parallel a plan B. In addition, if your study program has decided not to allow traveling, then you need to accept this.

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär för MFS-stipendium med instruktioner (docx).

Ansökan skickas till

Grundutbildningsadministration

E-post:gu-adm.gph@ki.se

Adress:

Institutionen för folkhälsovetenskap
Grundutbildningsadministrationen
Tomtebodavägen 18A, plan 3
Karolinska Institutet
SE-171 77 Stockholm

Besöksadress:

Plan 3, Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, Solna

Öppettider för studenter: 
Mån och ons: 12.00-13.30
Tis och tors: 8.30-09:00

 

Dokument

Dokument