Skip to main content

FitForAge - en studie om fysisk aktivitet för äldre

Studien FitForAge riktar sig till dig som är mellan 65 och 85 år och som är fysiskt inaktiv. Syftet är att undersöka effekten av fysisk aktivitet på din hälsa, med fokus på yoga. Studien utförs vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet.

Stängt för nya intresseanmälningar

Vi kan för närvarande inte ta emot fler deltagare. Du är välkommen att höra av dig när vi rekryterar nästa gång.

Grupp av äldre människor som alla gör samma yogarörelse.
Syftet med studien FitForAge är att undersöka effekten av ett yogabaserat träningsprogram på välbefinnandet för dig som är äldre. Foto: iStock.

FitForAge syftar till att undersöka effekten av ett yogabaserat träningsprogram på välbefinnandet för dig som är äldre, jämfört med konditionsträning (som till exempel gympa) och med att inte träna.

Vi kommer även att undersöka effekten på aktivitetsmönster, kognition, rörlighet och fallrisk, depression, ångest, sinnesstämning, stress, smärta, sömnkvalitet, socialt stöd, samt riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.

Huvudfrågan vi söker svar på i vår studie är:

 • Vilken är effekten av 12 veckors yogaträning på välbefinnandet hos fysiskt inaktiva äldre personer i Stockholmsområdet, jämfört med fysisk konditionsträning och att inte träna?

Vem kan delta i studien?

Du kan delta i FitForAge-studien om du:

 • är mellan 65 och 85 år
 • är bosatt i Stockholms län
 • talar svenska
 • är fysiskt inaktiv, alltså inte motionerat/promenerat regelbundet de senaste månaderna

Du kan inte delta i studien om du:

 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som förhindrar eller försvåras av fysisk aktivitet
 • har genomgått en omfattande operation det senaste året, eller har en sådan inplanerad den kommande tiden
 • har okontrollerat blodsocker, puls eller blodtryck
 • samtidigt deltar i en annan forskningsstudie

Anmäl intresse för att delta

Vår intresseanmälan för att delta är nu stängd, då vi inte har möjlighet att ta emot fler deltagare. 

Mejla till oss på fitforage.gph@ki.se för att anmäla intresse för att delta. Du är också välkommen att höra av dig om du har frågor om studien. 

Hur går studien till?

För att vi ska kunna besvara vår forskningsfråga, kommer tre grupper att jämföras. Du som deltar delas slumpmässigt in i en av dessa tre grupper och kommer att få instruktioner att följa ett särskilt upplägg under 12 veckors tid.

De tre grupperna vi jämför i studien är yoga, konditionsträning och väntelista:

 1. Yoga: Du som slumpas till yogagruppen kommer att få träna senioryoga på Satyananda Yogacenter i Stockholm. Målet är att gå tre gånger i veckan (måndag, onsdag, fredag) under 12 veckors tid. Kompletterande digital yogaträning kommer att vara tillgänglig. Den sker via den digitala tjänsten Yogobe som tagit fram ett senioranpassat program.
 2. Konditionsträning: Du som slumpas till konditionsgruppen kommer att få ett medlemskort på Friskis&Svettis, får genom det tillgång till deras utbud av instruktörsledda konditionspass. Målet är att gå tre gånger i veckan under 12 veckors tid.
 3. Väntelista: Du som slumpas till gruppen väntelista kommer instrueras att fortsätta dina dagliga aktiviteter som vanligt under 12 veckor, och ska inte påbörja någon träning på annat håll. Efter dessa 12 veckor, kommer du att få ett medlemskort på Friskis&Svettis, giltigt under 12 veckor för instruktörs-ledda konditions- och yogapass.

Innan du slumpas till en av ovanstående tre grupper kommer du att få svara på enkäter, göra ett balanstest, ett kognitivt test samt ta blodprover och ett salivprov. Totalt tar detta besök ungefär två timmar. Besöket sker i Karolinska Institutets lokaler på Torsplan, Solnavägen 1E i Stockholm. Provtagning (blod- och salivprov) sker på Karolinska Universitetslaboratoriet, som har flera mottagningar i Stockholms län.

Uppföljning: Efter att ungefär 6 veckor av tiden har gått, kommer du som deltar att inbjudas till ett kortare möte med forskningsassistent, antingen ett personligt möte eller via telefon, för att stämma av hur det har gått.

Efter att 12 veckor har gått, kommer du att bjudas in till ett längre uppföljningsmöte i Karolinska Institutets lokaler på Torsplan, och där få svara på enkäter, göra ett balanstest, ett kognitivt test samt få remiss för provtagning.

Detta besök tar ungefär två timmar. Oavsett hur det har gått under de 12 veckorna, och hur du har upplevt att det har varit, är svaren av stor vikt för forskningen.

Gul pilatesboll som ligger på en grön träningsmatta, bredvid ett gymband.

Varför genomför vi denna studie?

I en tid då vi blir äldre och lever längre, ökar risken för sjukdom och funktionsnedsättning. Äldres välbefinnande, det vill säga att må bra fysiskt, psykiskt och socialt, spelar en stor roll för ett hälsosamt åldrande.

