Utlysning - Sabbatical 2022

Karolinska Institutet utlyser medel för delfinansiering av sabbaticalvistelser inom vårdvetenskap att utföras vid universitet under perioden 2022-2023

Bakgrund

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI) och Umeå Universitet (UmU), se https://ki.se/forskning/strategiska-forskningsomradet-vardvetenskap-sfo-v .

Vårdvetenskap syftar till att utveckla fältet i bred mening, bortom mandatet från specifika professionsgrupper. Studier av komplexa vårdprocesser och som baseras på kunskap och  metoder från ett antal akademiska discipliner betonas. Forskning inom vårdvetenskap skiljer sig från biomedicinsk vetenskap genom sitt fokus som innefattar patientvård och utveckling av teori, koncept och metoder av relevans får vård och implementering av vård. Centrala frågeställningar rör sig kring samverkan mellan vårdgivare och patient/klient. Forskning inom området är nära relaterat till hälso- och sjukvårdsforskning om vårdprocesser och system och sker ofta med ett multidisciplinärt perspektiv.

SFO-V:s övergripande vision är att vård och vårdutveckling baseras på vårdforskning av hög kvalitet. Det strategiska forskningsområdet verkar därför för att utveckla forskning av hög kvalitet inom vårdvetenskap vid KI och UmU, att öka samarbetet mellan vårdgivare, patienter och beslutsfattare likväl som med näringslivssektorn och det bredare samhället och att bidra till förnyelse och utveckling av vårdutbildning på alla nivåer. Forskning inom SFO-V bedrivs med fokus på följande fyra kärnområden:

 

  • Co-creation - of services, processes and products refers to collaborative activities and approaches that strive to facilitate users, i.e. any stakeholder in issues related to health, disease and illness, working together on equal terms to create value, based on their different types of knowledge and experience.

 

  • Self-management - refers to a person’s ability to manage the symptoms, treatment, physical and psychological consequences, and life-style changes inherent in living with a health condition.

 

  • eHealth - refers to the use of information and communication technologies (ICT) for health and health-related fields, including health care services, health surveillance, health communication, health education and research.

 

  • Bio-behavioural health care science - refers to the intercept of health care sciences with biological and behavioural sciences, to study the complex interactions among biological, social, behavioural and environmental factors and their effects on outcome to address issues of relevance for health care sciences.

 

För information om hur kärnområdena definieras, var god se: https://ki.se/forskning/om-sfo-v.

 

Utlysning av medel för möjliggörande av sabbaticalvistelse vid annat universitet 

 

För att främja forskning och utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap och stärka samarbetet mellan Karolinska Institutet och internationella forskarmiljöer inom vårdvetenskap utlyser SFO-V medel för sabbaticalvistelse vid annat universitet. Behöriga att söka är professorer och lektorer vid Karolinska Institutet som:

  • Innehar tillsvidareanställning som professor eller lektor vid Karolinska Institutet sedan minst fem år
  • Bedriver forskning inom något av SFO-V:s fyra kärnområden

 

Tilldelning sker i konkurrens och för att tilldelning ska ske skall den sökande visa en tydlig forskningsplan av god vetenskaplig kvalitet (forskningsplanen ska fokusera på den forskning som ska genomföras under sabbaticalvistelsen). Vidare ska det finnas en tydlig beskrivning av hur Karolinska Institutets forskning och utbildning på forskarnivå inom området vårdvetenskap gagnas av en sabbaticalvistelse utifrån det beskrivna projektet.

Längden på den sökta sabbaticalperioden kan variera mellan 1 och 3 månader och ska motiveras i ansökan. 50% av den beviljade perioden ska tillbringas på plats vid värd-universitet. Institutionen erhåller 75% lönekompensation för berörd lärare under sabbaticalperioden. Den sökande kan ansöka om bidrag till  kostnader för resa motsvarande 1 tor resa i ekonomiklass plus medel för övriga omkostnader  upp till 30 000 sek.  Sabbaticalvistelsen ska genomföras så att den är fullt genomförd senast 2023-05-30.

 

Ansökan ska innehålla följande:

 

1. Följebrev undertecknat av sökanden inkluderande a) syftet med vistelsen b) förväntad effekt av hur ämnesområdet vårdvetenskap vid Karolinska Institutet gagnas av vistelsen c) sökandens institutionstillhörighet och anställning.

2. Forskningsplan, inte överstigande 4 A4-sidor

3. Kort CV, inte överstigande en A4-sida

4. Publikationsförteckning med 10 utvalda publikationer, inte överstigande en A4-sida

5. Intyg från sökandes prefekt som bekräftar att medfinansiering finns och att sökanden om ansökan beviljas, entledigas med bibehållen lön för att genomföra sabbaticalvistelsen.

6. Intyg från mottagande universitet som bekräftar att sökanden kan beredas plats och få tillgång till resurser nödvändiga för genomförandet av forskningsplanen.

Ansökan kan  skrivas på engelska eller svenska.

 

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier (kriterierna kommer att viktas likvärdigt):

  • Sökandes kompetens och potential.
  • Den vetenskapliga kvaliteten på projektet och dess relevans till vårdvetenskap och minst ett av SFO-V:s fyra huvudområden.
  • Sabbaticalvistelsens potential för att gagna Karolinska Institutets forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap.

 

Ytterligare information

Ytterligare information ges av professor Staffan Josephsson, direktor för det Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet, staffan.josephsson@ki.se , telephone: +46 70 305 83 57, 08-524 888 26.

Sista ansökningsdatum

Ansökan ska inlämnas som en sammanhållen pdf-fil via epost till marina.olsson@ki.se  senast den 2022-06-01.

Beslut

Beslut kommer att tillkännages sökande senast 2022-06-28.

 

Staffan Josephsson

Professor, Arbetsterapi

Director SFO-V

Strategic Research Area in Health Care Science

 

 

 

SJ
Innehållsgranskare:
Marina Olsson
2022-05-05