Skip to main content

Utbildning inom anestesi och intensivvård

Sektionen för anestesiologi och intensivvård på institutionen för fysiologi och farmakologi bedriver utbildning på olika nivåer. På den här sidan kan du läsa mer om vår utbildningsverksamhet.

Utbildning av sjuksköterskor

Sjuksköterskor med utbildningsuppdrag på ANOPIVA- kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna bedriver kontinuerligt klinisk utbildning och examinationer av ett stort antal studenter i sjuksköterske- och specialistutbildningen inom anestesi, operation, intensivvård samt barnmorskor från Karolinska Institutet och Röda Korset. Lärarna har kombinationstjänster eller är adjungerade på viss procent mot något av lärosätena vilket gör att de även är delaktiga i den teoretiska utbildningen. Kliniken har en utbildningsgrupp som består av utbildnings- och utvecklingssjuksköterskor samt läkare som har ett övergripande ansvar för utbildning och utveckling på kliniken. Utbildnings- och utvecklingsansvariga bedriver kontinuerligt intern och extern kompetensutveckling för alla professioner.

Kontakt

08-524 879 86
Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård
Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3

Utbildning på läkarprogrammet

Utbildningen i anestesiologi och intensivvård på läkarprogrammet sker under avsnittet klinisk medicin - inriktning kirurgi (termin 8).

På Karolinska sjukhuset i Solna undervisas läkarstudenterna i grupper om 5-6 studenter under en tvåveckorsperiod där man varvar klinisk tjänstgöring med teoretiska seminarier och föreläsningar om bland annat vätskebalans, chock, preoperativ bedömning och smärta. I placeringen ingår även deltagande i jourarbete.

Vi lägger stor tonvikt vid praktiska färdigheter som har allmängiltig betydelse för läkare; att identifiera och åtgärda ofri luftväg samt otillräcklig andning, förebygga, identifiera och åtgärda hypoxi och inadekvat cirkulation. Vidare tränas studenterna i att ordinera vätska samt bereda och tillföra läkemedel för injektion och infusion.

Studenterna examineras genom skriftlig och muntlig tentamen samt praktiska prov.

Ansvarig studierektor är Eddie Weitzberg och studenterna handleds av kliniska amanuenser som oftast är läkare på ST-nivå.

Kontakt

Eddie Weitzberg

Professor
08-524 879 94
Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård
Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3

Kurser

Den svåra luftvägen - SK-kurs

Den svåra luftvägen - ett problem för anestesiologer och ÖNH-läkare

Kursen ger en teoretisk och praktisk genomgång av möjligheter att hantera luftvägsrelaterade problem. Kursen är en statligt finansierad vidareutbildning för läkare under ST.

Kursen lägger stor vikt vid att samarbeta över disciplingränser. Demonstrationer och seminarier ger möjlighet att prova olika tekniker.

Som slutmål efter kursen uppmanas deltagarna att på sina arbetsplatser införliva de nya teoretiska och praktiska teknikerna med anpassning till lokala möjligheter.

Kursstart

Kursen går den första veckan i oktober varje år.

Kontakt

Johan Ullman

Anknuten
Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård
Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3