Det är sedan länge känt att bibehållen fysisk aktivitet kan bidra till ett längre och friskare liv, men enligt globala siffror minskar nivåerna av fysisk aktivitet med stigande ålder. Forskning visar att fysisk aktivitet kan bidra till bland annat förbättrat stämningsläge, minskad risk för kognitiv svikt, minskad smärta samt ökad rörelseförmåga och självständighet.

Dessutom minskar regelbunden fysisk aktivitet risken för så kallade ”icke-smittsamma sjukdomar” såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer, kronisk lungsjukdom och diabetes.

Yoga är en träningsform som på senare år har ökat i popularitet i Sverige. Forskning pekar på att regelbunden yogaträning kan leda till förbättrad balans, rörelse, kognition, livskvalitet och sömn men det är svårt att dra konkreta slutsatser om yogans effekt på hälsa då flertalet studier haft få deltagare och inte heller har fokuserat på äldre som grupp.

Yoga syftar till ett helhetsbegrepp på hälsa och skulle därför kunna vara en passande träningsform för de som anser konditionsträning svårt eller opraktiskt.

Frågor och svar om studien

Kostar det något att vara med i studien?

Nej, deltagandet är helt kostnadsfritt, men omfattar inte eventuella besök inom hälso- och sjukvården.

Är man anonym?

Ja, allt material vi samlar in kommer att hanteras konfidentiellt och inga individuella resultat kommer att presenteras. Insamlade personuppgifter (det vill säga födelsedata, kontaktuppgifter, livsstil, provsvar, eventuella sjukdomar och läkemedel) kommer att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Karolinska Institutet (KI) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifterna kommer att kodas med en sifferkombination och kommer endast att vara tillgängliga för de som arbetar med studien.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i studien är att kunna spåra nödvändig data till rätt person, i händelse av oväntad företeelse. Behandlingen behövs också i samarbetet med träningscentret så att rätt person får sitt träningskort.

Är det frivilligt att delta?

Ja, deltagande i forskningsstudien är fullständigt frivilligt och du kan välja att avsluta ditt deltagande när som helst under studiens gång, utan förklaring. Det material som redan samlats in kommer att sparas.

Även om du väljer att avbryta ditt gruppdeltagande, kommer du att bli inbjuden till uppföljning då vi i forskargruppen gärna vill veta hur det har gått.

Person sitting on a floor tying shoelaces on their running shoes.

Vilka är riskerna?

Det finns inga uppenbara risker med deltagandet i FitForAge. All träning sker under ledning av utbildad personal som är vana vid nybörjare.

Om du varit fysiskt inaktiv under en längre tid är det vanligt att bli trött, andfådd eller få smärta i muskler vid träning. Instruktörerna på plats kommer att hjälpa dig att anpassa träningen efter dina förutsättningar och behov.

Under första mötet med forskningsassistenten genomförs en individuell bedömning och om det bedöms att ditt deltagande i studien skulle kunna medföra några hälsorisker kommer du inte att få delta. Eventuella skador eller obehag kommer att dokumenteras, rapporteras och du kan bli rekommenderad att uppsöka sjukvård. Detta gäller även avvikande provsvar.

Studiedeltagare försäkrade via KI

Alla studiedeltagare med svenskt personnummer är försäkrade genom Karolinska Institutet. Deltagare i konditionsgrupp och väntelista är även omfattade av Svedea olycksfallsförsäkring.

Samtliga studiedeltagare omfattas av Patientskadeförsäkringen i samband med provtagning på Karolinska Universitetssjukhuset. Träning i hemmet sker på egen risk och eventuella skador täcks då endast av egen olycksfalls- eller skadeförsäkring.

Finns det några fördelar?

Syftet med denna studie är att utvärdera huruvida ökad fysik aktivitet, med fokus på yoga, kan öka välbefinnande. Tidigare studier har visat lovande resultat, vilka behöver verifieras, och därför innebär deltagande en chans till ökat fysiskt- och psykiskt välmående.

Genom studien får du tillgång till 12 veckors kostnadsfri träning. Under studiens gång undersöker vi flera hälsovariabler och du får givetvis ta del av dina resultat under studiens gång.

Vad händer med mina svar?

All data som insamlas till FitForAge kommer att presenteras på gruppnivå efter statistisk analys, det vill säga enskilda personers data kan inte identifieras. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och presenteras på seminarier, konferenser samt på denna hemsida.

Kontakta oss

Vid frågor, kontakta oss på fitforage.gph@ki.se

Om oss

Mats Hallgren

Huvudansvarig för FitForAge

Arbetar som forskare vid Karolinska Institutet och har tidigare studerat effekten av fysisk aktivitet på psykisk hälsa. 

Sara Hoy

Koordinator för studien

Josefine Östh

Tidigare koordinator - uppstart och planering av FitForAge

Legitimerad sjuksköterska med masterexamen inom internationell hälsa.

Vinod Diwan

Senior professor i epidemiologi

Läkare med mångårig erfarenhet av forskning inom global hälsa. 

Maria Jirwe

Docent i omvårdnad

Legitimerad sjuksköterska och forskare vid institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola och på NVS vid Karolinska Institutet.

Samarbeten

Detta projekt är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Ruxmaniben Deepchand Gardi Medical College, Indien.

Träningen utförs på Friskis&Svettis anläggningar i Stockholm eller på Satyananda Yogacenter i Vasastan. Digital yogaträning (för deltagare i yogagruppen) sker via Yogobe.